Ina Roll Spinnangr

Ina Roll Spinnangr er bystyrerepresentant og stortingskandidat for Venstre. Hun har vært aktiv i Venstre siden 2009 og vil jobbe for at Venstre skal bli et større parti i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Venstre er både nytenkende og fornuftig, rasjonell og inkluderende. Jeg håper flere ser fordelen av å ha et sterkt parti i sentrum som kan vurdere både høyre og venstresidens argumenter, for så å ha frihet til å finne de beste løsningene for alle borgerne, sier hun.

Ina Roll Spinnangr

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Kort om Ina:
Ina er født i 1982, jobber som strategisk rådgiver i Engasjert Byrå og sitter i Finans og næringskomiteen i kommunen. Hun har en bachelor i Teknologidesign og Ledelse fra Høyskolen i Gjøvik og en master i Organisasjon og Ledelse fra NTNU.

Ina ble engasjert i politikk fordi hun reagerte på måten psykisk syke og deres pårørende ble behandlet på. Hun har selv vokst opp med en mor som til tider var psykisk syk, og så hvordan tvang, politihenting, isolat og skjerming var vanlige virkemidler for at moren skulle bli frisk. Hun lagde en dokumentarfilm om tema da hun var 19 år: "Himmelen inni oss", som ble vist på tv2 og den arabiske tv-kanalen Al Jazeera. Siden den gang har hun holdt flere foredrag med tema "barn av psykisk syke" og har engasjert seg sterkt i barn og unges oppvekst.

Ina om saker hun brenner for:

1. Psykiatri, barnevern og en bedre rusbehandling:
Det er umulig å skape helt feilfrie system, men jeg har troen på at vi kan lage et barnevern, et psykiatritilbud og en rusbehandling som er mer velfungerende enn det vi har i dag. Jeg tror ikke at vi løser alt ved å bevilge mer ressurser, vi må vurdere måten vi jobber på i dag og hvordan alt er organisert. Jeg er for eksempel overbevist om at en dialog mellom barnevernet og andre enheter som rus og psykiatri vil kunne være en styrke når barnevernet går inn i en familie som har problemer. Det å samlokalisere psykologer, leger , helsesøstre og fysioterapeuter kan gi økt kunnskapsoverføring og bedre behandling av hvert individ.
Vi må bort fra den gammeldagse silo-tankegangen i det offentlige tjenestetilbudet og over på et mer holistisk perspektiv der ulike profesjoner i større grad jobber sammen —og der folk settes foran systemer.

2. Integrering, inkludering og asylbarna:
Jeg vil jobbe for at vi skal bli flinkere på integrering ved å skape gjensidig forståelse, stille tydelige krav og jobbe for et mer inkluderende samfunn (for eksempel ved å få flere flyktninger ut i arbeid). Det er alt for mange som står utenfor arbeidslivet som kunne bidratt med sin kompetanse. Under de rødgrønne har antallet med et handicap som ikke får jobb økt, og her er staten dårligere enn den private sektoren.
Tiltak for bedre inkludering i arbeidslivet— slik at flere kan trives i arbeid er en viktig utfordring å ta tak i, både for enkeltmenneskene og for å bevare velferdssamfunnet vi lever i.
Under dette punktet vil jeg også nevne galskapen fra dagens regjering som tvangsdeporterer barn som har bodd i Norge hele sitt liv. Praksisen viser at lovverket må forbedres og har bidratt til at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter er degradert fra A til B-status av FN. Her er det bare Venstre og Krf som har gjort jobben sin i Stortinget!

3. Miljø, klima og satsing på forskning
For meg er det absurd å i det hele tatt vurdere å åpne sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja for olje og gassvirksomhet. Kunnskapen viser at det er store interessekonflikter mellom fornybare næringer og oljenæringen i dette området. Det er særdeles uklokt å igangsette oljevirksomhet i et område der fire av verdens ti største fiskebestander gyter, blant annet verdens største bestander av torsk og sild. Å sette olje og gassinteressene foran fiskeri- og turistnæringen i et område som er Norges matfat er svært kortsiktig tenkning— spesielt i en tid der investeringene på norsk sokkel er rekordhøye og det er mange nyoppdagede oljefelt som skal utbygges. Vi må satse på fornybar energi, forskning og bevaring av viktige naturområder, ikke på fossile energikilder i 2013!

Ina er en ivrig blogger og linken finner du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**