Sigdalsheimen nærmere en utbygging

Venstre fikk aktiv støtte fra Ap da varaordfører Runolv Stegane foreslo et mer forpliktende utbyggingsvedtak i kommunestyrets møte fredag. Deretter sluttet Høyre seg til forslaget og etter gruppemøte var også Sp enig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre fikk med seg hele kommunestyret i Sigdal på konkret vedtak som betyr at utbygging av Sigdalsheimen kan bli en realitet i 2012.

Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

– Det hører med til historien at tilsvarende forslag fra V og Ap ble avvist i kommunestyrets møte 19. mai. Men nå må vi se framover og gjøre en felles politisk dugnad for å få endelig utbyggingsvedtak på plass, sier Runolv Stegane.

Det var ved behandling av årsmelding for Sigdal kommune for 2010, en sak som skulle danne grunnlag for økonomiske rammer i 2012-2015 at Stegane lanserte forslaget.

Vedtaket:
Årsmelding for 2010 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2012-2015 og budsjett 2012 med følgende tillegg:
Kommunestyret ber rådmannen legge inn utbygging av Sigdalsheimen og lindrende enhet i budsjettet for 2012. Omsorgsboliger bygges som planlagt med oppstart høsten 2011.

Kommunestyret gir rådmannen anledning til å bruke bestemmelsene i kommunelovens § 50 nr. 7 fullt ut. Den årlige "gevinsten", i årsmeldinga oppgitt til anslagsvis 3,5 millioner kroner i driftsutgifter, settes inn for å dekke renter og avdrag på låneopptak ved utbygging.

Øvrige økte driftsutgifter ved utbygging dekkes ved omprioriteringer. Det forutsettes tett samarbeid med formannskapet i budsjettarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**