Ta grep for å bevare villaksen

Venstre er opptatt av å bevare villaksestammene i elevene våre. I tillegg ønsker vi oss ei bærekraftig oppdrettsnæring. Venstre vil alltid være opptatt av å sikre både miljøet og næringslivet, og vi mener det må være fullt mulig å lykkes med begge deler, skriver Anne Jorid Gullbrekken i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Rømninger av oppdrettslaks og lakselus
I dag trues villaksen av lakselus og rømt oppdrettsfisk.
Det er nå over ti år siden villaksutvalget leverte sin innstilling til strategier og tiltak for laksebestandene. Utviklingen har jevnt over gått i feil retning for villaksen siden den gang, og i dag er 120 av i alt 450 lakseelver stengt for fritidsfiske. Det var også den klare konklusjonen som ble gitt av forskerne under konferansen "Villaksutvalget 10 år etter" som ble arrangert av Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø.
De siste hendelsene med rømningene av oppdrettslaks fra Salmar anlegget på Hitra har aktualisert denne saken. Men antallet oppdrettslaks som rømmer er mye større enn i denne ene hendelsen. Ifølge Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø var antallet laks som vandret opp i elvene i Norge i 2005 om lag 700 000 kjønnsmodne individer, og dette antallet er omtrent på samme nivå som antall laks som årlig rømmer fra oppdrettsanleggene.
Oppdrettsnæringen har skapt mange arbeidsplasser i distriktene, og er en viktig eksportnæring, men svekker sitt omdømme som følge av miljøproblemene den bærer med seg.

Strengere kontroll med oppdrettsnæringen
Venstre mener regjeringen og oppdrettsnæringen må iverksette tiltak for å få kontroll med miljøutfordringene.
Tiltak som må iverksettes nå er strengere kontroll med oppdrettsnæringen, og det må ikke tillates vekst i produksjonskvantum inntil næringa kan vise at de har rømningene under kontroll. Oppdrettsnæringa må pålegges å dekke kostnadene ved å overvåke innslag av rømt oppdrettslaks i elvene og tiltak for å rydde opp. Det må være forurenser som betaler.
Oppdrettsfisken må individmerkes slik at den gjenkjennes i elvene.

Økt forskningsinnsats
Forskningsinnsatsen må økes for å kunne finne løsninger for rømningssikre anlegg, slik som oppdrett på land der det ligger til rette for det og utvikling av lukkede anlegg til havs. Dobbeltsidige merder bør vurderes som strakstiltak.
I tillegg må forskningsinnsatsen økes med sikte på å kunne sterilisere laksen, og finne soner for havbruksvirksomhet som ivaretar kravene til miljø og en bærekraftig utvikling.

Økt innsats for villaksen
Myndighetene må øke innsatsen for å bevare genmaterialet i villaksestammene, og øke yngelproduksjonen for utsetting i lakseelvene. Tiltak som bidrar til gunstige leveforhold for villaksen i elvene må også vurderes, og i tillegg redusert fiske på svake laksebestander slik at den naturlige gytebestanden blir sterkest mulig.

Anne Jorid Gullbrekken
Fylkesleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**