Slår et slag for ferjefri kystriksveg!

Førstekandidat til kommunevalget i Nærøy Hans Martin Storø og tredjekandidat til fylkestingsvalget Trond Sandnes, lanserer arbeidet for en fergefri kystriksveg i en kronikk i Ytringen og NA den 16. og 17. august.
Storø og Sandnes fastslår at en fergefri kystriksveg fra Saltbotnkorsen og til Lund, vil gi en redusert veilengde fra Kolvereid og Rørvik og til Namsos med 50 km, sammenlignet med dagens fergefrie vei over Høylandet. De erkjenner imidlertid at realiseringen av et slikt prosjekt vil ta lang tid, og krever en kortsiktig opprustning av den eksisterende fergefrie veien over Høylandet, og en styrking av fergesambandet Hofles-Geisnes-Lund med hensyn til åpningstid, kapasitet og regularitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi må bygge veier, der hvor vi skal reise!
Kommunikasjoner er en viktig utfordring for Ytre Namdal. Dette har vi fått spesielt demonstrert igjennom siste vinter. Ustabiliteten i driften av fergesambandet Hofles-Geisnes-Lund, har skapt omfattende problemer for transporten i regionen. Alt fra elever fra Lund og Salsbruket som reiser med ferga til ungdomsskolen på Kolvereid, til trailere med laks fra Ytre Namdal som skal til kunder lenger sør i Europa, har blitt rammet av de mange driftsavbrudd på fergesambandet.
Dette setter naturligvis fokus på utfordringene med å få en stabil hovedferdselsåre fra Ytre Namdal og til andre deler av Nord-Trøndelag og videre sørover i landet. Når vi starter arbeidet med å få på plass en slik stamvei til regionen, må vi imidlertid tenke langsiktig. For å sikre en utvikling i regionen, må vi ha en stabil og raskest mulig veiforbindelse til andre deler av landet. Da er et avgjørende spørsmål, hvor går trafikken fra Ytre Namdal? En svært stor del av person og personbiltrafikken går til Namsos, som er vårt regionsentrum. Her har vi også vårt lokalsykehus. En rask og sikker vei til Namsos, vil derfor både knytte Namdalen sammen, og gi en kortere transporttid ved ambulansetransport til sykehuset. Så er det en del trafikk til Steinkjer, Trondheim og mellomliggende områder, mens svært myte av godstransporten går sørover til Østlandet og videre utover i Europa. Felles for all denne transporten, er imidlertid det faktum at FV 769 vil gi en betydelig kortere reisevei enn FV 17 for de fleste i Ytre Namdal.
Det er derfor av avgjørende betydning av FV 769 gis en prioritet som en framtidig hovedferdselsåre for Ytre Namdal. I Toril Skogsholm sin tid som samferdselsminister fikk Nord-Trøndelag Venstre grovkalkulert en trase for fergefri vei fra Lund til Saltbotnkorsen. Et slikt prosjekt vil gi en redusert veilengde til Namsos på ca 50 km, sammenlignet med dagens FV 17. Realisering av et slikt prosjekt bør være et langsiktig mål, og Nærøy kommune og fylkeskommunen må jobbe systematisk for å realisere dette prosjektet i framtida. Vi må imidlertid være så realistisk at det vil ta lang tid før en slik forbindelse kan ferdigstilles. Så på kort og mellomlang sikt vil opprustning av veien mellom Lund og Namsos, sammen med en oppgradering av fergesambandet Hofles-Geisnes-Lund være de nødvendige satsningene. Her må fergesambandet gis en utvidet åpningstid, i tillegg til nødvendig kapasitet og en regularitet uten driftsavbrudd.
Den tidshorisonten vi vil ha fram til fergefri vei, nødvendiggjør også en snarest mulig oppgradering av dagens fergefrie vei fra Rørvik og Kolvereid, over Høylandet til Grong og Namsos. Dette er en helt nødvendig forbindelse, ikke minst for den omfattende godstransporten fra regionen fram til en fergefri vei er realisert. Denne veiforbindelsen vil også uansett fjordkryssing, være den naturlige veiforbindelsen for Høylandet, Foldereid og Bindal, og vil kunne få en betydelig trafikkvekst via fergesambandet Holm-Vennesund i framtida.
Det avgjørende for Ytre Namdal og Nord-Trøndelag må være å knytte fylket og regionene sammen. Det vil bidra til å skape vekst og innovasjon også i vår del av landet. Det er derfor viktig å prioritere de samferdselsløsningene som vil redusere reisetiden mellom regionene i fylket betydelig, og skape positiv utvikling i Nord-Trøndelag. I denne sammenhengen vil et veiprosjekt fra Kongsmoen og over til Namsskogan være et blindspor. Det vil ikke gi noe kommunikasjonsmessig løft for Ytre Namdal. En slik veiløsning vil bare gi redusert reisevei fra Ytre Namdal, og til Indre Namdal og store deler av Nord-Norge, mens en slik trase vil gi en økt reisetid for alle som skal reise sørover.

Venstre vil i kommende periode både i Nærøy kommunestyre og i fylkestinget, arbeide for en satsning på FV 769 som hovedtransportåren til Ytre Namdal på lang sikt, og for en opprustning av FV 17/770 som en kortsiktig løsning på de samferdselsutfordringene som Ytre Namdal har. I Venstre har vi som representanter fra Ytre Namdal, fylkespartiet bak oss i denne strategien.

Trond Sandnes
Tredje kandidat til fylkestingsvalget og leder i Leka og Nærøy Venstre

Hans Martin Storø
Førstekandidat til kommunevalget i Nærøy og org. nestleder NT Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**