Valget er vårt

Det går fort til lokalvalget i september. Vi skal velge det nye kommunestyret for de neste fire år, til sammen 41 representanter som skal være det øverste politiske organ i vår kommune. Denne sommeren ble ikke slik som vi ønsket. Norge har opplevd et angrep på vårt demokrati som vi alle setter så høyt. Vårt svar er et unisont ønske om mer demokrati, mer åpenhet og et sterkere samhold på tvers av alder, kjønn, økonomi og etnisk bakgrunn. Høstens lokalvalg blir derfor spesielt viktig, og vi kan med våre stemmesedler vise at vi virkelig ønsker mer demokrati og mer åpenhet. Vi bør absolutt bruke stemmeretten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Morten Andersen

Foto: Sjur Alhaug

Saklig og sunn debatt
Saklig debatt, forskjellig oppfatning og ulike standpunkter er en viktig del av et fungerende demokrati. Gjennom åpen diskusjon og debatt blir beslutningen best. Der hvor ett politisk parti har all makt vil den viktige debatten og diskusjonen bli lidende. Det kan skade demokratiet.
I Ringsaker får vi ved dette valget to nye lister å forholde oss til. Pensjonistpartiet og Miljøpartiet de grønne. Venstre ønsker begge partiene velkommen i lokalpolitikken. Det er en del av et velfungerende demokrati.
Folk først
Venstre i Ringsaker går til valg under parolen "folk først". Det betyr at hvert enkelt menneske er viktigere enn systemet. Det vil si at hver elev er viktigere enn skolesystemet. Hver beboer på sykehjemmet er viktigere enn helse og sosialtjenesten. Ved å ha fokus på brukeren av en tjeneste vil organisasjonen rundt brukeren bli den beste. Vi er opptatt av å finne praktiske gode løsninger. Vi er ikke så opptatt av om våre kommunale tjenester er offentlig eller privat drevet bare de har god kvalitet og oppfyller de kommunale og offentlige krav på alle områder. Det bør alltid være det offentlige som setter premissene. Samspillet mellom kommunale og private barnehager i Ringsaker er et godt eksempel på dette.
Vekst og utvikling
Ringsaker er en god kommune å bo i, og det ønsker vi at den fortsatt skal være. For at vi skal få til vårt ønske om "Vekst og Utvikling " vil vi stå foran mange og viktige utfordringer framover. Da er det viktig at det neste kommunestyret har best mulig sammensetning.
Samhandlingsreformen, som tar sikte på at kommunen tar et større ansvar, vil bli en kjempestor utfordring i neste periode. Kommunen skal bygge opp et forebyggende apparat, og ikke minst stå klar til å motta ferdigbehandlede pasienter fra sykehusene. Dette kommer til å kreve enorme ressurser og mye kompetanse. Vi må derfor dra veksler på all ekspertise i kommunen og bygge videre på disse.
Skole og undervisning
Når det gjelder skoleutbyggingen i Ringsaker så har det skjedd mye de siste årene. Nå er nye Brøttum skole fullfinansiert og klar til byggestart. Nye Moelv skole, som erstatter Kilde og Skarpsno, vil være fullfinansiert i neste periode og forhåpentligvis påbegynt innen et par år. Den aller største utfordringen nå er å fullfinansiere Mørkved og Stafsberg skole. Mørkved som forsterket skole, og Stafsberg som skal ta imot mange nye elever fra de nye byggefeltene rundt skolen. Det er her at Venstre ønsker en felles "dugnad" slik at disse to skolene kan bygges så fort som mulig. Slik vi ser det er det ikke mulig uten at inntektene til kommunen økes. Det er to muligheter for dette. En rask og sikker mulighet, og en langsom og mer usikker mulighet. Hvis vi øker eiendomsskatten fra 2 til 4 promille og øremerker disse økte inntektene til bygging av skole (Mørkved og Stafsberg) vil nye skoler her være en realitet i løpet av få år. Om vi ønsker å vente til statlige overføringer fra staten øker, på grunn av økt innbyggertall, er vi redde for at planlagt skolebygging skyves ut i tid. Det har vi ikke lyst til.
Innholdet og kvaliteten i skolen er avgjørende for læreutbyttet og utdanning av elevene. Derfor sier vi "læreren først". Det betinger at både lærere og elever har gode arbeidsforhold.
Utfordring
Vi vet at Ringsaker får om lag 25 millioner mindre i overføringer fra staten neste år. Det kan ikke, og skal ikke, kuttes i pleie og omsorgssektoren. Denne viktige kommunale oppgaven må styrkes. Derfor ønsker Venstre i Ringsaker en forsiktig øremerket økning i eiendomsskatten slik at de to neste skolene på utbyggingsplanen kan bli en realitet innen kort tid. Det bør vi solidarisk ta oss råd til.

Morten Andersen
1.kandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**