Venstre vil beholde og styrke juryordningen

Spørsmålet om juryordningen er et spørsmål om rettsstatlige prinsipper. Venstre vil kjempe mot en endring som bidrar til at fagdommerne vil dominere i rettssalene på bekostning av lekdommerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Et utvalg som har vurdert juryordningens fremtid har i dag levert sin utredning til justisminister Knut Storberget. Begrunnelse av skyldspørsmålet i alle ankesaker er et av forslagene. Utvalget mener lekdommere er viktig også under straffutmålingen, blant annet for å sikre at straffen er i samsvar med alminnelig rettsbevissthet. Et av utvalgets forslag er derfor at alle straffutmålingsanker skal gå for meddomsrett.

Helge Solum Larsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

– Bare ved å beholde og forbedre juryordningen vil vi sikre at vi ikke går tilbake til et embetsmannsvelde i norske rettssaler, sier nestleder i Venstre Helge Solum Larsen.

Folkelig innflytelse
Den største fordelen med å opprettholde juryen framfor en meddomsrett, er at juryen sikrer reell folkelig innflytelse i de alvorligste straffesakene. Venstre kjempet gjennom juryordningen i 1887 nettopp for å sikre at tiltalte skal dømmes av likemenn og ikke av embetsmenn.

– Innføringene av juryordningen var et viktig ledd i demokratiseringen av Norge. Å dømmes av medborgere er fortsatt et viktig demokratisk prinsipp, sier Solum Larsen.

Likemenn
Lekfolk er et viktig korrektiv til fagdommere. Erfaring viser at lekfolk er mer utrygge sammen med fagdommere enn når lekfolk sitter sammen i en jury.

– Venstre frykter derfor at en meddomsrett vil svekke lekfolks innflytelser i norske rettssaker. Slik vil også hele prinsippet om å dømmes av sine likemenn svekkes, sier Solum Larsen.

– Dagens juryordning kan forbedres og styrkes på flere måter. Venstre er enig i at juryens kjennelser må begrunnes. Rettsapparatet må da tilføres tilstrekkelig med ressurser for å sikre dette. Videre bør det vurderes når i rettssaken rettsbelæringen skal avholdes og hva denne skal inneholde, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**