Felles dugnad

Fylkeskommunen har gjennomført investeringer på over 1 milliard i skolebygg de to siste årene, og fortsatt gjenstår bygging av nye videregående skoler i Tønsberg og Horten. Dette gir store utfordringer i driftsbudsjettet, og rådmann foreslår en felles dugnad med kutt i driftskostnadene de neste 4 årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

-Fra Venstres ståsted mener vi at det ikke er rom for de store endringsforslagene i det framlagte budsjettet, sa Kåre Pettersen (V) i sitt hovedinnlegg i budsjettdebatten. – At også vi fra folkevalgt nivå skal delta i denne dugnaden, finner ikke Venstre vanskelig å gå for. I fylkesutvalgets møte 30.11 ble dette av SV og AP karakterisert som en provokasjon. De om det, kommenterte han videre.

For Venstres del ønsket vi med noen mindre budsjettendringer innenfor utdanning og kollektivtrafikk å gi et retningssignal. Ved å sende dette signalet til rådmann, ønsker vi fra posisjonen å vise at vi ønsker å skåne disse sektorene noe mer i den kuttprosessen fylkeskommunen nå skal inn i. Venstre er også svært glad for at etablering av et regionalt filmsenter falt på plass i budsjettbehandlingen, etter en lang og "kronglete" saksgang.

Innlegget til Kåre Pettersen er gjengitt nedenfor:
"I høst fikk vi folkevalgte for første gang stifte bekjentskap med et nytt begrep: "Handlingsrom 2014". Rådmannen ønsket med det å sette fokus på fylkeskommunens utfordringer knyttet til store investeringer innenfor skole med følge at den langsiktige gjelden økes til nærmere 2,6 milliarder i 2014.

I sin årstale i går (tirsdag 14.12) kom fylkesordfører inn på en annen stor utfordring fylkeskommunene står overfor; investeringene i fylkesveinettet.
Han nevnte et økt press fra kommunene for å realisere store veiprosjekter.

Vei

Foto: Microsoft

Bare ved å ta et lite knippe på 5 prosjekter som vi politikere har fått presentert; som ny Kodalvei, ny veitrase for Hogsnesbakken på FV 303, utbedring av Presterødbakken på FV 311, omkjøringsvei i Åsgårdstrand (311), ny omkjøring på Tjøllingvollen FV 303 — utgjør dette alene investeringer på rundt 1 milliard! Og da er ikke Nøtterøyforbindelse eller nye fylkesveier i forbindelse med Torp Øst tatt med ..

Når vi vet at vi årlig har ca 80 mill til disposisjon til nye veiinvesteringer, er det ikke tvil om at fylkesordfører har helt rett når han i sin tale konstaterer at det kan se ut som om investeringsetterslepet er en større utfordring enn vedlikeholdsetterslepet innenfor veisektoren.

——————————————————————————————-

På grunn av store finanskostnader er det nødvendig med et sterkt bufferfond for å håndtere svingninger i rentenivået. Når vi vet at finansutgiftene vil utgjøre nærmere 10 % av det totale driftbudsjettet og utgjøre nær 180 mill i 2014 og nå en topp på 200 mill i 2016 — ja da trengs det et sterkt bufferfond for å håndtere mulige svingninger i rentenivået.

Vestfold fylkeshus

Vestfold fylkeshus

Vi skal i dag vedta et totalbudsjett på ca 2 milliarder i denne saken.

Fra Venstres ståsted mener vi at det ikke er rom for de store endringsforslagene i rådmannens budsjett. Budsjettforslaget fra posisjonen som nå ligger som innstilling bygger opp om dette. Sett opp mot rådmannens opprinnelige budsjett styrkes bufferfondet med nærmere 6,3 millioner i øk.plan perioden. Vedtakene i FU-møte 9. desember knyttet til BTV reiseliv og gårdagens vedtak mht disponering av statstilskudd ved kjøp av Farmannsveien, styrket bufferfondet alene med 1.4 mill.

Som følge av store investeringer i skolesektoren blir alle sektorer bedt om å foreta en dugnad for å nå Handlingsrom 2014 og foreta et generelt kutt i sine rammer med 1,4 %.
At også vi fra folkevalgt nivå skal delta i denne dugnaden, finner ikke Venstre vanskelig å gå for. Vi har foreslått et kutt på 10 % i støtten til partigruppene og et kutt i folkevalgtgodtgjøringen på 5 %. Dette ble i fylkesutvalgets møte 30.11 karakterisert som en provokasjon av SV og AP.

Det er fastlagt i reglement for folkevalgte organer i Vestfold fylkeskommune at godtgjørelsen til fylkesordfører og til de øvrige folkevalgte skal fastsettes av fylkestinget. Det samme gjelder for det fylkeskommunale tilskuddet hvor dette fastsettes i årlige budsjettvedtak.

——————————————————————————————-

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Det er vanskelig ikke å komme inn på det budsjettforslaget AP har kom opp ved i fylkesutvalgets møte 30.11 og som i dagens møte kommer i en ny revidert versjon. Ved budsjettbehandlingen ønsket AP å framstå som partiet som tok ansvar i budsjettet.

Budsjettforslaget la opp til nedleggelse av både Teater Ibsen og Vestfoldfestspillene uten noen form for avklaringer med øvrige eiere. At Vestfold AP gikk til valg i 2007 på å støtte opp om Vestfoldfestspillene og Teater Ibsen, betyr kanskje ikke så mye, bare man påberoper seg å være ansvarlig samt forutsigbar.

For å dekke opp for høyere driftskostnader enn rådmannens budsjett legger opp til foreslår også AP å legge ned regionalt utviklingsfond. Det er ikke mye som tyder på ansvarlighet ved å øke kostnadsbildet i budsjett og øk.plan.

Videre inneholder forslaget fra AP hele 17 ulike verbalpunkter. For noen av punktene var det tydelig at her må det tilføres midler. Midler vi ikke kunne finne i APs budsjettforslag i fylkesutvalget, men som nå har blitt ryddet opp i på noen av punktene.

a) Eksempelvis het i det i opprinnelig budsjettforslag fra AP. Færder VGS BYGGES med fasiliteter for kroppsøving. Hvor er investeringen med tilhørende finanskostnader å finne i APs budsjett? Rådmannen antyder et beløp på 29 mill for et slikt bygg. Med det som utgangspunkt vil vi få en økning av finanskostnadene på ca 1,8 mill. pr år I dagens budsjett er finansering på plass ved bl.a. økt låneopptak.

b) Bygging av Horten VGS planlegges med oppstart i 2015. Rådmannen blir bedt om å igangsette prosjektering i 2011. Igjen: hvor finner vi dekningen til prosjekteringen?
Går vi ca en måned tilbake i tid, kunne vi lese på hele forsiden av Gjengangeren at gruppelederen for AP ville legge prosjektet på is i 20 år. Vi kan ikke bygge skole i Horten for penger vi ikke har. Så enkelt er det. Men siden 8. november mener altså AP at fylkeskommunen har fått de nødvendige pengene for å bygge? Eller er den nødvendige økonomiske ryggrad til å dekke økte finanskostnader kommet på plass?

Til slutt: Lærertettet
c) Her er punktet: Budsjett utdanning må styrkes ved overføring fra andre budsjettområder evt bufferfond??? Fra budsjett/øk.plan kan jeg ikke se noen tall. Her har nå AP vært i tenkeboksen og fjernet endringsforslaget.

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Vi fikk høre fra APs gruppeleder i fylkesutvalgets møte 30.11 at det ikke var kostnadsreduksjoner på 73 mill som skulle til for å bygge Horten VGS, men 95 mill. Berettiget spørsmål må da være: Når har AP tenkt å starte oppbyggingen av bufferfondet slik at Horten VGS kan ha oppstart i 2015? Vi kan vel ikke bygge skole i Horten for penger vi ikke har? for å bruke Høibergs egne ord.

Fra dagens budsjettforslag fra AP ser vi at det er beregnet en effektiviseringsgevinst på hele 4.74 mill. som en del av finansieringen av nye tiltak. Det kunne vært utrolig interessant å vite noe mer om hvordan AP har kommet fram til dette tallet FØR saken er utredet, ref. APs eget verbalforslag på dette punktet.

Nå ser vi at APs budsjettforslag fører til økte lånekostnader på 31,2 mill. og ytterligere bruk av bufferfond. Dette kaller AP ansvarlighet! Forstå det den som kan!

——————————————————————————————-
Venstre mener at innstillingen til fylkestinget i budsjettsaken med tilleggspunktet knyttet til Færder vgs, vil være et ansvarlig budsjett som kan vedtas og hvor bufferfondet ytterligere styrkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**