Krever vesentlig forbedring av vegstandarden

Førstekandidat i Troms, fylkesleder Roar Sollied (V), vil prioritere fylkeskommunens hovedansvarsområder og gjorde det senest i budsjettforslaget for 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fylkeskommunen har aleneansvar for en betydelig del av vegnettet, og det har som kjent ikke blitt mindre etter at de såkalte "øvrige riksveger" ble overført fra Staten. Vegstandarden er generelt for dårlig og på enkelte strekninger helt uakseptabel.

Troms Venstre mener at god vegstandard vil være en avgjørende faktor for å beholde bosetting og bedrifter i distriktene. Bedre og effektiv framkommelighet er også grunnleggende for å skape sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Bedre miljø og økt sikkerhet
Gode veger gir også lavere utslipp fra kjøretøy. For den enkelte bileier vil gode veger bety billigere bilhold og økt trivsel, men ikke minst økt sikkerhet. Trafikksikkerhetstiltak betyr også rassikring. Fjerning av kratt langs veiene gir økt sikt og bedre sikkerhet både for trafikanter og dyr, samtidig som reiseopplevelsen berikes. Det må samtidig satses mer på tilrettelegging for sykkel og sykkelturisme i hele fylket.

Fylkestinget prioriterer også tiltak på riksvegene. Troms Venstre mener det er svært viktig å øke standarden og sikkerheten på innfartsvegene til byene og de største tettstedene. Troms Venstre vil også bidra til finansiering av samarbeidspakker med Staten, som Tromsø-pakkene, og benytte vegprising for raskere bygging av nye veier i byer og tettsteder der kommunene har vedtatt å gå for det.

Det viktigste først
Venstres budsjettforslag på vegvedlikehold for 2011 lå en million kroner høyere enn Fylkesrådets, men ble nedstemt. Troms Venstre mener man kan få til flere kvalitetsforbedringer på de to hovedområdene fylkeskommunen har ansvar for: Videregående skole og samferdsel. Det kan blant annet gjøres ved å velge et billigere styresett i fylkeskommunen enn parlamentarisme, slik Venstre viste i sitt budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**