Næringsliv og landbruk: “Et kreativt og verdiskapende Norge”

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Vi må gi rom for menneskets skapende evner og vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Teknologi, kabel

Foto: Microsoft

Bærekraftig utvikling. Ved næringsutvikling skal hensyn til miljøet tillegges mer vekt.

Landbruk. Den negative utviklinga i landbruket må stoppes. Det må legges bedre til rette for at neste generasjon skal kunne overta heimgården. Landbrukskontoret må styrkes slik at de som driver landbruk får tilstrekkelig veiledning.

Jordvern. Ivareta jordvernet for å sikre mulighetene for matvareproduksjon på lang sikt og under ulike forhold

"Småting". Innføre fast møteplass for Næringsforum og formannskap/Komité Plan og Samfunn en gang i året, for å utveksle utfordringer og synspunkter

Gründere. Venstre vil at kommunen legger til rette for at gründere får den bistand og oppfølging som de trenger for å utvikle ideene sine, gjerne gjennom private aktører.

Entreprenørskap i skolen. Venstre ønsker sterkere fokus på entreprenørskap helt fra barneskolen.

Prioritere lokalt næringsliv. Lokale leverandører bør benyttes så langt det er mulig innenfor regelverket for offentlige anskaffelser.

Saksbehandling. Venstre vil sikre god saksbehandling for bedriftene. Plan og byggesaksavdelingen må ha nok kompetanse og kapasitet til at sakene blir ferdig innen rimelig tid.

Gratis trådløst nett. Bygge ut gratis trådløst nett i sentrum og industriområdet i samarbeid med private aktører, evnt reklamefinansiert.

Ramsarsenteret. Bidra til at Ramsarsenteret blir en realitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**