Vil ha forsøk med driftsstyrer ved skolene

Haugesund Venstre vil styrke foreldredemokratiet ved skolene i Haugesund. Derfor foreslår vi en prøveordning med driftsstyrer ved noen skoler i denne perioden. I driftsstyrene vil foreldrene være representert, sammen med ansatte, politikere og elever på ungdomstrinnet. — Dette er en del av en større satsing på økt foreldredemokrati og foreldremedvirkning, sier Tore Nilsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lillesund skole

Foto: Haugesund Venstre

Haugesund Venstre mener følgende tiltak vil være viktige for å styrke foreldredemokratiet og foreldrenes deltagelse i skolen:

Innføre frikjøp av leder for Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) er en viktig partner i skoledemokratiet. KFU representerer alle foreldre, ved alle kommunale skoler, og har en viktig oppgave med å fremme foreldrenes synspunkter overfor de styrende organene i kommunen.

Haugesund Venstre mener at leder for KFU må frikjøpes med inntil 50%. Dette er avgjørende for at KFU skal kunne følge opp sine oppgaver, både i forhold til de enkelte skolene, men også i forhold til administrasjon og politikere i kommunen.

Vurdere talerett for KFU i kommunale utvalg som behandler skolesaker
KFU har i dag, etter forslag fra Venstre, status som høringsorgan for alle saker som gjelder skole. Haugesund Venstre vil vurdere å styrke KFUs muligheter for innspill gjennom å vurdere talerett for KFU i kommunale utvalg som behandler skolesaker.

Ha en prøveordning med driftsstyrer ved enkelte av skolene i Haugesund.
Haugesund Venstre ønsker at foreldre skal ha en direkte innflytelse på arbeidet ved den enkelte skole. Derfor ønsker vi å ha en prøveordning med driftsstyrer ved noen av skolene i Haugesund. Driftsstyrene skal være satt sammen av representanter fra foreldre, ansatte og politisk valgte medlemmer. Ved ungdomsskolene skal også elever være representert.

Driftsstyrene skal ha ansvar for skolens drift. De skal også ha innstillingsrett i forhold til ansettelse av rektor. Nærmere instrukser for driftsstyrene må utarbeides i forbindelse med innføring av prøveordning.

Styrke FAU-arbeidet ved den enkelte skole
Haugesund Venstre vil styrke FAU-arbeidet ved den enkelte skole gjennom blant annet å:

• Innføre kompensasjonsordninger for foreldre som deltar i skolerettet utviklingsarbeid i arbeidstida
• Innføre kurs for nyvalgte klassekontakter
• Arbeide for at planleggingen av skole/hjemsamarbeid skal inngå som en del av skolens planlegging av semesteroppstart
• Arbeide for at barneskolene skal tilby «Kvelds-SFO» ved arrangementer på kveldstid

At alle foreldre skal få tilbud om deltakelse i undervisningen fra 1. til 4. klasse
Enkelte skoler har i lengre tid invitert foreldre til å ta del i undervisningen i de laveste klassetrinnene. Haugesund Venstre ønsker at alle skolene aktivt skal tilby foreldrene i 1. til 4. klasse å delta i undervisningen. Erfaringer viser at slik deltakelse har positiv effekt på elevenes læringsutbytte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**