RAKKESTAD VENSTRES PROGRAM 2011 — 2015

Stor personlig frihet med ansvar for fellesskapet.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for
fellesskapet og hverandre. Partiet legger særlig vekt på fire politiske hovedområder: Skole, sosialt
ansvar, miljø og småbedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres ideologi
Venstres politikk bygger på ideologien om størst mulig frihet for individet og kollektivt ansvar for fellesskapet. Den finner løsningene i balansen mellom frihet og fellesskap, mellom politisk styring og et fritt marked, mellom individet (borgeren) og staten og mellom by og land. Venstre er et nytenkende parti med vilje til analyse og reformer og hører tradisjonelt til sentrum i Norsk politikk. Vi vil blant annet ha en kraftig forenkling av unødvendig regulering og byråkrati som kompliserer samfunnet. Kort sagt: Størst mulig frihet for den enkelte så lenge det ikke går ut over andre!

Venstres visjon
Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket og setter det først, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde for alle. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og gjensidig respekt.

Venstre i Rakkestad

Strategimøte i Rakkestad Venstre

Foto: Terje Romfog

Venstre har i inneværende periode 4 representanter i kommestyret. Venstre har dessuten varaordføreren som er Villy Tjerbo. Etter valget i 2007 — hvor vi fikk 14,9 % av stemmene — ble det inngått et teknisk samarbeid mellom Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet som til sammen har 13 av de 25 plassene i kommunestyret. Venstres representanter har vært blant de mest aktive på talerstolen i perioden.

RAKKESTAD VENSTRES HOVEDSAKER 2011 – 2015.

SKOLE OG OPPVEKST

Kirken Skole

Foto: Rakkestad kommune

Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning. Elevene må lære grunnleggende ferdigheter og kunnskap og gis like muligheter til personlig vekst. Venstre vil derfor styrke den offentlige skolen. Dersom vi skal forbedre innholdet i skolen — må vi begynne med å styrke læreren. Læreren skal være en autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde og et menneske som bryr seg, og stiller krav og setter grenser! Å satse på skolen betyr også å satse på å bedre de ytre betingelser — Venstre vil ikke godta nedslitte bygninger og dårlig materiell.

Rakkestad Venstre vil:
Bygge ny Kirkeng skole og ruste opp den eldste fløya på Os skole.
Øke andelen spesialpedagoger i Rakkestadskolen.
Ha som overordnet mål at Rakkestadskolen skal prestere over gjennomsnittet på de nasjonale prøvene.
Etablere en velfungerende vikarordning med kvalifisert personell (f.eks. pensjonerte lærere) og hvor alle skolene sees under ett. 2
Arbeide for å skaffe midler til en skolepsykolog for å følge opp signalene fra ungdomsundersøkelsen (Østfoldhelsa 2008).
Arbeide for at all ungdom som ønsker det får et jobbtilbud etter skolen — vi vil jobbe for å etablere et prosjekt med målsetningen 0-toleranse for arbeidsledig ungdom.
At barnehagetilbudet i kommunen fortsatt skal bestå av både offentlig og private aktører.
Arbeide for at det etableres trygge av- og påstigningsmuligheter for skolebussene på alle skolene.
Øke stillingsprosenten for rektor og assisterende rektor i Rakkestadskolen.

KULTUR
Rakkestad skal være en god kommune å bo og vokse opp i. Ungdommen er fremtiden og det er de som skal ta over etter oss. Derfor må vi satse på at ungdommen føler seg velkomne i samfunnet, både i skole, arbeidsliv og kulturliv. Men det er viktig at vi ser helheten, barn gjør som foreldrene gjør. Er foreldrene aktive deltakere i kulturlivet vil barna ta etter. Venstre vil støtte kulturarrangementer som setter mangfold og kreativitet i sentrum, slik blant annet "Markens Grøde" og andre lokale arrangementer er eksempler på. Vi vil videre støtte kultur som allemannseie, og venstre vil arbeide for å opprettholde og helst utvide kulturskoletilbudet i Rakkestad.

Rakkestad Venstre vil:
Arbeide for å få til et vintertilbud for ungdom i nærheten av Rakkestad sentrum hvor det kan være muligheter for snowboard mv.
Støtte kulturarrangementer som Markens Grøde, slåtten på Høitomt, Glajoggen og andre arrangementer som skaper positive møteplasser for bygdefolket.
Opprettholde og forsøke å utvide kulturskoletilbudet.
Støtte opp om musikkorpsene og andre kulturaktiviteter og bidra til utvikling av et mer mangfoldig kulturtilbud som for eksempel barneteater, konserter og lignende.
Opprettholde biblioteket som et gratistilbud med romslige åpningstider tilpasset hverdagen til kommunens innbyggere.
Bidra til å øke stillingsbrøken for skriving av Gårds- og slektshistorie i Rakkestad til 100% samt videreføre bevilgningen til prosjektet etter 2014.
Videreføre ordningen med minst én aktivitetsdag for 3, 6 og 8 klasse på Høitomt og/eller Bygdetunet.

SOSIALT ANSVAR
Mer til de som trenger det mest
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Rakkestad handler det ikke om å løfte alle kommunens innbyggere, men om å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Derfor vil vi prioritere dem som trenger det mest og ha særlig fokus på barn og unges oppvekst. De fleste barn og unge i Rakkestad opplever trygge og gode oppvekstsvilkår, men noen opplever å hverken bli sett eller hørt. Det finnes ingen enkle svar ettersom mer penger alene ikke løser alle problemer – til det er oppgavene for kompliserte. Men barn fortjener at vi arbeider systematisk med å løse problemene og bedre deres hverdag.
Frivillig barne- og ungdomsarbeid sparer kommunen for store utgifter til forebyggende arbeid. Venstre vil gi de mange som utfører slikt gratis arbeid honnør! Hvert år legges det ned mange årsverk i frivillig innsats ikke minst fra foreldre, tillitsvalgte og ungdom. Dette utgjør grunnmuren i et godt oppvekstmiljø og skal møtes med respekt og gode rammevilkår.

Rakkestad Venstre vil :
Styrke de frivillige organisasjoner gjennom de kommunale budsjetter, samt vise disse tillit gjennom å la de bli tillagt prosjekter mv. som er til gagn for innbyggerne i kommunen.
Arbeide for å etablere et "feriefond" for funksjonshemmede uten betalingsevne.
Styrke barnevernstjenesten med én stilling i forhold til situasjonen i 2011 og som fortrinnsvis skal finansieres av eksterne midler.
Gi lærere og andre som har kontakt med barn gjennom sitt daglige yrke, økt kunnskap om symptomer og indikasjoner på familievold slik at barn som er vitne til eller offer for vold i hjemmet får rask hjelp.
Opprettholde kommunens støtte til Krisesenteret i Indre Østfold.

Bekjempe fattigdommen
Det finnes innbyggere i Rakkestad som lever under den såkalte "fattigdomsgrensen"og ofte går dette utover barna.

Rakkestad Venstre vil:
Gå inn for at vi skal ligge over den statlige normen for sosialstønad for inntektsfattige barnefamilier.
Videreføre kommunens tradisjon med å bidra til at barn av inntekstfattige familier skal kunne delta i sosiale aktiviteter.

God integrering av flyktninger
Rakkestad kommunen mottar årlig anmodninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger. IMDi har som mål å få til en rask og god bosetting av alle flyktninger som etter å ha fått oppholdstillatelse i Norge trenger offentlig hjelp til å etablere seg. Kommunestyret vedtar hvor mange nye, ordinære flyktninger kommunen skal bosette. I tillegg kommer familiegjenforeninger og sekundærflyktninger som har bodd i en annen kommune tidligere.
Venstre vil arbeide for at Rakkestad kommune skal ta ansvar og tilby integreringen av flyktninger i kommunen. Vi anser et kulturelt mangfold for å være en ressurs for videre utvikling både kulturelt, sosialt og økonomisk. Kommunen bør ha en plan for hvordan arbeidet med integreringen skal foregå. Herunder beskrive en strategi for å unngå "gettoer" da disse ofte blir et hinder for en rask og god integrering.

Rakkestad Venstre vil:
Jobbe for å skaffe statlige midler for å få etablere et prosjekt for å få flyktningene i kommunen ut i arbeid. Deltakelse i arbeidslivet er den beste form for integrering.
Støtte alle initiativ for antirasistisk arbeid.

Eldreomsorg
Eldre har ulike behov for hjelp og støtte og tilbud må derfor tilpasses den enkelte i størst mulig grad. Derfor er det behov for å skille mellom ulike livsfaser også blant eldre. De yngste pensjonistene vil ha andre behov enn de eldre og de pleietrengende. Dessuten har ikke alle eldre pårørende som har mulighet til å stille opp når det er behov for det.
Å disponere egen bolig og kunne bo i den så lenge som mulig, er for svært mange det viktigste for å ha en god alderdom! Det gir trygghet, og med den erkjennelsen mener Venstre at vi må satse mer på at eldre – og alle som trenger omsorg – får anledning til å bo hjemme så lenge som mulig. I tillegg må vi ha nok sykehjemsplasser til de som har behov for det.
Venstre er opptatt av at en rekke ulykker skjer i hjemmet. En måte å forebygge ulykker i hjemmet på blant eldre, er å tilby ambulerende vaktmestertjeneste. Dette vil skape trygghet og verdighet for den enkelte eldre hjemme i egen bolig.

Rakkestad Venstre vil:
Styrke hjemmesykepleien slik at de som ønsker det skal kunne bo hjemme.
Tilby sykehjemsplasser til alle som har behov for det.
Arbeide for at alle som ikke kan bo hjemme skal få tilbud om enerom.
Sørge for at det opprettes en avlastningsordning for at pårørende som steller eldre pleietrengende hjemme skal ha anledning til å ta ferie.
Innføre en ambulerende vaktmestertjeneste for eldre og pleietrengende som bor hjemme.
Øke satsingen på frivillighetssentralen og utvikle et kompetansesenter hvor seniorer kan gå på kurs om de ønsker å arbeide på frivillig basis.
Sikre rekruttering til omsorgsyrket, blant annet ved tilbud om utdanning med bindingstid for ufaglærte.

Helse

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Rakkestad Venstre vil arbeide for gode offentlige velferdsordninger og sørge for at kommunen er klar til å møte utfordringene samhandlingsreformen medfører. Det er en forutsetning for det frie og gode samfunn at det finnes et sikkerhetsnett for de som faller utenfor. Minst like viktig som å fange opp de som faller utenfor er det å forebygge at de havner der. Venstre vil derfor gi økt støtte til forebyggende helsearbeid — dette vil på sikt gi god samfunnsøkonomi og økt livskvalitet for den enkelte.

Rakkestad venstre vil:
Øke jordmorstillingen fra 40 til 80%.
Innføre gratistilbud innen psykiatri for ungdom, også uten henvisning fra lege.
At tilbudet med helsesøster på skolene skal være tilnærmet helsedirektoratets anbefalte normtall – dette vil også i stor grad avlaste lærerne.
Etablere kveldsåpen helsestasjon for barn og ungdom hver 14 dag.
Vi vil legge til rette for fysisk aktivitet ved blant annet å utvide dagens gang- og sykkelveinett, og at turstier og andre friområder gjøres best mulig tilgjengelig for alle grupper av befolkningen.
Arbeide for at det etableres flere turstimuligheter med utgangspunkt der folk bor slik at det skal være mulig å gå eller sykle på tur uten først å måtte kjøre bil.

MILJØ

Erthevannet

Foto: Jan Tore Gjøby

Venstre vil at Rakkestad skal være en miljøvennlig kommune. En kommune med ren luft og rent vann, en kommune som tar vare på biomangfoldet og tar klimautfordringen på alvor. Venstre vil satse spesielt på grønn energi både i driften av kommunen og ved å legge til rette for fornuftige tiltak i private husstander og i kommunens næringsliv.

Rakkestad Venstre vil:
At kommunen skal gjennomføre energiøkonomisering i alle kommunale bygg og lage en plan for utfasing av oljefyring.
Sette i gang et prøveprosjekt for lokal vindkraftproduksjon med små lettvindsmøller.
Aktivt følge opp den vedtatte klima- og miljøplanen for Indre Østfold kommunene.
Opprette en internettside hvor kommunens innbyggere kan hente råd og idéer om energisparing, vindenergi, soloppvarming, varmegjenvinning, tilskuddsordninger med mer.
Etablere en gratis kommunal rådgivningsordning hvor kommunens innbyggere kan få råd og veiledning om grønn energi.
Arbeide for at kommunens bilpark ved utskifting erstattes med elbiler eller andre miljøvennlige alternativer.
Anlegge trasé for sykkel — elmoped mellom Degernes og Rakkestad.
Øke antall sorteringsfraksjoner på avfallsplassen og etablere gode ordninger for levering av gammelt miljøfiendtlig avfall.
Tilpasse åpningstidene på Kopla til innbyggernes behov.
Arbeide for at det etableres et biogassanlegg i kommunen som bla. skal forsyne offentlige transportmidler (for eksempel skolebussene) med drivstoff.
Rakkestad Venstre vil gå i mot all nedbygging av matjord, men vil kunne godta etablering av sykkel- og gangstier på dyrket mark der det ikke finnes andre alternativer.
Arbeide for å gjenåpne togstrekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg samt bedre tilbudet på Østre linje.
Hjelpe lokale bedrifter som tilbyr "Grønne energiløsninger", som for eksempel solfangere, med informasjonsmøter etc.

NYSKAPNING OG NÆRINGSUTVIKLING

Industri

Foto: JTG

Rakkestad Venstre satser på næringslivet. Terskelen for å etablere nye bedrifter må senkes og man må gi etablerte bedrifter mulighet for utvikling og mer lønnsom drift.
Rakkestad Venstre ønsker å legge til rette for ny næring ved å ha gode støtteordninger for de som ønsker å starte bedrifter, ha tilgjengelige arealer for utbygging og være en attraktiv kommune å bo i for arbeidstakere.

Rakkestad Venstre vil:
Legge til rette for gårdsturisme og lokal produksjon av mat og drikke.
Fremme bruk av kortreist mat i kommunens virksomhet.
Etablere en bedriftsdatabase for å øke kunnskapen om hvilke varer og tjenester som tilbys i Rakkestad. Dette for å bedre samarbeidet og samholdet mellom næringslivsbedrifter i kommunen.
Bidra til å utnytte de store mulighetene som ligger i å ha Norges nasjonalanlegg for motorsport innenfor kommunegrensen.

Rakkestad sentrum — et innholdsrikt bygdesenter!
Sentrum skal bli et trivelig møtested for kommunens innbyggere og et effektivt og mangfoldig senter for handel og servise.

Rakkestad Venstre vil:
Legge til rette for en gradvis oppfølging av "plansmia" gjennom reguleringer og samarbeid med gårdeierforening, handelsstand og næringsliv.
Bevare gamle kvartaler og bygninger.
Ha sterkt engasjement for moderasjon, trivsel og klar politiske styring i den videre utviklingen av Rakkestad sentrum.
Bevare arealene rundt Bankgården som en grønn lunge i sentrum slik det er i dag.

ANDRE KOMMUNALE UTFORDRINGER

Rådhuset

Foto: JTG

Åpenhet, lokaldemokrati og kommunens virksomhet
Venstre har alltid stått fremst i kampen for åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet, personvern og redelighet i den offentlige forvaltning. Rakkestad Venstre forplikter seg til aktiv innsats for alle disse verdiene. Åpenhet er også et viktig virkemiddel i kampen mot korrupsjon som vi dessverre har sett for mange eksempler av også i Norge de senere årene.

Rakkestad Venstre vil derfor blant annet arbeide for:
Åpenhet og innsyn på alle nivåer.
Oppfølging av bruken av etiske retningslinjer i Rakkestad kommune.

Kommuneøkonomi
Rakkestad kommunes økonomiske stilling er — i likhet med svært mange av de øvrige kommunene i landet — meget anstrengt. Kommune har blant annet høy langsiktig gjeld. Venstre vil bidra til at kommunens økonomi er i god balanse, og at investeringer skal foretas i en takt som kommunen kan tåle i et lengre perspektiv.

Rakkestad Venstre vil:
Venstre mener det er en styrke ved Rakkestad kommune at eiendomsskatt ikke er innført men kan ikke utelukke at det i kommende periode kan bli nødvendig å vurdere dette for at tilbudet til befolkningen i bygda skal kunne holde et tilfredsstillende nivå. Venstre presiserer at vi vil vurdere alle andre muligheter før vi evt. går inn for eiendomsskatt.
Se på mulighetene for å utarbeide et nettsted som gir innbyggerne innsyn i hva skattepengene går til.
Jobbe for jevnt vedlikehold framfor krisetiltak. Rakkestad Venstre vil påse at kommunen har planer og rutiner for regelmessig ettersyn og vedlikehold av kommunens eiendommer. Dette omfatter alle kommunens bygninger, men spesielt må skoler, barnehager og sykehjem prioriteres.
Beholde eierskapet i Rakkestad Energi.
Vurdere å selge hele eller deler av kommuneskogen, fortrinnsvis til grunneiere i Rakkestad.
Selge kommunens andel i Rakkestad Flyplass samt vurdere kommunens eierskap i andre selskaper.
Selge kommunale bygninger som kommunen ikke har behov for.

Godt valg!

Programmet kan lastes ned her.

Vår valgfolder finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**