Kommuneplan: Ekebergbakken og Solbergåsen

Hobøl Venstre svarer på FrPs spørsmål om vårt ståsted mht. Solbergåsen på Tomter og Ekebergbakken på Knapstad, og sender samtidig en utfordring tilbake til FrP.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Lene Hvamstad (FrP) utfordrer oss i Hobøl Venstre til å oppgi vårt ståsted mht. fremtiden for to områder i kommende kommuneplan for Hobøl: Solbergåsen på Tomter og del av Ekebergbakken på Knapstad. Årsaken er at Østfold Venstre og Østfold Senterparti foreslo innsigelser i fylkeskommunens behandling av planen som kunne gitt konsekvenser for utbyggingen av disse områdene. Vi tar det som en kompliment at FrP bare henvender seg til oss mht. ståsted, da det ville vært like naturlig å be Hobøl Sp om det samme. Men vi i Venstre svarer selvsagt gjerne!

Litt bakgrunn: I forslaget til vedtak fra fylkeskommunen var det bl.a. tatt inn følgende to punkter som anbefalinger til Hobøl i forbindelse med Solbergåsen og Ekebergbakken:
"1. Solbergåsen settes på vent til kommunen har gjort en overordnet konsekvensutredning samt vurdert utbyggingspotensialet i mer sentrumsnære områder. ( )3. Østfold FK anbefaler at fortetting og transformasjon gjennomføres før dyrket mark tas i bruk til utbygging i felt B10 ved Ekeberg." Østfold Venstre syntes disse punktene var såpass viktige at de ønsket å gjøre innsigelser av dem. En innsigelse ville medført at Hobøl måtte endre kommuneplanen på disse punktene før den kunne vedtas. Undertegnede ble oppringt av Venstres representant i fylkestinget, og jeg ble spurt om jeg syntes innholdet i forslagene til innsigelser var fornuftige. Det bekreftet jeg. Innsigelsene ble så foreslått, men med noe endret tekst mht. Ekeberg: "Dyrket mark skal ikke berøres i felt B 10 ved Ekeberg så sant det ikke er som følge av flytting/endring av jernbanetrasé eller -stasjon." Forslagene ble nedstemt, men de faglige rådene som er omtalt ovenfor ble vedtatt.

Hvor står så Hobøl Venstre i forhold til forslagene fra Østfold Venstre? Mht. Ekeberg, jordet ved Knapstad stasjon, kommer vi til å foreslå en bestemmelse som sier det samme som nevnte forslag til innsigelse. Vern av matjord er en viktig sak for oss. Vi mener det er tilstrekkelig arealer å ta av på Knapstad i kommuneplanen ellers. Når flyttingen av stasjonen kommer, vil imidlertid området antagelig måtte berøres. Hensynet til en bedre stasjonsløsning på Knapstad må veie tungt.

Mht. Solbergåsen er det ikke noen hemmelighet at Hobøl Venstre er skeptiske til utbygging her. I vår høringsuttalelse til kommuneplanen, står bl.a.: "Hobøl Venstre vil uttrykke sin stadige skepsis til område B9 Solberg. Det er store uløste problemer for området mht. å knytte det sammen med Tomter sentrum på en fornuftig måte. ( ) Tomter sentrum er i en fase der private næringsinteresser melder at de ønsker en utvikling. Kommunen har da et klart ansvar for å sørge for at nye utbygginger legges slik at de har Tomter sentrum som sin naturlige handels- og serviceplass."

Mht. det nevnte forslaget til innsigelse til Solberg, kommer vi likevel ikke til å følge opp det i kommunestyret. Vi tapte kampen om å ta inn området som boligområde i prosessen rundt eksisterende kommuneplan, og ønsker ingen omkamp her.

Hvamstad gjør et poeng av at dette er en viktig sak for Hobøl. Vel, når det gjelder Solbergåsen, ser det ikke ut til at hennes eget parti er helt enig. For det første har Hobøl FrP godtatt en halvering av området som umiddelbart kan bebygges fra 200 til 100 boliger. Resten av området er utsatt til etter 2022. For det andre ønsker utbyggeren av Solberg å ha en veiløsning tilknyttet fylkesveien mellom Tomter og Ski, der man må krysse andres grunn. Disse grunneierne ønsker ikke å selge til dette formålet. Ordfører Jensen (FrP) har samtidig vært krystallklar på at hans parti ikke vil ekspropriere grunn til vei. Saken er dermed helt låst for utbyggeren. Hvis Hobøl FrP virkelig syntes det var viktig med utbygging på Solbergåsen, ville de vel vurdert dette spørsmålet annerledes, eller i hvert fall engasjert seg for å finne en løsning på spørsmålet?

Vi sender derfor ballen tilbake til Hobøl FrP i denne saken: Hvor mener dere veien ut fra Solbergåsen bør gå? Og hvordan skal man evt. løse problemet med at grunneierne rundt Solberg ikke vil selge grunn til vei? Dette synes vi i Venstre velgerne bør få svar på.

Simen Saxebøl
Hobøl Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**