Spørsmål og svar om Venstres velferdspolitikk

Venstres vil ha en velferdsreform som sørger for store nok og robuste kommuner som tar flere oppgaver. Vi vil styrke kommunehelsetjenesten og de kommunale omsorgstjenestene. Venstre vil prioritere dem som trenger det mest: fattige, rusavhengige og barnevernsbarn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Brosjyrebilde 2011: Velferd

Foto: Venstre

1. Hva mener Venstre om lokalsykehus?
– Lokalsykehusene har en viktig funksjon i spesialisthelsetjenesten for at hele befolkningen skal få et så likeverdig tilbud som mulig.
– Et lokalsykehus skal ha akuttberedskap.
– Venstre reagerer kraftig på at regjeringen sier dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes samtidig som de lokalt tømmes for viktige funksjoner.
– Venstre ønsker en nasjonal sykehusplan som definerer hva et sykehus må inneholde.
– Venstre er ikke imot omstillingsprosesser i sykehusstrukturen generelt, men vektlegger åpenhet og ærlighet.
– Venstre mener regjeringen med jevne mellomrom bør komme med en stortingsmelding som tydeliggjør regjeringens politikk for omstillingsprosesserer i helseforetakene.

2. Hvorfor kan vi ikke bare legge ned helseforetakene? Modellen fører til at viktige beslutninger blir fattet langt fra folkevalgte og uten folkevalgt kontroll.
– Venstre mener stort sett at helseforetakmodellen har fungert bra. Tilbudet har generelt blitt bedre, sykehusene behandler flere pasienter og økonomien er under kontroll.
– Modellen har likevel åpenbart noen svakheter, men vi kan ikke se at det i dag er noen andre gode alternativ til helseforetakmodellen.
– Venstre vil styrke åpenheten i helseforetakene og sentral politisk styring.
Derfor ønsker vi en nasjonal sykehusplan og jevnlige stortingsmeldinger som tydeliggjør regjeringens politikk for omstillingsprosesserer i helseforetakene.

3. Hva mener Venstre om samhandlingsreformen?
– Samhandlingsreformen er et riktig grep med styrking av kommunehelsetjenesten.
Men regjeringen svikter når det ikke gjennomføres en helhetlig kommunereform.
Reformen plasserer en rekke omfattende arbeidsoppgaver på kommunene. Skal kommunene klare å ta ansvaret for omsorgen til sine innbyggere må mange kommuner bli større og sterkere.
– 431 kommuner er ikke svaret på utfordringen om bedre kvalitet i fremtidens omsorgstilbud.
– Venstre frykter at reformen blir mislykket dersom små kommuner med liten kompetanse blir pålagt oppgaver de ikke er i stand til å overta. Da kan vi risikere at vi får et dårligere helsetilbud enn i dag.

4. Alle snakker om at eldre må jobbe mer. Har dere noen konkrete forslag for å få dette til?
– Venstre ønsker lavere skatt på arbeid, noe som vil gi incentiver for å jobbe, også for eldre.
– I tillegg ønsker Venstre mer fleksible løsninger med hensyn til arbeidstid for eldre.
Konkret vil dette si økt mulighet til deltidsstillinger, midlertidig ansettelser og gjennom tilpassede arbeidsoppgaver.
– Venstre ønsker også mer bruk av tidsubestemt lønnstilskudd (dvs at arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen dersom personen har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne).

5. Hva vil Venstre gjøre for å tilby en bedre eldreomsorg i kommunen?
– Venstres vil ha en velferdsreform som sørger for store nok og robuste kommuner som tar flere oppgaver.
– Venstre vil styrke sykehjemmene i stedet for sykehusene og satse mer på tiltak som gjør at folk kan bli boende hjemme lenger. Derfor må penger tilføres og overføres til kommunene.
– Venstre mener at det må tilbys omsorgsløsninger som er tilpasset den enkelte:
i. velutbygde hjemmetjenester og dagtilbud
ii. omsorgsboliger med og uten heldøgns bemanning
iii. Sykehjem for dem som ikke klarer seg hjemme.
– Omsorgsløsningene må lages slik at partnere kan bo sammen hvis de vil ("sambogaranti").

6. Adecco-saken viste at kommersialisering av helse- og omsorgstjenester fører til uverdige forhold. Likevel er Venstre positive til privatisering og bruk av vikarbyråer i alle landets kommuner. Hvordan kan dere forsvare dette?

– Lovverket skal følges av både private aktører og det offentlige. Dessverre brytes den daglig, også av det offentlige — uten at det blir stor avisoverskrifter av dette.
Adecco-saken viste at byrådet i Oslo hadde for dårlig kontroll med sykehjemmene.
– Men dårlig kontroll er ikke et argument mot private aktører, men et argument for bedre kontroll.
– I stedet for å fokusere på forbud mot profitt, mener Venstre at kommunene må bli mer profesjonelle når de etterspør tjenester. Venstre vil derfor jobbe for bedre tilsyn og bedre anbudsrunder
– Private aktører kan bidra til nødvendig nytenking, innovasjon og effektivitet i helse- og omsorgssektoren.

7. Ikke engang brukerorganisasjonene mener rusomsorgen blir bedre ved å dele ut gratis heroin til de tyngste brukerne. Likevel mener Venstre det. Innebærer ikke forslaget at dere har gitt opp de tyngste brukerne?

– Nei, Venstre ønsker ikke å "dele ut gratis heroin", men er åpne for alternativ behandling for å gi de tyngste brukerne verdighet.
– I dag er køene for behandling i Legemiddelassistert behandling (LAR) svært lange, og mange rusmisbrukere gir opp mens de venter.
– For å hindre overdosedødsfall ønsker Venstre igangsatt et forsøksprosjekt hvor fastleger med spesiell kompetanse og interesse for ruspasienter kan gis anledning til å foreskrive egnet medikamentell behandling (Subutex, Subuxone eller lignende).
– Andre viktige poenger i Venstres ruspolitikk:
– Etablere flere akuttavrusningsplasser.
– Behandling innen 24 timer etter avrusning.
– Rusmedisin som spesialitet innen spesialisthelsetjenesten.
– Lavterskeltilbud for ungdom med rusproblemer.

8. Alle partiene lover at tannbehandling skal være offentlig finansiert, men ingenting skjer. Kommer dere til å gjøre noe med dette?
– Venstre har programfestet at vi skal utvide den offentlig finansierte tannhelsebehandlingen, slik at flere grupper får dekket deler av utgiftene til tannbehandling.
– Utsatte grupper, som rusavhengige og kronikere, skal få gratis behandling.
– For alle andre vil vi innføre en såkalt høykostnadsbeskyttelse som gjør at det offentlige dekker 50 prosent av nødvendige tannlegekostnader mellom 3.000 og 15.000 kroner årlig, og 85 prosent av kostnader som overstiger 15.000 kroner.

9. Hvorfor er Venstre imot LO og hvorfor vil Venstre svekke arbeidstakernes rettigheter?

– Det er en misforståelse at Venstre er imot LO.
– Venstre vil ikke svekke arbeidstakernes rettigheter, men mener dagens arbeidsmiljølov på noen områder ikke er tilpasset dagens arbeidsmarkedssituasjon.
– Venstre ønsker bl.a. følgende endringer:
– Ha samme regelverk i offentlig og privat sektor når det gjelder adgang til kortvarig leie av arbeidskraft og midlertidige ansettelser inntil et halvt år. Samtidig stramme inn begge lover, slik at maksimal midlertidighet blir 2 år, mot 4 år i dag.
– Myndighet til å gi unntak fra arbeidsmiljøloven underlegges kun Arbeidstilsynet. Regler og ordninger om at fagforening har vetomakt avvikles.
– Alle ordninger som ikke er strengt definert som lønns- og arbeidsvilkår som naturlig ligger under forhandlingsinstituttet gjøres universelle.
– Innføre lovbestemt minstelønn.

10. Hva vil Venstre gjøre for å styrke barnevernet?
– Overføre oppgaver og ressurser fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten.
– Øke finansieringen til sosionom- og barnvernutdanningen.
– Innføre en kompetansepott for barnevernets førstelinjetjeneste.
– Lage incentiver for et mer lønnsdifferensiert system som motiverer flere med høyere utdannelse til å arbeide i barnevernet.
– Lovfeste retten til ettervern.
– Innføre barnevernskontakt på alle skoler.
– Bedre veiledning og avlastning for fosterforeldre
– Bedre tilsynet med fosterhjem.
– Øke bruken av familieråd i barnevernet, hvor storfamilien og nettverket rundt barnet/ungdommen tas i bruk som en ressurs i barnevernssaker.
– Gi Helsetilsynet adgang til å ilegge kommuner dagbøter eller stenge kommunale og statlige barnevernstjenester ved påpekte mangler.

11. Vil Venstre fjerne kontantstøtten?

– Nei, Venstre vil opprettholde kontantstøtten, men vil se om det er hensiktsmessig å samordne ytelsen med barnetrygden.

12. Vil Venstre gi amnesti til mennesker som har oppholdt seg ulovlig i Norge?
– Nei, men vi mener det er behov for å avklare og styrke rettighetene til papirløse i Norge.
Blant annet har vi foreslått:
– At det skal gjennomføres en menneskerettslig analyse av situasjonen for papirløse i Norge.
– At vi bør vurdere ulike modeller for når det bør gis permanent oppholdstillatelse av lengeboende i Norge ut fra hvordan det er løst i andre europeiske land.
– At et avslag på en søknad må være forsvarlig i et barnerettslig perspektiv.
– At begrepet «innvandringsregulerende hensyn» konkretiseres.
– At de som oppholder seg i landet ulovlig, skal få rett til helsehjelp utover akutthjelp når dette er nødvendig for å unngå alvorlige konsekvenser for personen selv eller andre.

13. Det er mange barn som begynner på skolen uten å kunne norsk. En viktig arena for å lære norsk er barnehage. Vil ikke Venstres politikk, som vil oppheve makspris og beholde kontantstøtten, føre til færre innvandrerbarn i barnehagene, og ikke flere?
– Nei, å oppheve maksprisen vil gi kommunene mulighet til å differensiere barnehageprisen.
– Husk at kontantstøtten bare gjelder fram til barnet er tre år.
– Den viktigste språkopplæringen skjer etter at kontantstøtten opphører. Nettopp derfor er gratis kjernetid for disse barna så viktig.
– Det er også viktig å følge opp de barna som ikke behersker norsk ved 4 års – kontrollen, både ved å bruke språkverktøyet språk4 og ved å innføre en ordning med omreisende språkpedagoger.
– Venstre har også foreslått tilbud om gratis barnehageplass mens foreldre er på introduksjonskurs.

14. Hva er Venstres viktigste tiltak mot fattigdomsbekjempelse?

– Det viktigste tiltaket er å innføre en minstenorm for sosialhjelpssatser.
Andre fattigdomstiltak som Venstre har foreslått:
– Husbanken som “sosialbank”, som gir startlån/boliglån til økonomisk vanskeligstilte som ikke er kredittverdige i “vanlige” kredittinstitusjoner.
– Hjemkjøpsboliger, en leid kommunal bolig som kan nedbetales gjennom husleie og på sikt bli eid bolig.
– Differensiert barnetrygd, slik at rike betaler mer og fattige mindre.
– Differensierte priser i barnehage og SFO.
– Lettere å kombinere arbeid og trygd.
– Heve aldersgrensene for egenandeler for helsetjenester og lønn ved barns sykdom.
– Styrke barnevernet.
– Økt satsing på frivillige, som bl.a. tilbyr ferie- og fritidsaktiviteter for barn fra vanskeligstilte familier.

Hva har Venstre gjort ?

Representantforslag som Venstre har hatt i Stortinget:
– Tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn.
– Fleksibel foreldrepermisjon.
– Overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten.
– En bedre rusbehandling.
– En ny velferdsreform.
– Et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet.
– Lovregulering av permitteringer.
– Opprette en utenrettslig gjeldsordning.
– Styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold.
– Øke kompetansen i barnevernet.
– Hurtigbehandling av kriminelle asylsøkere.
– Bekjempe kriminalitet med digitale verktøy.
– Yrkesskadeerstatning.
– Evaluering av HVPU-reformen.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**