Vi bed deg om tillit

Vi har varme visjonar for Sula, og mange dyktige og engasjerte folk på laget. Stine Lerheim står på Venstre si liste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sula Venstre vil at kunnskap, både frå mannen i gata og fagpersonar, skal styre — og styrke — kommunen vår.

Dei politiske utvala og kommunestyret må jobbe for å få god kunnskap innan sine område. Dette skal gjerast ved å:
• Bli godt kjend med dei konkrete skulane, institusjonane, vegane, naturområda, bedriftene
eller andre som dei gjer viktige vedtak for
• Lytte til og lære av dei som blir påverka av vedtaka, både tidleg og undervegs i prosessen
• Hente inn og skaffe seg fagleg kompetanse av høg kvalitet
• Jobbe kreativt og visjonært for eit stadig betre Sula

Sula Venstre vil at folkemeininga skal komme tydeleg fram:
• Store og små folkemøte bør vere ei utbreidd arbeidsform, helst med gode
idemyldringsprosessar, der terskelen for å ytre si meining er lav.
• Lokalpolitikarane bør sjå på seg sjølve som ombodsfolk, og lytte til tilsette, pårørande,
brukarar — og til alle andre som blir påverka av vedtak.
• Barn og unge på Sula må bli høyrte i flest muleg viktige saker.
• Kommunen må ta ansvar for at alle grupper må bli lytta til

Gi oss minst fire representantar i kommunestyret, og vi vil jobbe kreativt og visjonært for eit stadig betre Sula. Vi vil gjere vårt aller beste for folk, fellesskap og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**