Spørsmål og svar om Venstres miljøpolitikk

1. Hva er Venstres viktigste grep for å få ned klimagassutslippene? SVAR: Føre var-hensyn. Tvil om eventuelle negative effekter må komme naturen til gode. Den som står for forurensningen/utslippene, skal betale for disse. Det skal lønne seg å ta miljøhensyn. Fra rød til grønn skatt. Skatte- og avgiftssystemet skal stimulere til mest mulig miljøtilpasset atferd. Økt skatt på forbruk og miljøskadelig atferd (grønn skatt) skal kompenseres med lavere skatt på bruk av best tilgjengelig teknologi og beste miljøpraksis. For å sikre en stadig bedre miljøadferd må alle virksomheter og samfunnsområder anvende best mulig miljøteknologi og miljøpraksis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Grønn jord

Foto: dataanimert

2. Hva mener Venstre om bompenger?
– Venstre vil gi byene og de store tettstedene frihet til å bruke rushtidsdifferensiering og andre nødvendige virkemidler for å nå miljømål for transportsektoren, inkludert bompenger.
– Venstre mener at bruk av bompenger kan ha ulik begrunnelse
Finansiering av veiprosjekter og kollektivtrafikk
Trafikkreduserende tiltak
Det er stort sett tverrpolitisk enighet på Stortinget om bompenger, siden man er helt avhengig av delfinansiering for å løfte store veiprosjekter innenfor en ansvarlig økonomisk ramme.

3. Vindmøller tar livet av sjeldne fuglearter, og ødelegger kommunen vår. Hvordan kan Venstre være for dette?
– Venstre mener at det er store muligheter for å bygge ut betydelig andel fornybar energi, uten at det går på bekostning av biologisk mangfold eller skaper unødvendig konflikt.
– I de tilfeller der fornybar energi vil gå på bekostning av biologisk mangfold, eller det er inngrep i unike naturområder, vil Venstre være negative til dette.
Det er viktig for Venstre å klargjøre at det er mulig å få til både vekst og vern. Klarer man ikke dette, vil man ikke skape legitimitet for å bygge fornybarsamfunnet.

4. Bygningen min er oppført i SEFRAK-registeret, og jeg har fått beskjed om at gården min er vernet. Hva mener Venstre om kulturminnevern?
– Venstre er det partiet som bruker mest penger på statsbudsjettet på kulturminnevern.
– Venstre vil utvikle ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn. Venstre vil utvikle de statlige virkemidlene slik at eierne fortsatt kan ta ansvar for egne kulturminner gjennom bruk. Venstre vil gi kommunene økte muligheter til å gripe inn mot spekulativt forfall.
– Venstre mener at vi må lage skatte- og avgiftsincentiver for eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner for å sikre nødvendig vedlikehold, slik at eierne av kulturminnevern sikres økonomiske midler til dette.

5. Regjeringspartiene har økt overføringene til Enova for å få mer energieffektivisering. Hva mener Venstre?
– Venstre bruker mer penger enn regjeringen på energieffektiviseringstiltak på alle de alternative statsbudsjettene siden 2006.
– Men Enova har siden opprettelsen kun gjennomført 5000 prosjekter, noe som er lite når vi vet at det er 2,1 millioner boliger og 750 000 næringsbygg i Norge.
Det er et stort potensial for energieffektivisering i norske bygg, og Venstre vil derfor innføre EUs energisparesertifikater i Norge, med mål om å spare 9 TWh innen 2020 (Samlet strømproduksjon i Norge er ca 120 TWh).

6. Hvorfor er Venstre mot økt kvotekjøp internasjonalt?
– Venstre er ikke utelukkende negativ til kvotekjøp internasjonalt, men det er stor tvil om klimaeffekten av disse kvotene. Riksrevisjonen sin evaluering av u-landskvoter fra 2010 kunne ikke finne bevis for at disse kvotekjøpene førte til lavere klimagassutslipp globalt.
– Venstre er også negativ til at disse kvotekjøpene ikke kommer i tillegg til reduksjoner av klimagassutslipp i Norge, men i stedet for. Våre Kyotoforpliktelser blir i dag sikret gjennom kvotekjøp, ikke gjennom reduksjon av nasjonale klimatiltak.
– Tilliten i de internasjonale klimaforhandlingene kan kun rettes opp ved at rike land kutter egne utslipp, i tillegg til kvotekjøp internasjonalt.

7. Regjeringen har som mål å bruke 3 milliarder kroner på regnskogbevaring. Er Venstre enig i dette?

– Ja. Ikke bare er vi enige i det, det var Venstre sammen med Høyre og Krf som fikk de på plass.
– Klimameldingen som klimaforliket bygger på, sier ingen ting om regnskogspenger. Regnskogpengene kom på plass i forhandlingene om klimaforliket.
– Men Venstre er ikke enig med regjeringen i at man skal kunne få kvoter for de unngåtte utslippene ved regnskogbevaring. Regnskogen bør bevares uavhengig av klimautfordringene, og det bør ikke være slik at bevaring av regnskog skal gi fribillett til å slippe ut fossil CO2 i Norge.

8. Det har ingen betydning å redusere klimagassutslippene i Norge hvis vi ikke får på plass en ny internasjonal avtale. Hva mener Venstre om dette?
– Kyotoavtalen har som utgangspunkt at det er det enkelte land som har ansvaret for klimagassreduksjoner.
– Det finnes en tillitskløft i de internasjonale klimaforhandlingene, som bunner i at de rike land ikke følger opp sine nasjonale forpliktelser.
– Alle de rike landene har nasjonale forpliktelser, og må på samme måte som Norge kutte i andre sektorer hvis de etablerer ny industri med CO2-utslipp eller nye gasskraftverk.
– Norge har høye CO2-utslipp pr. innbygger, fem ganger så høye som hver innbygger i Kina. Å legge noe annet til grunn vil være som å sammenligne utdanningssystemene i Kina og Norge basert på det totale antall undervisningstimer i de to landene.

9. De norske bilavgiftene er høye. Er det ikke slik at Venstre vil gjøre det enda dyrere å eie og kjøre bil?
– Nei. Venstre er ikke imot bilen, og mener det er helt nødvendig å føre en politikk som sikrer muligheten til å ha bil, både i byer og i distriktene.
– Venstres avgiftspolitikk vil gjøre det dyrere å eie og kjøre biler med høyt Nox og CO2-utslipp, og billigere å kjøre og eie mer miljøvennlige biler. Det understøtter en internasjonale trend, både blant politikere og bilprodusenter.
– Alle avgiftsfritak for el-biler og H2 biler ble innført av Venstre under samferdselsminister Torild Shogsholm.

10. Står ikke Venstre for en sentralisering av miljøvedtak i Norge, stikk i strid med Venstres mantra om at vettet er likt fordelt i Norge?
– Nei. Det er helt avgjørende å ha lokal forankring på alle miljøvedtak.
– Venstre har foreslått at kommunene skal få langt større frihet i forhold til avgifter, plan- og bygninglov, strandsonevern og konsesjonstildeling.
– Men Norge har internasjonale forpliktelser, og det betinger at man lager systemer som sørger for at disse følges opp.
– Det er svært få vedtak som klages inn til sentrale miljømyndigheter og endres, et eksempel er at de lokale rovviltnemdene har fattet 134 vedtak siden de ble opprettet. Rundt 40 er påklaget, og departementet har kun endret 5 vedtak.

11. Hva vil Venstre gjøre for å få ned biltrafikken i de store byene?
– Venstre står for den desidert største satsningen av alle norske partier når det gjelder trafikksituasjonen i de store byene.
– Alle utredninger viser at kollektivtrafikk er det mest lønnsomme og det mest realistiske svaret på trafikkveksten.
– Venstre har foreslått en InterCitypakke på Stortinget, som vil få jernbanesituasjonen under kontroll og møte morgendagens trafikk.
– Venstre vil gi byer vie fullmakter til å gjennomføre lokale tiltak, som rushtidsavgift, bompenger, parkeringsrestriksjoner osv.
– Venstre vil gi de store byene en særskilt pott for å møte utfordringene som kommer innen bybane og annen kollektivtrafikk. Dette vil også frigjøre penger til kollektivtrafikk i distriktene.

12. Vil Venstre trappe ned norsk petroleumsproduksjon?
– Nei, men Venstre vil sørge for at ikke norsk petroleumsproduskjon vokser i de kommende årene.
– Venstre ønsker å verne sårbare enkeltområder i Norge, herunder LoVeSe, kystnære områder i Finnmark, Skagerrak og Møreblokkene.
– Venstre ønsker å styrke fornybarsatsningen oi Norge som et supplement til petroleumsnæringen.

13. Hva mener Venstre om norsk oppdrettsnæring?

– Venstre er positiv til en bærekraftig oppdrettsnæring, som etter hvert har blitt Norges nest viktigste eksportnæring
– De to store utfordringene for norsk oppdrettsnæring er lakselus og rømming.
– Venstre mener at det er mulig å få bukt med begge disse problemene med strengere regelverk, og sterkere reaksjoner ved lovbrudd.
– Venstre vil forenkle saksbehandlingen rundt konsesjoner, slik at en nødvendig strukturendring for miljø og ressurser finner sted.

14. Hva innebærer egentlig Venstres togsatsing?
– Venstres målsetning er at reisetidene Oslo-Bergen, Oslo-Kristiansand, Oslo-Trondheim skal være maksimalt 4 timer innen 2020.
– I tillegg skal reisetidene være maksimalt 80 minutter i InterCity-triangelet rundt Oslo.
– Venstre har lagt frem alternative statsbudsjett, samt en InterCitysatsning som følger opp disse målsetningene. For 2011 betyr det at vi brukte 1,3 milliarder kroner mer enn regjeringen på jernbane i vårt alternative statsbudsjett.

15. Hva mener Venstre om de fire store rovdyra i Norge?

– Venstre mener vi har en forpliktelse for å ta vare på de fire store rovdyra i Norge (Ulv, Bjørn, gaupe og Jerv).
– Venstre er en del av rovviltforliket fra 2002, der alle partier var med unntatt Frp og Sp.
– Vi stiller oss fortsatt bak dette forliket. Målsetningene for Ulv, Gaupe og Jerv er oppnådd, men det er fortsatt et stykke frem til måltallet for Bjørn.
– Det er nå nye forhandlinger om rovdyr på Stortinget, der Venstre krever en fortsatt forpliktelse til å ta vare på de store rovdyra, samt større fokus på forebygging og gode, forebyggende erstatningsordninger for berørte bønder.

16. Hva vil Venstre gjøre for å sikre den norske (transatlantiske)villaksstammen?

– Venstre bruker mest penger av alle partier på å ta vare på villaksstammen i Norge.
– Venstre ønsker en langt raskere fremdrift på å renske opp elver og vassdrag for lakseparasitter (Gyro)
– Venstre ønsker en oppdrettsnæring under langt bedre kontroll, og vil gjennomføre en reallokering av merdene for å være bedre tilpasset lakseelvene.
– Venstre vil ha nasjonale laksefjorder.

17. Vi vil gå fra rød til grønn skatt, sier Venstre. Det er fint, men hva betyr dette?

– Det betyr at vi vil skattlegge forurensing som NOx og CO2 langt mer, og samtidig gi tilsvarende skatteletter i inntekts- og næringsbeskatningen. Det vil si at vi ikke får inn mer i skatt, men skattesystemet blir langt mer effektivt.
– Et slikt system vil også stimulere til mer verdiskapning, noe som gir høyere skatteinntekter på sikt.
– I Sverige økte de avgiften på fyringsolje, samtidig som de satte ned personskatten. Resultatet ble en nedgang på 70% på CO2-utslippene på kun fire år.
Venstre vil ha avgifter som gjør at folk endrer atferd, ikke som gir mest mulig inntekster til statskassa.

18. Er Venstre et "nei-parti" i miljøpolitikken?
Det er vi ikke, men vi kan nok oppfattes som det.
– Det finnes knapt noen som mener at et sted blir dårligere hvis man fjerner støy, partikkelforurensing og giftutslipp.
– Venstre mener at vern gjennom bruk er å foretrekke der det er mulig.
Venstre mener at vår oppgave er å sørge for at alle har et valg, der man kan leve sitt liv uten å være tvunget til å forurense, og der man skal tjene økonomisk på å ta slike valg.

19. CO2 er jo en naturlig gass, klimaendringene er bare noe tull!

– Det er en bred konsensus blant verdens forskere om at mennesket slipper ut så mye CO2 at vi vil endre klimaet på kloden.
– Venstre legger til grunn en føre-var holdning til vår politikk, og ingenting ville glede oss mer enn om klimaendringene ikke er menneskeskapte. Men alt tyder på at det er det, og å ikke gjøre noe vil være langt mer dramatisk enn å gjøre noe, å ta feil.
– Det er en større andel forskere som mener at klimaendingene er mer alvorlige enn IPCC enn de som mener at de ikke er menneskeskapte.

20. Strømprisene er jo skyhøye! Hva vil Venstre gjøre med det?

– Venstre har tre hovedgrep for å sikre husholdninger mot varierende strømpriser:
– Økt støtte til energieffektiviersing: Et hus som bruker langt mindre strøm vil gi lavere strømregning, og husholdningen vil være bedre rustet mot høystrømpris.
– Økt støtte til ny, fornybar energi: Mer fornybar energi vil på sikt gi lavere, og mer stabile strømpriser.
– Gå over fra strøm til annen type fornybar oppvarming: Bruk av biovarmem jordvarme el. gir både en økonomisk gevinst og gjør deg langt mindre sårbar for strømprisene. Strømprisene våre er ikke spesielt høye.

Hva er de store globale miljøutfordringene i dag?
De fire store miljøutfordringene er:
– Klima
– Biologisk mangfold
– Forurensing
– Ressursknapphet

Oppsummer Venstres miljøpolitikk på 30 sekunder:

– Venstre er et parti som klarer å kombinere et sunt miljø med økonomisk vekst.
– Venstre mener at man skal lagge rammene for markedet, slik at det fungerer som et verktøy for å finne frem til miljøvennlige løsninger.
– Venstre mener at det skal lønne seg å leve miljøvennlig.
– Venstre mener at det ikke er noen som etterspør forurensing, og at det er politikernes oppgave å sørge for at man kan leve et moderne liv uten å være tvunget til å ødelegge naturen og miljøet rundt seg.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**