Venstre kritisk til uryddig saksgang om Larvik Arena-lån

Fylkesutvalget behandlet sist torsdag en søknad om midlertidig likviditetslån til Larvik Arena IKS. Det er ikke første gang selskapet trenger hjelp fra sine eiere, men denne gangen var det bare den ene eieren som var fullt ut orientert om likviditetsproblemene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Saken var ikke sendt Larvik kommune for politisk behandling, med begrunnelse at det var tidskritisk for behandlingen. Venstres Kåre Pettersen tok ordet under behandlingen og stilte seg svært kritisk til saksgangen.

Fra Østlands-Postens oppslag

Fra Østlands-Postens oppslag

Saken ble omtalt i papirutgaven av Østlands-Posten som du kan lese her.

Larvik kommune kunne nemlig ha behandlet saken en uke før fylkeskommunen, men i stedet ble framgangsmåten slik at ingen folkevalgte i Larvik en gang ble orienterte om den alvorlige situasjonen i selskapet de eier med 50 %, fortsatte Kåre Pettersen.

Saken denne gang gjaldt en søknad stilet til Vestfold fylkeskommune som EN av to eiere om et midlertidig likviditetslån på 1,2 mill.

-Det er på mange måter kjedelig at vi som eiere har kommet i en likvid situasjon knyttet til Larvik Arena som betinger en hasteløsning. Fra årsregnskapet for 2010 kan vi nemlig lese at situasjonen knyttet til benyttet kassekreditt allerede ved årsskiftet var stram, da så godt som hele kreditten på 1,9 mill var trukket opp, sa Kåre Pettersen da saken ble behandlet.

Som eiere skal vi opptre ansvarlig overfor Larvik Arena men jeg mer enn stusser over at bare fylket blir bedt om å yte likviditetslånet. Dette blir kommenter i saken, med at det er nødvendig fordi dette er tidskritisk med hensyn til saksgang.

Er ikke åpenhet og informasjon til begge deltakere til sakens beste? Vil ikke det nettopp underbygge ansvarsfølelse hos BEGGE eiere?

Lov om interkommunale selskaper sier i § 24:
"Har styret grunn til å tro at selskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal det straks sende representantskapet melding om forholdet. Tilsvarende melding skal sendes deltakerne."

Og på dette punktet kan jeg ikke se at paragraf 24 er oppfylt.

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Venstre beklager at saken har fått en uheldig saksgang, og vi vil ha problem å gå for rådmannens innstilling slik den foreligger, og foreslår derfor:

Fylkeskommunen utbetaler Larvik Arena IKS et midlertidig likviditetslån på 1.200.000, forutsatt at Larvik kommune er medlångiver på 50 % av lånebeløpet.

Flere politikere i fylkesutvalget var enig i at saken var uheldig håndtert, men ingen valgte å støtte forslaget.

PS! Da saken skulle til behandling i fylkestingets møte tirsdag denne uke, valgte fylkesrådmann å foreslå at saken gikk ut fra sakskartet, da både Larvik og Vestfold som eiere allikevel sammen hadde kommet fram til at IKS’et selv ville kunne få på plass en midlertidig driftskreditt på 300.000 ..

Fylkestingets behandling av saken er omtalt i Østlands-Postens papirutgave.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**