Trygghet i Sagene

Alle mennesker, uavhengig av livssituasjon, skal føle seg trygge i bydelen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De som trenger hjelp, må være sikret et godt og verdig tilbud. Vi vil tilrettelegge best mulig for dem som gradvis trenger hjelp av kommunen, og samtidig ha en beredskap for de som trenger hjelp raskt. På Sagene jobber Venstre for at sykehjemmene skal følges skikkelig opp og for å styrke forebyggingsinnsatsen. I Oslo vil vi sørge for at akuttilbudet for rusavhengige blir kraftig forbedret, og at de som trenger det skal få akuttplass innen 24 timer.
Venstre vil:
• sørge for styrking av hjemmetjenestene og bedre oppfølging av sykehjemmene, blant annet gjennom tilsynsrapportene
• innføre samboergaranti for brukere ved bydelens sykehjem
• satse på forebyggende helsearbeid blant bydelens innbyggere, blant annet ved å ansette en
folkehelsekoordinator
• arbeide for at rusavhengige i bydelen får tett oppfølging og et tilpasset helse- og botilbud
• videreutvikle det nyetablerte Sagene lokalmedisinsk senter med spesiell kompetanse og
ressurser for eldre, flerkulturelle og rusmiddelavhengige
• bedre bomiljøene i kommunale gårder ved å gjøre om deler av boligene til studentboliger.
Det som mistes av kommunale boliger skal kompenseres med boliger nye steder.
• arbeide for at det bygges større leiligheter i bydelen, slik at familier kan bli boende i Sagene
bydel også når familien vokser.
• legge til rette for universell utforming i bydelen
• sikre god fremkommelighet og en så trygg og oversiktlig trafikksituasjon som mulig, blant
annet få fortgang i arbeidet med å fjerne trikkeskinnene i Arendalsgata og legge press for å
utbedre farlige veikryss
• at det etableres gatebelysning langs hele turveien langs Akerselva fra sentrum til
Maridalsvannet
• utvide nattbusstilbudet, blant annet gjøre 20-bussen til 24-timersrute

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**