Fylkesprogram for Nordland Venstre 2011-2015 (1)

1. Folk først — Åpenhet og folkestyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Program Nordland Venstre

Last ned hele programmet i pdf.

←til innholdsoversikten

1.1 Ideologi
Venstre er et sosial-liberalt parti som bygger sin politikk på liberale prinsipper, preget av kristne og humanistiske verdier og tradisjoner.
Vår politikk kombinerer personlig
frihet med ansvar for fellesskapet
og hverandre.
Det er grunnleggende for oss at hvert enkelt
menneske skal ha frihet til å utvikle sine evner og interesser og fritt kunne utfolde
sin livslyst, stimulere sin
nysgjerrighet og bruke sin kreativitet.
Like viktig er det å bidra til å utvikle en sosial samvittighet og et engasjement som gjør at enkeltmennesket går inn og tar et samfunnsansvar.
Som samfunnsbevisste mennesker har vi ansvar for å finne fellesskapsløsninger som tar vare på alle, også livsgrunnlaget for våre etterkommere. Dette innebærer at vi har et forvalteransvar som skal sikre generasjoner etter oss et godt liv med tilgang på naturressurser, naturopplevelser og en hverdag uten forurensning.
Miljøhensyn gjennomsyrer derfor Venstres politikk på alle områder.
Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre er den sosiale liberalismens kjerne. Dette har fram gjennom historien dannet grunnlag for innføringen av folkestyre, utbyggingen av den offentlige skole og hele utviklingen av velferdsstaten.
Dette er viktige prinsipper Venstre ønsker å videreføre også i arbeidet i fylkeskommunen
i kommende valgperiode.

1.2 Liberal politikk i fylkeskommunen
Nordland er et fylke med store ressurser.
Venstre vil skape rammebetingelser slik at folk får brukt sin kreativitet og sin skaperevne til å utvikle samfunn og næringsliv til glede for seg selv og for framtidige innbyggere i Nordland.
For Venstre er det viktig å være bevisst at makta kommer nedenfra og at det er i den åpne debatten at de gode avveiingene mellom ulike hensyn må skje.
Venstre kan samarbeide med de fleste parti i fylkestinget for å skape en politikk som folk i Nordland kan stille seg bak og støtte. Fylkeskommunen skal være et redskap for befolkning og lokalsamfunn.
______________________________________________________
1.3 Åpenhet og deltakelse
Venstre vil fortsatt prioritere åpenhet og praktisere aktiv offentlighet i alle politiske prosesser. Det er viktig at folk skal ha reell mulighet til å påvirke. Ei forutsetning for at det skal skje er at beslutningsprosessene gjøres oversiktlige og at folk får informasjon og tid til å si fra før beslutninger tas.
Ungdommens fylkesting, Nordland fylkes eldreråd og Råd for funksjonshemmede, kommer med gode innspill i saker som behandles i fylkestinget.
Venstre vil være en aktiv lytter som søker kunnskap fra et bredt spekter av grupper og enkelmennesker, derfor vil vi legge til rette for arenaer hvor innbyggere kommer
til orde.

Les mer:

Program Nordland Venstre

1. Folk først — Åpenhet og folkestyre
2. Samferdsel og kommunikasjon
3. Skole, utdanning og kompetanse
4. Ressurspolitikk for fremtiden
5. Nyskapende næringsliv
6. Miljø, Kultur, og folkehelse
7. Nordområdepolitikk — samarbeid over landegrenser.
8. Ungdom

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**