Til innhold
Foto: Emil Paulsen
Framtida kan bli en ren fornøyelse

Stange Venstre

Venstre vil ha et raust og mangfoldig Stange. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for felleskapet og hverandre. Alle innbyggere skal ha de samme rettighetene og mulighetene uansett kjønn, seksuell legning, hudfarge, religion og livssyn.

 

 

Våre hovedsaker

 • Oppvekst

  Vi vil jobbe for den beste grunnskolen i Innlandet med fortsatt fokus på god kvalitet og grunnskolepoeng. Vi ønsker bedre muligheter for utsatt skolestart. Både skole og SFO må ha mer fysisk aktivitet. Nye Stange ungdomsskole må tas inn i økonomiplanen allerede i 2020. Vi vil ha et mangfoldig barnehagetilbud bestående av private og offentlige barnehager. Vi vil også ha kveldsåpne barnehager kombinert med makstid pr. døgn og uke spesielt med tanke på turnus/skiftarbeidere og enslige forsørgere. Vi vil ha løpende opptak i barnehagene.

 • Ta vare på naturen

  Vi vil ta vare på landets beste matjord ved å verne Tokstad-Gyrud og Hobergjordet. Nybebyggelse og industri må kun legges til områder som ikke egner seg til matproduksjon. Vi må se etter miljøvennlige alternativer til gummigranulat i kunstgressbaner og pålegge bruk av disse ved nye anlegg. Skogsvann i Stange må overvåkes for å hindre igjengroing. Bie-og humle vennlige blomsterfrø må prioriteres ved ved offentlige bygg,-og institusjoner bl.a for å sikre frukt og bærproduksjon. Biologisk mangfold må hver og en av oss jobbe for. Vi vil at Stange kommune må jobbe for å redusere CO2 utslippene med 40 % innen 2030!

 • Framtidens Stange

  Vi vil ha fortgang i utbygging av gang-og sykkelveger langs skolevegene. Vi vil ha større satsing på utbygging av fiberbredbånd. Vi vil framskynde utbygging av Åkersvika hageby som en grønn bydel og inkludere tilgrensende områder i reguleringsplanene. Vi vil jobbe for solcelleanlegg på alle nye offentlige bygg. Vi vil jobbe for redusert eiendomsskatt og på sikt avskaffe den. Vi vil ha en tredobling av utskiftningstakten på vann,- og avløpsrør i Stange kommune. Vi vil opprettholde 300 meter kulvertlengde forbi Steinerskolen.

 • Jobb og næring

  Vi vil satse på Sørli tømmerterminal, etablering av grønne næringer og nye arbeidsplasser. Vi vil jobbe for to krysningspunkt ved jernbanesporene forbi Sørli, i nord og sør. Vi vil styrke næringsfondet for å stimulere gründere og småbedrifter. Vekst i birøkternæringen er viktig også for det biologiske mangfold og vi ønsker å stimulere til flere i næringen.

 • Velferd og helse

  Vi vil ha økt fokus på kvalitet i helse,- og omsorgstjenestene. Jfr. Stange Venstres forslag om appetittfremmende tiltak og undersøkelse av kvaliteten på våre helse,- og omsorgstjenester. Vi ønsker en sterkere satsing på velferdsteknologi med bl.a forsøk med "Smart-hjem". I boligpolitikk vil vi etablere et prosjekt som kalles "Fra leie til eie" som har vært gjort med hell i bl.a Drammen kommune. De som ønsker det kan da få mulighet til etterhvert å kjøpe sin egen bolig med "Startlånsordningen".
  Vi vil opprettholde Stangehjelpa som et velfungerende lavterskeltilbud. Vi vil styrke støttet til FUNKIS idrettslag.

 • Kultur

  Vi vil jobbe for utvidet åpningstid for bibiloteket. Biblioteket er en viktig møteplass for alle. Vi vil jobbe for gode lokaler til kulturskolen i Nye Tingvold og med en god budsjettkontroll i plan,- og byggeprosessen. Vi vil jobbe for at Nye Tingvold skal inneholde et livssynsåpent seremonirom til bruk i navnefest, konfirmasjon, vielser, offentlige markeringer, annet i regi av Stange kommune og begravelser. Vi har en stadig større andel av befolkningen som ikke er medlem av Den Norske Kirke, stadig flere ønsker kremasjon og 13% (undersøkelse 2017) ønsker en livssynsåpen begravelses seremoni. Dette må inkluderes i Nye Tingvold.
  Vi vil øke støtten til lag og veldedige organisasjoner. De tar vare på den norske dugnadsånden og gjør en kjempeviktig innsats for gammel og ung i hele kommunen.

Våre folk