Kommunesammenslåing er ikke aktuelt

Det er ikke aktuell politikk å gå inn for å slå sammen Alvdal med noen av nabokommunene — Alvdal Venstre har ikke dette som noe tema i sitt program. Det som må være viktig å holde fast på, er at kommunesammenslåing i seg selv ikke er noe mål. Det kan i høyden være et middel for å oppnå andre mål. Men vi ser ingen problemer i dag som man trenger dette midlet for å løse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Enkelte medier presenterer nå en undersøkelse som viser at et flertall i Norge er for kommunesammenslåing. Men — som alltid er det DE ANDRE som bør slå seg sammen. Når det kommer til spørsmål om egen kommune er flertallet mot sammenslåing. Og ingen som driver slike undersøkelser tør stille det mest interessante spørsmålet: Hvor mange prosent bosatt i små kommuner ønsker å slå seg sammen med en større kommune og få slettet sitt eget kommunesentrum?

Hvilke problemer skulle en eventuell kommunesammenslåing løse? Får kommunene bedre økonomi? Tall fra Statistisk sentralbyrå tilbakeviser klart dette. Små kommuner har i gjennomsnitt langt større frie inntekter pr. innbygger enn store kommuner. Delvis kommer dette av småkommunetillegg i rammetilskuddet for kommuner med mindre enn 3000 innbyggere. Og hvorfor kommer dette ekstra tilskuddet? Jo, fordi folk bor mer spredt og det koster mer å drive de kommunale tjenestene i spredtbygde strøk. Om Alvdal skulle slå seg sammen med Tynset, så ville dette tilskuddet falle bort. Men faktisk uten at bosettingsstrukturen endres i Alvdal. De spredtbygde strøkene i Alvdal ville fortsatt være like kostbare å drive kommunale tjenester i, men nå uten tilskudd fra staten.

Blir det lettere å skaffe kvalifiserte fagfolk og spesialister i en større kommune? Poenget her er at det kanskje — men ikke sikkert — blir lettere på Tynset. Men bedrer det situasjonen i Alvdal? Om det er vanskelig å skaffe fagfolk til Alvdal nå, så vil det bli umulig dersom Alvdal innlemmes i Tynset. De fagfolkene som eventuelt måtte komme etter en slik kommunesammenslåing vil komme til Tynset sentrum. Alvdal som egen kommune — om enn en liten utkantkommune — vil være mer attraktiv enn Alvdal som utkantgrend i en annen kommune.

På en del felter har vi løst problemene med å inngå interkommunale avtaler om tjenesteproduksjon. Dette gjelder blant annet PP-tjeneste, barnevern, byggesaksbehandling, landbrukskontor, drift av datasystemer osv. Dette utgjør noen få prosent av kommunens driftsbudsjett. Men i de virkelig store pengeslukene i kommunal tjenesteproduksjon — pleie og omsorg, skole og helse — er det lite å hente på å slå seg sammen. Skulle en sammenslåing her bety innsparinger og stordriftsfordeler måtte vi flytte sykehjem og barneskoler til Tynset. Og hva med hjemmehjelp? Skulle vi kunne drive mer rasjonelt om dette ble administrert fra Tynset. Legge ned legekontoret?

Anders Wahl

Foto: A. Tronstad

Alvdal Venstre ønsker å satse på tjenesteproduksjon i den kommunen vi har. Vi ønsker å sette Folk først, og det betyr at vi vil styrke de lokale kommunale tjenestene i Alvdal.

Anders Wahl
6. listekandidat Alvdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**