Industribygda Verdal

En mulighetsanalyse som nylig ble lagt fram viser at vårt industriområde på Ørin har store utviklingsmulighet. Industriområdet er med og gir oss varierte og viktige arbeidsplasser. Det offentlig må derfor bidra til at industriparken blir attraktiv for de bedriftene som er der i dag og for videreutvikling av dem – samt for nyetableringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her er noen forhold Venstre mener er viktig framover:

Det må tas initiativ for å få lagt høyspentlinjen på området i kabel for å frigjøre areal.
Avkjøringen fra industriområdet til E6 er ikke tilfredsstillende og må forbedres.
Kollektivtilbud til og fra området må utredes.
Gang og sykkelveger til området og innenfor området må bygges ut.
Ørin Nord må utbygges for nye bedrifter.
Det må legges vekt på at industriparken skal være bærekraftig og være en miljøpark
Det må tas en avgjørelse på hvor båthavna skal ligge.
Ivareta behov for rekreasjonsområder i naturområdene i nord og sør.

Venstre er opptatt av gode vilkår for selvstendige næringsdrivende og de mindre bedriftene, fordi velferdssamfunnet er avhengig av et nyskapende næringsliv. Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor trenger vi en politikk som støtter småbedriftene og gründerne.

Verdal, 03.09.11
Brita Kleven Thorsvik, 1. kandidat Verdal Venstre
Johannes Rosvold, 2. kandidat Verdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**