– En menneskerett å søke asyl

– Venstre har aldri brukt ordet amnesti. Amnesti forutsetter at man har gjort en forbrytelse. Det har ikke disse gjort. De har søkt om asyl, noe som er en menneskerett, sa Trine Skei Grande da Stortinget behandlet Venstres forslag om å avklare rettighetene til innvandrere uten lovlig opphold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

– Vi mener at hvis man ikke får opphold eller asyl i Norge, skal man sendes ut, men hvis man erkjenner virkeligheten rundt seg, er det ikke alle det er mulig å sende ut, sa Skei Grande. – De aller fleste av dem har jobbet og betalt skatt og vært lovlydige borgere i Norge. Det er sjølsagt en uensartet gruppe, som må behandles som enkeltindivider.

Venstre og Trine Skei Grande ønsker seg et system som er likt systemet i 22 andre europeiske land, og fremmet åtte konkrete forslag, om blant annet å kartlegge menneskerettighetssituasjonen til papirløse innvandrere i Norge. Ingen av forslagene fikk flertall i Stortinget. Det forundret Skei Grande.

– Vi ber om en gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen for denne gruppa. Hva er det man forventer av resultat hvis det er veldig farlig? Hvilket resultat er det man ser for seg som man er redd for å få fram av en sånn analyse? spurte hun.

Venstre hadde også fremmet forslag om at eventuell avslag “må være forsvarlig i et barnerettslig perspektiv”. Også dette ble nedstemt.

– Det vi foreslo da utlendingsloven ble behandlet, var at barns beste skulle tillegges vekt — at man skulle ha en vurdering av barns beste, at det skulle være med i vurderinga. Det ble nedstemt av SV og resten av regjeringspartiene. Det var bare Venstre og Kristelig Folkeparti som ønsket å styrke det barnerettslige i utlendingsloven. Vi tapte med brask og bram, sa Skei Grande.

– Dette er regjeringa som ikke engang vil ratifisere klageretten for enkeltindivid etter barnekonvensjonen. Vi har straffet barn i alle tider for foreldrenes synd. Dette er det feltet der vi fortsatt holder på med det, og barns rettigheter er meget svake. Derfor er det en svak formulering at det skal være forsvarlig i et barnerettslig perspektiv. Men ikke engang det kan man få flertall for.

Skei Grande etterlyser også en mulighet for å “bytte kø” som innvandrer til Norge.

– Sverige har gjennomført dette systemet. Hvis man har en fast jobb når avslaget kommer, og hvis man kan vise til at den jobben har man hatt over tid, så kan man skifte kø. Har det ført til katastrofe? Har asylinstituttet i Sverige brutt sammen? Nei, men det betyr at Sverige har ca. 500 arbeidsinnvandrere hvert år som er godt kvalifisert, godt integrert, kan språket og har en fast jobb.

Venstres forslag:

1. Stortinget ber om at det gjennomføres en menneskerettslig analyse av situasjonen for papirløse i Norge.
2. Stortinget ber regjeringen vurdere når det bør gis permanent oppholdstillatelse av lengeboende i Norge ut fra en vurdering av ulike modeller i europeiske land.
3. Stortinget ber regjeringen gjennomgå praksis for omgjøringsadgang for å se om nye fakta blir tatt hensyn til i tilstrekkelig grad.
4. Stortinget ber regjeringen gjøre nødvendige endringer i utlendingsloven slik at det klart fremgår av lovteksten at et avslag på en søknad må være forsvarlig i et barnerettslig perspektiv.
5. Stortinget ber regjeringen ytterligere konkretisere hva som faller under begrepet «innvandringsregulerende hensyn».
6. Stortinget ber regjeringen sørge for at de som oppholder seg i landet ulovlig, skal få rett til helsehjelp utover akutthjelp når dette er nødvendig for å unngå alvorlige konsekvenser for personen selv eller andre.
7. Stortinget ber regjeringen gi en ny instruks til landets Nav-kontorer slik at anmodninger om nødhjelp i henhold til lov om sosialtjenester behandles på en human måte.
8. Stortinget ber regjeringen utrede mulighetene for at utlending som er i riket i forbindelse med søknad om beskyttelse, kan endre sin søknad til oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3 (arbeidsinnvandring).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**