Rissa Venstre godt representert på Lokalpolitisk nettverk i Trondheim

Siri Evjen, Jan Erik Furunes og Anne Jorid Gullbrekken deltok på Lokalpolitisk nettverk i Trondheim i helga sammen med over tretti andre lokalpolitikere fra hele Trøndelag. Venstres skole- og næringspolitikk var tema, og med engasjerte foredragsholdere som Sentralstyremedlem Guri Melby og nestleder Ola Elvestuen ble dette interessant og lærerikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Interesserte tilhørere på lokalpolitisk nettverk

Venstres næringspolitikk er sterkt knyttet til småbedriftene og Lars Sponheim sitt engasjement for disse. Venstre har en sterk troverdighet i sakene som omhandler rammebetingelsene for disse bedriftene. 99% av bedriftene i Norge er bedrifter med mindre enn 20 ansatte, og er småbedrifter, innledet Ola Elvestuen.

Bedriftskampanjen
Venstres bedriftskampanje i Trøndelag kunne oppsummeres med disse punktene: Svært mange føler seg oversett både av politikere og lokal administrasjon i kommunene. Det har vært stor positiv respons på Venstres besøk og kampanje.
Bedriftene mener reglene for kommunale innkjøp og anbud er for krevende (og vanskelig å finne) for mange småbedrifter. De ønsker også lokale forenklinger, for eksempel kortere saksbehandlingstid.
Andre tiltak som kan gjennomføres lokalt er kommunal markedsføringsstøtte til nye bedrifter, opprettting av næringshager, næringsklynger, nettverk og møteplasser.
Bedriftene er opptatt av at det lages lokale reguleringsplaner for næringsareal, og bedre veier og infrastruktur (også parkering i sentrumskjerner).
Likebehandling av kommunale og private barnehager er også et veldig aktuelt tema i disse dager.

Skoleeiere
Kommunepolitikerne må ikke glemme at det er de som er skoleeiere. Ansvaret er ikke bare bygninger, men også innholdet i skolen. Det er viktig å følge opp resultatene i skolen både på trivselsundersøkelser, mobbeundersøkelser og nasjonale prøver, mente Sentralstyremedlem Guri Melby. Når det gjelder kunnskapsnivå så scorer norske skoleelever dårligere enn ressurssituasjonen skal tilsi. Det er forbedring på PISA 2010, men fortsatt bør det jobbes for å bli bedre.
Kanskje må man vurdere å sette igang egne lokale tiltak.

Sterk delegasjon fra Frøya på lokalpolitisk nettverk

Dette vil Venstre gjøre noe med :
Norge kommer til å mangle ca 18.000 lærere innen 2020 , og snittalderen blant norske lærere er høy (+/-50). Bare 15 pst. av dagens lærere ønsker å stå i jobb til pensjonsalder. Dette blir en stor utfordring for skolene våre.
For mye tid går bort i løpet av skoledagene til "utenomfaglige " aktiviteter (50 min per dag — litt mer enn en tradisjonell skoletime).
Læreren får ikke tid til å være lærer, og drukner i byråkrati. Eks. 148 rundskriv mv siden 2005.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**