Åpenhet og fornyelse

For Venstre er åpenhet og redelighet er en forutsetning for et velfungerende folkestyre.
Venstre vil alltid stå på for offentlighet, ytringsfrihet og personvern. Høy etisk standard og ytringsfrihet i både kommuner og fylkeskommune skal være en selvfølge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Vestfold fylkeshus

Vestfold fylkeshus
Foto: Kåre Pettersen

Venstre mener ytringsfriheten bør utvides gjennom å tillate religiøs kritikk og ved å tillate all reklame for politiske partier, frivillige organisasjoner og trossamfunn.

Venstre mener vårt demokrati kan utvides ved å gi flere grupper anledning til å stemme. I år er det forsøk med stemmerettsalder på 16 år, bl.a. i Re kommune.

Vi har et voksende politisk engasjement blant ungdom og forsøket må etter Venstres mening ende i en permanent ordning med 16 års stemmerett. Ungdom er den store forbrukeren av kommunale tjenester. Når svømmehallen blir stengt, når fritidsklubben blir stengt, eller når sykkelveiene ikke fungerer, gjelder det nettopp ofte aldersgruppen 16—18 år.

Åpenhet er grunnleggende i et demokrati. Venstre har foreslått et lobbyregister for Stortinget, slik at vanlige folk kan få innsyn i hvem som forsøker å påvirke politikerne våre. Vi mener også kommunestyrer og fylkesting bør opprette slike systemer.

Fra Vestfold Venstres valgprogram kan du lese følgende om åpenhet, demokrati og fornyelse:

Valg

Foto: Nettstedet www.sxc.hu

Arbeide for åpenhet, høy etisk standard og ytringsfrihet i Vestfold fylkeskommune.
Venstre vil føre en systematisk kamp mot korrupsjon og kameraderi.
Sørge for full åpenhet om offentlige anskaffelser.
Samarbeide med innbyggerne om plansaker.
Utvikle Vestfold som et foregangsfylke for rettferdig handel.
Bruke konkurranseutsetting og slippe til private aktører der det vurderes som hensiktsmessig.
Utvikle dagens fylkeskommuner og overføre oppgaver og ansvar fra staten til fylkeskommunene.
Samarbeide med nabofylkene på områder der det kan bidra til kostnadseffektive og bedre løsninger for innbyggerne.
Gå inn for åremålsstillinger for ledere og resultatbaserte avtaler.
Stille stenge krav til folkevalgtes habilitet. At fylkespolitikere, administrasjon og saksbehandlere for eierorganene ikke bør sitte i styrer for virksomheter hvor fylkeskommunen er hel eller deleier.
Fylkeskommunen skal oppmuntre til og være en pådriver for større kommuner ut i fra hensynet til helhetlig arealpolitikk og for å kunne sikre og forbedre kvaliteten på tjenestene til innbyggerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**