Vedtatt uttalelse: Kvalitet og verdighet for eldre

Denne uttalelsen viser hvordan Venstre vil satse på å bedre eldreomsorgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Eit best mogleg samfunn for alle – også for dei eldre.

Foto: Microsoft

Respekt for ulike ønsker er grunnlaget for verdighet i eldreomsorgen. Derfor vil Venstre arbeide for at det tilbys et vidt spekter av pleie- og omsorgstjenester i kommunene.

Utgangspunktet er at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge han eller hun ønsker det og hjemmetjenestene er tilstrekkelige. Kommunene bør være i stand til å tilby en fullstendig omsorgstrapp; velutbygde hjemmetjenester og dagtilbud, omsorgsboliger med og uten heldøgns bemanning og til slutt, sykehjem. Omsorgsløsningene må lages slik at partnere kan bo sammen hvis de vil. Venstre vil gi en "sambogaranti".
Arbeiderpartiets løfte om “full sykehjemsdekning” er derfor misvisende. God og verdig omsorg til alle er minstekravet.

Kommunene har ansvar for at eldreomsorgen drives med høy kvalitet, og at de eldre får tilpassede omsorgstjenester. For Venstre spiller det ingen rolle om det er det offentlige, ideelle organisasjoner eller private som tilbyr disse tjenestene så lenge tjenestene er av høy kvalitet — og at det er ryddige arbeidsvilkår for de ansatte. Venstre ønsker å innføre nasjonale retningslinjer i eldreomsorgen.

Eldre pasienter som ikke får sykehjemsplass, blir i dag ofte lenge på sykehus. En satsing på forsterkede sykehjem, som kan utføre enkle tjenester som i dag utføres på sykehus, sparer pasienter og pårørende for belastningen det innebærer å bli sendt mellom sykehus og sykehjem. Forsterkede sykehjem vil også kunne dempe presset på sykehusene.
De forsterkede sykehjem må knyttes til samhandlingsreformens forslag om lokalmedisinske sentra og lignende. Det forutsettes at de lokalmedisinske sentra fullfinansieres av staten både i forhold til drift og innvesteringer.
Flere tjenester enn i dag, som for eksempel intravenøs antibiotikabehandling og smertelindring, bør utføres på alle sykehjem.

Antall eldre er økende. En naturlig følge av dette er en økning i demenstilfeller. Det er viktig at kommunene satser mer på forebyggende tiltak ved blant annet å tilby varierte aktivitetsmuligheter for eldre. Forskning viser at aktivitet bidrar til å forsinke demensutvikling.
Gode møteplasser og aktivitetstilbud i kommunene er viktige og gode forebyggende tiltak som reduserer ensomhet og psykiske helseproblemer hos eldre.
Vold i nære relasjoner rammer også eldre. Også her må kommunene arbeide aktivt i det forebyggende arbeidet.

Samhandlingsreform har gode intensjoner. Å tilby bedre helse- og omsorgstilbud i kommunene er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer. Venstre mener imidlertid sjansene til å lykkes er vesentlig svekket dersom det ikke er vilje til å gjennomføre en helhetlig kommunereform. Dersom kommunene skal kunne bli i stand til å ta et større ansvar for omsorgen til sine innbyggere må mange kommuner bli større og sterkere. Slik reformen ser ut til å gjennomføres i dag vil den innebære en stor økonomisk belastning for kommunene samtidig som den vil gi økt byråkrati. Venstre ønsker at kommunenes ansvar, forpliktelser og kostnader skal være avklart før reformen iverksettes, hvis ikke ønsker Venstre at reformen utsettes ett år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**