Varm velferd når du trenger det

Fra 2012 skal Meland kommunene og alle andre kommuner ta mot utskrivningspasienter fra sykehusene og ta større ansvar for rehabilitering og forebygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det er dette som kalles samhandlingsreformen. Venstre mener det er bra at flere helsetjenester flyttes nærmere innbyggerne, men vi er redde for at det løftet som pasientene trenger ikke blir gjennomført, fordi reformen tres ned over hodet på kommunene.

Så lenge kommunene ikke får vesentlig økte bevilgninger fra staten og ikke tiltrekker seg flere og dyktigere fagfolk er Venstre redde for at dette blir en reform gjennomført ovenfra, på Regjeringen sine premisser, ikke nedenfra, for pasientens beste.

Mange kommuner sliter i dag med å få endene til og møtes med stadig større krav til tjenestene sine og stadig færre penger å bruke på drift og vedlikehold. Venstre er redde for at samhandlingsreformen ikke tar inn over seg at pasientene trenger gode institusjoner og flere fagfolk for å bli fulgt opp, enn det kommunene har i dag, når de skal ta over oppgaver fra sykehusene.

For at kvaliteten på helsetjenestene skal bli god nok må vi ha sterkere kommuner med ressurser til å ta vare på pasientene sine. Regjeringen er ikke villige til å ta de grepene som trengs for at vi skal få flere og bedre helsetjenester nærmere folk. For Venstre handler velferd om pasienten og den som gir velferd og omsorg. Da må staten legge til rette for at kommunene kan gi varm velferd når innbyggerne trenger det.
Folk først ikke system!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**