Rett hjelp – til rett tid – på rett sted

Telemark Venstre har sendt inn èn resolusjon til landsmøte i Venstre. Den kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fråsegn 46 frå Telemark Venstre

Rett hjelp – til rett tid – på rett sted

Tilgjengeligheten til helsetjenester for personer med psykiske helseproblemer er for dårlig. I forbindelse med samhandlingsreformen er det derfor viktig at vi gjør endringer som bedrer dette i kommunene. Dessuten er det like viktig at kommunene satser mer på gode forebyggende tiltak som gjør at færre mennesker får psykiske helseproblemer.

Tilgangen til et psykisk helsetilbud må bli en like selvfølgelig del av primærhelsetjenesten som allmennlegetjenesten, helsesøster- og fysioterapitjenesten. Det er ingen grunn til at det skal være vanskeligere å få god hjelp for psykiske problemer, enn hjelp for somatiske problemer. Helsa vår henger sammen, og alle må få lik rett til helsehjelp uavhengig av diagnose.

Både forebygging, behandling og rehabilitering bør i hovedsak skje på kommunalt nivå og på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Fastlegen og den kommunale psykiske helsetjenesten må samarbeide tett med helseforetakene slik at behandling og støtte kan fortsette i trygge rammer når det ikke lenger er behov for behandling i spesialisthelsetjenesten. For psykiske helseproblemer er det helt avgjørende med samhandling og helhetlig behandling uten brudd.

Halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve å få psykiske problemer i en periode, og alle vil ha noen i familien eller omgangskretsen som har det. Det er derfor viktig at vi har en helsetjeneste som kan gi tidlig og god hjelp når vi kommer i en slik situasjon, fordi det på en eller annen måte berører oss alle.

Der bare en myte at dersom du får en diagnose innen psykiatrien, så har du den så lenge du lever. Sannheten er at de aller fleste som får psykiske helseproblemer, blir friske. Det er kvaliteten og tilgjengeligheten på kvalifisert hjelp som er avgjørende for en god tilfriskningsprosess. Pasientene har den beste kunnskap om sin egen helse, derfor er det viktig at de også har innflytelse over egen behandling. Samspillet mellom brukermedvirkning og fagkunnskap gir det beste resultat.

Norges fremtid handler mye om satsing på miljø, kunnskap og næringsutvikling. Men ingen ting av dette blir en suksess hvis ikke enkeltmennesker får mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Uansett hvilke prioriteringer vi gjør, er det menneskene som er vår største ressurs. Og liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Det er et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet og som gir et sosialt sikkerhetsnett når vi trenger det. Det handler om deg og meg.

Derfor vil Venstre:
Gi statlige tilskudd for å utvikle en kommunal primærhelsetjeneste som også ivaretar behovene for personer med psykiske helseplager.
At pasienter med kombinerte rus- og psykiske problemer får samtidig behandling for både sin ruslidelse og sin psykiske lidelse. Kapasiteten må økes slik at pasientene kan komme i gang med avrusning mens de fortsatt er motivert.
At det skal etableres psykologisk lavterskeltilbud på kommunehelsetjenestenivå, hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning.
Opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til distriktspsykiatriske sentre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**