Uttalelse: La flere studere i utlandet

– Det er viktig for utvikling av norsk samfunn og kultur, næringsliv, offentlig forvaltning og ikke minst studentene selv at flere studenter får muligheten til å ta hele eller deler av studiene sine i utlandet, skriver Venstres sentralstyret i denne uttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Legge bedre til rette
Dagens system diskriminerer studenter som vil studere i land med ikke-europeiske språk eller i USA. Venstre mener det er kritikkverdig at dagens system setter sperrer for at Norge får gode kontakter med viktige nåværende og fremtidige handelspartnere, som USA, Kina og India.

Med økningen i ungdomskullene og regjeringens manglende satsing på høyere utdanning er det nødvendig at flere studenter kan ta studiene i utlandet. Det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge at studenter tar profesjonsstudier i utlandet, slik at man bruker veletablerte og gode fagmiljøer utenlands, i stedet for å bruke store ressurser på å bygge opp et dårligere tilbud i Norge.

Elev, elever, skole, utdanning, klasse

Foto: Microsoft

Fremmedspråk i grunnopplæringen
Venstre mener at man må starte tidligere med bedre språkopplæring. Det er en forutsetning for å kunne studere i utlandet og øke sine kulturelle impulser at man har et godt grunnlag i engelsk og minst et annet fremmedspråk fra grunnopplæringen. Det har vært en drastisk nedgang av studerende i tysk- og franskspråklige land etter at disse fagene ble valgfrie og fikk lavere status i skolen. Venstre vil heller stimulere til mer praktisk rettet språkundervisning, slik at flere får muligheten til å bli kjent med andres land språk, samfunn og kultur.

Foreslår en rekke tiltak
Vi må differensiere lån og stipendordninger i forhold til prisnivå i landene studentene tar grad i. I dag er studielånet likt for alle land, uansett hvordan prisnivået ligger. Det betyr at det lønner seg uforholdsmessig mye å studere i et land med lavt prisnivå i stedet for et høykostland. Venstre vil gjøre det slik at alle har likest mulig muligheter til studentvelferd uavhengig av hvor de studerer.

Utdanning, klasserom, forelesning, universitet, høgskole

Foto: Microsoft

Om en tar helgradsstudie i utlandet i dag får en tilbud om et semester språkkurs i forberedelse på de senere studiene. For å lære et språk godt nok til å drive med selvstendig akademisk arbeid og følge studier, pensum og forelesninger er dette som regel alt for kort. I tillegg blir stipendstøtten til språksemesteret omgjort til lån om ikke studenten umiddelbart begynner på graden sin. Venstre mener at kunnskapen i språksemesteret har en egenverdi, og en skal ikke behøve å begynne rett på graden for å få støtte av Lånekassen.

Venstre vil:
•Innføre obligatorisk fremmedspråk fra 5. trinn, for å styrke språkkompetansen til norske elever, og gjøre det lettere å velge andre enn de tradisjonelle språkfag.
•Gi lik støtte til førsteåret på bachelorgrader i USA og ikke-europeiske land (freshman year) som til førsteåret i andre land.
•Øke stipendandelen til skolepenger i andre land.
•Gjøre ordningen med språksemester før studier på ikke-europeiske språk mer fleksibelt, både i lengde og i når man må begynne på fullt studium etter endt kurs.
•Forenkle godkjenningen av utenlandsk utdanning i Norge
•Kreve harmonisering av norsk høyere utdanning i det europeiske utdanningsmarkedet, med tanke på skolepenger, utvekslingsprogrammer og godkjenning av profesjonsstudier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**