God omsorg – med fokus på enkeltmennesket

Vi er alle individer som er del av systemer. Østre Toten Venstre mener at innbyggerne som har behov for hjelp skal få dette på rett nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi er alle individer som er del av systemer. Østre Toten Venstre mener at innbyggerne som har behov for hjelp skal få dette på rett nivå. De fleste brukerne som har omsorgstjenester bor i egne hjem. (Privat hus, leilighet eller omsorgsbolig). Østre Toten Venstre ønsker fortsatt at det legges til rette for at de som ønsker det skal kunne bo i eget hjem selv om de har behov for hjelp, fordi kjente omgivelser skaper trygghet. Dette krever at hjemmetjenesten har tilstrekkelige ressurser og god kompetanse. Sykehjemmet bør være for de som har et omfattende behov for medisinskfaglig kompetanse og pleie. Østre Toten Venstre vil derfor arbeide for et nytt sykehjem med alle de fasiliteter som kreves for å møte utfordringene blant annet samhandlingsreformen fører med seg.

Mennesker er forskjellige, også de som trenger hjelp. Venstre vil derfor ha ulike botilbud i kommunen. Vi ønsker mindre boenheter med tilrettelagte leiligheter knyttet til en felles bemanningsenhet. For at pasienten skal få en helhetlig tjeneste, er det nødvendig med et godt samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten.
Samhandlingsreformen skal gjennomføres, og dette innebærer tidligere utskriving fra sykehus og dermed utvidet ansvar for kommunen. Vi må være forberedt på å ta dette ansvaret fra januar 2012, og det er foreløpig uvisst hva omfanget er.

Kommunen har et økende antall eldre med en demens sykdom. Østre Toten Venstre vil ha en demensomsorg som gir trygghet og forutsigbarhet når du trenger hjelp. Dette gjelder både for den omsorgstrengende og pårørende som har daglig omsorg. Demente bør få bo hjemme så lenge som mulig med tilpasset tilbud om dagopphold og avlastning for pårørende. Østre Toten Venstre ønsker en politisk vedtatt demensplan som aktivt blir brukt i oppfølging av demente. Østre Toten Venstre vil jobbe for at det etableres et kompetansesenter for demente i kommunen.

God omsorg gis igjennom gode ansatte. Venstre vil arbeide for å styrke bemanningen og at det gis ressurser til å bygge opp nødvendig kompetanse for å møte de faglige utfordringene. Ansatte må ha tilstrekkelig tid i møte med den enkelte bruker og pårørende. Venstre vil jobbe for at de små deltidsstillingene økes slik at flere får jobbe heltid, hvis de ønsker det. For å sikre at vi beholder ansatte og rekrutterer nye, vil vi ha en aktiv arbeidsgiverpolitikk som kan gjøre tjenesten attraktiv å jobbe i. Østre Toten Venstre vil øke fagnivået og tilbudet til de med omfattende funksjonssvikt. Dette sikres gjennom god ledelse og at det legges til rette for at ansatte skal være aktive og delaktige i endringsprosesser i kommunen. De ansatte må gis mulighet for etterutdanning, og oppfølging av en aktiv personalledelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**