Program for Hobøl Venstre 2011-2015

Her kan du lese Hobøl Venstres valgprogram for perioden 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


HOBØL VENSTRE
PROGRAM 2011-2015

Hobøl — mulighetens kommune
Hobøl har et stort potensial. Folkerike Ski og Follo er nærmeste nabo i vest, og Oslo ligger ikke langt unna. Alle byene i Østfold kan nås innenfor en time. Vi kan tilby flotte boområder, vakre turområder og gode næringsområder. Hobøl Venstre har jobbet systematisk under planarbeidet i kommunen for at tettstedene skal få en god estetisk utforming som samtidig legger til rette for et harmonisk oppvekstmiljø, trafikksikkerhet, fellesarealer og service- og næringsvirksomhet.

Næringsutvikling
Balansert og ansvarlig vekst er viktige stikkord for Venstre. Næringsutvikling skaper arbeidsplasser og aktivitet. Venstre vil derfor jobbe aktivt for at Hobøl skal være en god vertskommune for næringsdrivende og gründere. Hobøl har to større områder som er regulert for næringsformål, ved Knapstad og på Ringvoll. Venstre vil følge opp utviklingen av disse områdene.

Tre levende tettsteder
Vi har tre levende tettsteder med egne barneskoler, skolefritidsordninger og barnehager. Disse er hjørnesteiner for lokal aktivitet, og dermed trivsel og samhørighet. For at lokalsamfunn skal kunne utvikle seg er det også nødvendig med et godt lokalt tjenestetilbud. Økning i folke¬tallet er nødvendig for at tjenestetilbudet kan bestå og vokse. Gode sentrumsnære tomter må til for å trekke til seg innflyttere. Vi i Venstre har vært — og vil fortsette å være — pådrivere for at alle de tre tettstedene skal ha en god og fornuftig utvikling videre.

Kultur og idrett
Gode sentrumsområder er ikke nok for å skape trivsel. Vi i Venstre er derfor opptatt av at kultur og idrett får bedre vilkår enn de har i dag. Kommunen skal være en ja-kommune til frivillig ideelt arbeid gjennom tilrettelegging og koordinering av aktivitetene der det trengs. Det er viktig at kommunen er smidig og rask ved behandling av ulike tillatelser som må gis til aktivitet fra kommunalt hold. Kulturetaten skal gi bistand til aktører som trenger praktisk hjelp, for eksempel med søknadsskrivning. Venstre vil også jobbe for å bedre de økonomiske rammene for Hobøls kulturliv.

Hobøl Venstre er stolte av å ha vært pådriver for at det nå blir kunstgressbane på Tomter. Nå vil vi at det nyoppussede bassenget på Knapstad igjen skal bli et folkebad. Idrettshall i tilknytning til ungdomsskolen er det neste store løftet for idretten og folkehelsa i Hobøl.

Hobølskolen: En skole for framtida!
Hobøl har tre gode barneskoler — én på hvert tettsted. Vi i Hobøl Venstre har i de foregående periodene kjempet en hard kamp for å bevare dagens skolestruktur. Denne kampen vil vi fortsette, og vårt mål er en stabil situasjon for barn, foreldre og lærere i hele Hobøl. Den delte barneskolen i Hobøl gir ikke bare oversiktlige og trygge miljøer for elevene. Skole på hvert tettsted er også en svært viktig faktor for å opprettholde gode nærmiljøer i Hobøl. Vi i Venstre er opptatt av at alle tettstedene skal ha sitt kraftsentrum i form av en nærskole.

Nærskolen har flere gode argumenter som taler for seg. Vi ønsker at flest mulig barn skal kunne gå eller sykle til skolen for å unngå unødvendig buss- og biltransport og dermed skåne miljøet mest mulig. Sykling og gange gir også gode folkehelsegevinster, og en mulighet til å bidra til gode holdninger hos den oppvoksende generasjon. Mindre trafikk på skoleveien øker dessuten sikkerheten for myke trafikanter.

Hobøl har en god, offentlig skole med dyktige medarbeidere og et godt læringsmiljø. Barn og voksne gir gode tilbakemeldinger på dagens skole, og slik vil vi også ha det i fremtiden. Dette er avhengig at det ikke kuttes mer i skolebudsjettene. Hobøl Venstre har hele tiden kjempet for skolene, og vi kjemper videre i neste periode. Målet er en skole der den enkelte elev blir sett og får opplæring tilpasset seg selv og sine behov — og dermed også får utnyttet sitt unike potensial. Oppnår vi det, vil også frafallet i den videregående skolen reduseres.

Livsløpskommunen Hobøl
Hobøl Venstre er opptatt av at kommunen kan fange opp og gi bistand til de som trenger det gjennom hele livsløpet.

Barnevern
Det har i de senere årene vært økt press på barnevernet i Hobøl. Venstre mener barnevernsarbeidet må prioriteres. Her er det samtidig viktig at det er de riktige tiltakene som iverksettes, og at de settes inn tidlig nok. Det er også svært viktig med samarbeid mellom barnevern og helsestasjon, barnehage, skole og PPT. Vi har derfor tro på nyskapningen Familiens Hus, som gir barnefamilier én dør inn til kommunen.

NAV
Sosialtjenester og hjelp ved arbeidsledighet er viktige sektorer for Venstre. Vi må sørge for at borgerne får den bistanden de trenger i perioder av livet der ikke alt går som planlagt. Formålet med alt arbeidet NAV gjør må være å hjelpe folk tilbake i en livssituasjon der de kan styre sine egne liv.

Pleie og omsorg
Pleie- og omsorgssektoren i Hobøl står overfor store utfordringer. Samhandlingsreformen, som bl.a. medfører at kommunene skal ta i mot pasienter i rekonvalesens etter sykehusopphold på et tidligere tidspunkt enn før, forsterker disse utfordringene. Venstre vil følge opp den evalueringen av pleie- og omsorgssektoren som allerede er i gang for å sikre et best mulig tjenestetilbud for samtlige brukere.

Samtidig er det et mål at eldre som ønsker å bo hjemme skal få muligheten til det så lenge det er forsvarlig. Dagsenteret på Hobøl bo- og behandlingssenter spiller en sentral rolle i så måte, der de eldre kan samles til sosialt samvær. Vi trenger også en god og effektiv hjemmehjelpstjeneste og hjemmesykepleie som har tid til å gi hver enkelt den hjelpen de trenger.

Hobøl Venstre vil prioritere utbyggingen av flere omsorgsboliger. Etterspørselen etter slike boliger er stor, fordi de gir brukerne en større trygghet enn ved å bo hjemme pga. nærheten til bo- og behandlingssenteret. Slike boforhold gir økt livskvalitet for brukerne, og kan også være med på å redusere etterspørselen etter hjemmehjelpstjenester og hjemmesykepleie.

Trygge, raske og komfortable reiser til og fra arbeid, skole og fritid.
Av Hobøls arbeidsstyrke på 2.500 pendler ca. 2.000 til arbeid utenfor kommunen. I tillegg pendler omtrent 500 inn til Hobøl. En stor del av arbeidsreisene skjer med buss eller tog, og Venstre vil i samarbeid med Indre Østfoldkommunene være pådriver for at kollektiv transport skal gjøres mer attraktiv med hyppige og presise avganger, god komfort og sikkerhet samt utvikling av stasjonsområder og holdeplasser i hele kommunen. Venstre vil videre legge best mulig til rette for rask og trafikksikker adkomst til disse områdene for gående og syklende, samt til skoler, barnehager og tettstedssentra.

En særskilt utfordring i Hobøl kommende periode er tilrettelegging for kollektiv transport i tilknytning til to veikryss med ny E18, gjennom "park-and-ride"-anlegg, og ny stasjon på Knapstad, som Jernbaneverket endelig har tatt inn i sine planer. Hobøl Venstre vil følge opp disse prosjektene tett for å se til at de gjennomføres som planlagt og på best mulig måte for de kollektivreisende.
Bedre lokal kollektivtransport gjør det lettere for folk å ta del i aktiviteter i andre deler av kommunen enn der de bor. Kunstgress på idrettsparken i Tomter og en forestående idrettshall i tilknytning til ungdomsskolen på Knapstad gjør f.eks. at ungdommen i kommunen i større grad vil ønske å flytte på seg. Vi i Venstre har vært og vil fortsette å være pådrivere for at alle skal kunne delta.

Det skal ryktes at Hobøl er en miljøvennlig bokommune
Venstre vil jobbe for at målene i kommunens nylig vedtatte klima- og energiplan skal følges opp. Fremtidige byggeprosjekter i kommunen skal utredes med hensyn til miljøkonsekvenser og pålegges krav om energieffektivitet og CO2-nøytral oppvarming. Hobøl må sette miljøkrav ved innkjøp av kjøretøy og maskiner til bruk i kommunens virksomhet. Kommunale investeringer skal være langsiktige. Her er framtidsrettet og fleksibel miljøteknologi sentralt.

Alle kommunale nybygg bør tilrettelegges for fremtidig fjernvarmetilknytning. Nye byggefelt bør også tilrettelegges for fjernvarme og annen miljøvennlig teknologi. Utviklingen i Hobøl skal gi harmonisk vekst i tettstedene, trygge ferdselsårer for gående, syklende og funksjonshemmede inn til godt tilrettelagte senterfunksjoner som for eksempel skole, butikker og fritidsaktiviteter.
Venstre har i inneværende periode fått gjennomslag for redusert byggesaksgebyr for passivhus. Vi vil fortsette dette arbeidet med å foreslå det samme også for lavenergi-hus.

Hobølelva er gjort renere med stor innsats fra landbruket og innbyggerne i områdene rundt elva, gjennom bl.a. minimal høstpløying og ordentlig kloakksanering. Nyere forskningsresultater viser at vannkvaliteten i Vansjø, der Hobølelva renner ut, er på bedringens vei. Dette kan innbyggerne i Hobøl være stolte av! De gode resultatene fra Morsaprosjektet oppmuntrer til videre innsats. Venstre mener derfor at Hobøl kommune skal fortsette i Morsaprosjektet, og generelt bidra til ei ren elv gjennom planlegging og aktivitet i kommunens egen regi.

Kommunen må invitere til ytterligere dialog mellom grunneierne og de lokale velforeningene for å drøfte behov og utfordringer i tilknytning til bruk av utmarka og allemannsretten. Økt befolkning øker presset på arealressursene. Bedre tilrettelegging for trim og friluftsliv bidrar til økt forståelse mellom ulike brukergrupper og grunneierne. Miljøvennlig bruk er målet — samarbeid og framsynt planlegging blir stadig viktigere når folketallet øker og klimaendringene kan føre til lengre og flere våte perioder.

Ny kurs for Hobøl
Ved dette valget står Hobøl omtrent i samme posisjon som for fire år siden: Vi har et underskudd på nesten 10 millioner. FrP-regimet har faktisk klart seg enda dårligere enn Arbeiderpartiet gjorde i forrige periode. Selv med nesten 7 millioner mer i årlige inntekter fra eiendomsskatten har de ikke klart å redusere underskuddet nevneverdig.

Den negative utviklingen må snus! Venstre peker nå mot en løsning i det politiske sentrum for å komme ut av knipen Hobøl er i. Vi har ingen bindinger verken til fagforeninger eller sentrale overstyrende vedtak innad i partiet som gjør at løsninger er uaktuelle før de er diskutert. Vi står fritt til å være løsningsorienterte, og vi vil — om vi får tilliten — bruke de mulighetene kommunen har både på inntekts- og utgiftssiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**