Presentasjon av Rakkestads beste ordførerkandidat

Ikke bare har Rakkestad Venstre den beste lista og det beste programmet til årets kommunestyrevalg, vi har også den desidert beste ordførerkandidaten. Her er en relativt kort oppsummering av Villys innholdsrike liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Villy Tjerbo

Foto: Rakkestad Venstre

Formalia
Villy Tjerbo er født og oppvokst i Rakkestad og er 67 år. Han er gift og har to voksne sønner og fire barnebarn. I forbindelse med sin militærtjeneste bodd han seks år i N-Norge (Bodø og Andøya). Han har siden 1976 igjen bodd i Rakkestad, og har valgt å pendle til sine arbeidssteder i Oslo og Sarpsborg. Til Oslo har han i alle år nyttet tog så langt det har latt seg gjøre.

Den første jobben
Han reiste som 15 åring til sjøs i utenriksfart. Mønstret på som messegutt og gikk i land etter 14 måneder. De siste åtte månedene var han 2. kokk med ansvaret for blant annet frokost, brødbaking og kakebaking til 43 personer. Det har blitt lite baking siden da!
Villy oppdaget etter hvert at sjøsyken forfulgte ham, slik at noen karriere på sjøen var utenkelig.

14 år i forsvaret

Varaordfører Villy Tjerbo i iverig meningsutveksling med Dørum

Varaordfører Villy Tjerbo i iverig meningsutveksling med Dørum
Foto: Jan Tore Gjøby

Valget ble i stedet forsvaret etter at han ble tatt opp ved de militære forskoler (realskole) og forsvarets gymnas i Halden (1962). Ved siden av de obligatoriske eksamensfagene til realskole og gymnas, hadde forskoleelevene militære fag og øvelser. Som gymnasiast ble han — sammen med seks andre fra Norge — gitt et opphold som utvekslingsstudent i Finland. Det var i regi av Foreningen Norden.
I tiden mellom realskole og gymnas, gjennomførte han Luftforsvaret tekniske befalskole på Kjevik (18 måneder). Som spesialfelt valgte han teknisk materiell (fly) og forsyningstjeneste.
Etter Forsvarets Gymnas søkte Villy Luftkrigsskolen i Trondheim og ble tatt opp der. Han ble uteksaminert i 1970 som løytnant, og ble beordret til operativ tjeneste i Luftforsvarets kontroll- og varslingssystem. Etter gjennomført skole og opplæring innen dette feltet, ble han beordret til Air Defence Operation Center i Bodø/Reitan. Fire år etter krigsskolen ble han utnevnt til kaptein.
Etter endt plikttjeneste sluttet han i Luftforsvaret vinteren 1976.

En glad gjeng

En glad gjeng
Foto: Rakkestad Venstre

10 år i Riksrevisjonen
Etter en kort visitt innom Handelsdepartementet/ Justerdirektøren i 1976, søkte Villy Tjerbo jobb som konsulent i Riksrevisjonen og ble ansatt der fra 1. februar 1977. I Riksrevisjonen gjenomgitt han etatens interne opplæring i regnskapsrevisjon, konstitusjonell revisjon og forvaltningsrevisjon. Han ble i 1982 utnevnt av Stortingets Presidentskap til byråsjef i Riksrevisjonen, og fikk ansvaret for 21. kontor med revisjon av blant annet Forsvarsdepartementet, Luftforsvaret med flyplasser og avdelinger, Luftforsvarets forsyningskommando, Forsvarets Forskningsinstitutt, Regneanlegget Blindern — Kjeller og den økonomiske avregningen med NATO. Som man skjønner var det her snakk om beløp i milliardklassen. Som eksempel kostet kjøpet av F-16 jagerflyene på 1980 tallet ca 7 milliarder kroner.

En av de mange oppgavene for en byråsjef i Riksrevisjonen, var å skrive forslag til de konstitusjonelle antegnelsene til statsregnskapet. Disse blir tatt inn i Riksrevisjonens Dokument 1 til Stortinget.
Tiden i Riksrevisjonen var en god læretid med hensyn på politikk og dens vesen. Politikere som Guttorm Hansen, Kåre Willoch, Gro Harlem Bruntland og Hanna Kvanmo er navn å nevne fra denne tiden.

Valgkamp i Rakkestad

Foto: Jan Tore Gjøby

Etter mer enn 10 år med pendling Rakkestad — Viktoria Terrasse (Oslo), søkte Villy jobb som nestleder i fylkesrevisjonen i Østfold og fikk den.

17 år i fylkeskommunal revisjon
Villy Tjerbo ble ansatt som fylkesrevisor i Østfold våren 1989. Fylkeskommunen hadde på den tiden mange flere oppgaver enn i dag. Oppgaver som er fjernet er blant annet de somatiske og psykiatriske sykehusene og barnevernet. Fram til på begynnelsen på 1990 tallet hadde fylkesrevisjonen også ansvaret for revisjonen av Østfold Energi A/S.

Folk flest tror at en fylkesrevisor kun driver med regnskapsproblematikk, men det er langt fra virkeligheten. Fram til 2005 da det ble lovpålagt å ha egne sekretariat for kontrollutvalgene i kommuner og fylker, hadde fylkesrevisor også oppgaven med å være sekretariat for det politiske kontrollutvalget i fylkeskommunen. I tillegg er gjennomføring av prosjekter i forvaltningsrevisjon en stor oppgave (opptil 40 % av ressursene går med til det). Kort sagt kan man si at forvaltningsrevisjon går ut på å vurdere måloppnåelse og effektivitet i forvaltningen. Resultatet av forvaltningsrevisjoner skal behandles av kontrollutvalget og oversendes kommunestyret/fylkestinget direkte.
Fra 1.1.2002 ble Akershus og Østfold fylkesrevisjoner slått sammen til en revisjonsenhet og med Villy Tjerbo som revisjonsdirektør. Akershus er landets største fylkeskommune når man ser bort fra Oslo. Han var i denne stillingen fram til 1.1.2005, da han valgte å gå over til det nyopprettede sekretariatet for kontrollutvalgene i de to fylkeskommunene som leder.

Fra 1.1.2005 sekretariatsleder for Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat
Kommunalminister Erna Solberg (H) viste stor interesse for den kommunale egenkontroll og revisjon. I hennes tid ble det gjort flere endringer i kommuneloven på dette området. Blant annet ble det ikke lenger anledning til å videreføre ordningen med at den kommunale revisjon skulle være sekretariat for kontrollutvalget. Det var en del strid rundt dette i Stortinget, ettersom mange mente at nyordningen ikke ville ha mye for seg utenom at den ville koste mer for kommunene.
Endringer i loven påla også kontrollutvalgene å gjennomføre selskapskontroll i heleide kommunal/fylkeskommunale selskaper og deres heleide datterselskaper, samt Interkommunale selskaper. Sekretariatet som er kontrollutvalgets operative element, kan gjennomføre selve eierskapskontrollen på vegne av kontrollutvalget, men ikke forvaltningsrevisjonen. Den må bestilles hos kommunerevisjonen eller andre aktører med slik kompetanse.
Det er lederen for kontrollutvalgets sekretariat som har ansvaret for at sakene er tilstrekkelig utredet og formelt korrekt behandlet før sakene oversendes utvalget. Her har sekretariatets leder den samme rollen som rådmannen når det gjelder saker som etter lov og forskrift skal legges direkte fram for kommunestyre/fylkestinget fra kontrollutvalget.
Villy valgte å gå av på avtalefestet pensjon (AFP) i juni 2009.

Tillitsverv

Strategimøte i Rakkestad Venstre

Foto: Terje Romfog

Opp gjennom årene har Villy Tjerbo hatt og har en rekke tillitsverv i lag og foreninger. I sin tid som revisor valgte han å ikke inneha noen politiske verv. Det nærmeste man kan komme "politikk" er at han satt som sekretær i NEI til EU i Rakkestad på 1990- tallet.

Han var sterk involvert i Oshaug Idrettslag over en lengre periode på 1980 — 90 tallet, både administrativt som leder av håndballgruppa og medlem av styret, men også som trener, lagleder og kretsdommer i Østfold Håndballkrets.

I Riksrevisjonen var han i en periode leder av byråsjefkollegiet.

Han er tildelt Norges Kommunerevisorforbunds diplom med hederstegn i sølv for aktiv innsats i en årrekke for forbundet og dets medlemmer..

Villy Tjerbo er styreleder i Rakkestad og Degernes Investeringsselskap A/S. Et "folkeselskap" med over 900 aksjonærer.

Han har også vært styremedlem i Rakkestad og Degernes Brandkasse Gjensidige.

Videre er han leder i NORILCO avd. Østfold, og møter som sådan i alle ledermøtene i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Østfold — en paraplyorganisasjon med ca. 35 medlemsforeninger.

Spesialoppgaver
I Riksrevisjonen var han pålagt spesialoppdrag i form av foredrag- og undervisningsvirksomhet innenfor revisjonsfaget.

Fra 1990 og fram til 2004 var han foreleser og sensor ved flere høyskoler og BI i faget Offentlig regnskap og revisjon.

Villy Tjerbo blir ofte nyttet som konferansier og toastmaster, og som møteleder. Han holdt
17. mai talen i Rakkestad kulturhus 2001.

Fritidsinteresser
Villy synger 2. bass i Mannskoret Ljom. Sang og musikk er en sak han er meget opptatt av, og i den sammenheng at Kultur og Musikkskolen skal gis tilfredstillende muligheter for sin aktivitet her i bygda. Han spiller selv trekkspill "til husbruk".

Turer i skog og mark er blitt mer og mer viktig med årene. Turene sammen med en meget god kamerat gjennom mange år setter han ekstra pris på. Det er avslappende og godt å kunne gå i både åpne og gjengrodde stier i Rakkestad fjella.

Politiske verv i siste kommunevalgperiode (2007 — 2011)
Etter at Venstre gjorde et meget godt valg i Rakkestad i 2007 (14,9%), fikk Venstre etter forhandlinger blant annet vervet som varaordfører. Villy Tjerbo var partiets 1. kandidat den gang i likhet med i år (2011), slik at denne oppgaven gikk til ham.
Som varaordfører og kommunestyrerepresentant har han til sammen hatt 16 verv som leder/medlem/varamedlem på vidt forskjellige områder — alt fra leder av det oppnevnte Eiendomsutvalget til oppnevnt medlem av Musikktrollet Barnehage.

Villy Tjerbo

Villy Tjerbo
Foto: Rakkestad Venstre

Tiden fremover
Han mener det må være realistisk å håpe på at Venstre får beholde sine fire representanter i kommunestyret etter valget i september. Der skal han og partiet fortsette å gi lyd fra seg og kjempe for saker til beste for bygda.
Venstre har en meget sterk liste også ved dette kommunevalget, slik at partiet kan bekle politisk verv i Rakkestad på en god måte. "Hvis rakstingen vil ha oss, så er vi klare!" sier Villy Tjerbo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**