Budsjettforslag uten eiendomsskatt

Venstres representant i kommunestyret, Anne Jorid Gullbrekken, er veldig godt fornøyd med at de fire partiene ble enig om et felles budsjettforslag uten eiendomsskatt. Forslaget viste en innsparing i forhold til rådmannens forslag på vel 8 millioner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De tre partienes budsjettforslag viste innsparinger hovedsakelig på politisk nivå, innenfor rådmannens budsjett og IKT.
Omsorg, skole og barnehage fikk ingen innsparinger, men ble derimot styrket med 500 000kr til omsorg og 300 000kr til etterutdanning av lærere. Det ble også rom for en ekstra bevilgning til lag og organisasjoner.
-Kostratallene som er Statistisk sentralbyrå sin database, og som sammenligner økonomien i alle landets kommuner, viser at Rissa kommune bruker veldig mye penger på administrasjon og styring i forhold til en gjenomsnittskommune, sier Gullbrekken.
-Hovedårsaken til dette ligger i samarbeidsløsningene vi har på Fosen innenfor IKT, lønn, skatt og regnskap. Evalueringsrapporten vi fikk siste året viste at Rissa ikke hadde tatt ut effektiviseringen her, vi har ikke redusert kommuenens egne utgifter på disse områdene slik de andre kommunene har gjort.Vi har heller ikke demokratisk styring av disse felles enhetene, og det er et problem når vi ønsker å effektivisere, mener Anne Jorid Gullbrekken.
Budsjettforslaget fikk de fire partienes stemmer, og ble dermed nedstemt i kommunestyret. SV sitt forslag til innsparinger for å opprettholde bunnfradraget i eiendomsskatten og ingen økning av eiendomsskattesatsene for verker og bruk, fikk flertall i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**