Ullern Venstre ønsker Konventveien fortsatt stengt

Senest i Aften Aften i går er det et stort oppslag rundt denne betente saken.
Verken Odd Einar Dørum, som omtales i saken, eller andre i Venstre ble kontaktet av avisen. Saken har vært til behandling en rekke ganger de siste tre årene, og hver gang med stort fremmøte av tilhengere og motstandere. Vi må ikke glemme at stengningen støttes av mange, også de som aksjonsgruppa påstår er berørt. De bare roper ikke like høyt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Våre argumenter for stengning av Konventveien står ved lag:

• Venstre forsvarer generelt reguleringer som gir grøntområder
• Vi er mot gjennomkjøring ved skoler når trafikk kan gå til overordnet vei
• Området er regulert til grøntarealer for nesten 30 år siden da Skøyen ble utbygd med 1000 boliger i området
• Problemene med trafikk i Hoffsveien skyldes først og fremst et underdimensjonert Smestad-kryss, ikke at Konventveien er stengt. (ref. Samferdselsetaten)

Venstre har hver gang vært helt tydelige på at vi støtter stenging.

Se også dette brevet fra Plan- og bygningsetaten (PBE) til Bymiljøetaten.

Her får vi en klok fremstilling av reguleringen og informasjon om trafikkens betydning som er mindre enn aksjonsgruppa roper høyt om. Siste del i denne artikkelen oppusmmerer brevet fra PBE.

I siste UBSK var saken på nytt satt på dagsorden. Denne gang ble vi bedt om å ta stilling til hvilke sikringstiltak (flere humper/innsnevringer o.l) som måtte til dersom veien ble gjenåpnet.
Vi ser at Høyre får æren av å ha foreslått å stille saken i bero inntil Plan- og bygningsetaten (PBE) har svart på spørsmålet om en gjenåpning av veien krever et nytt reguleringsvedtak. Dette var egentlig et forslag stilt av Venstres Bente Marie Nørgård. Dersom PBE mener at det må en ny reguleringssak til så vil bydelen få saken til behandling nok en gang. Først i en slik sak er det betimelig å ta stilling til sikringstiltak.

Venstre ønsker trafikktellinger for de berørte områdene, så vi kan få faktagrunnlag til en analyse av stengningen. Vi er glad for at denne trafikktellingen nå er bestilt.

Konventveien

Foto: Vidar Bakken / Akersposten

………………………………………

Brevet fra PBE ;

VEDRØRENDE GJENÅPNING AV KONVENTVEIEN

Vi viser til deres brev datert 16.6.2011. Bymiljøetaten ber om en vurdering av gjeldende regulering og om det må foretas en omregulering før veien eventuelt kan gjenåpnes.

Dagens reguleringsstatus viser at det aktuelle friområderegulerte arealet i Konventveien er del av et sammenhengende friområde fra Frognerparken via Silkstrå mot Hoffselva og Kikut/Ekely, turvei A4 i Grøntplanens overordnede turveisystem. I forslag til revidert Grøntplan (oversendt til politisk behandling 2010) er dette opprettholdt. Gjeldende regulering kan sies å representere et djervt grep, vedtatt som del av henholdsvis Silkestråreguleringen (1979) og senere regulering av områdene langs Hoffselva (1984).

Trafikalt synes vedlagte analyser å vise at Konventveien er lite betydningsfull som gjennomkjøringsvei. Analysens registreringer gjelder til sammen 6 timer (morgen- og ettermiddagsrush) hvor totalt 544 kjøretøy kjørte rett gjennom området/Konventveien. Til sammenligning har Hoffsveien, områdets hovedsamlevei, ca. 6500 ÅDT. I Bymiljetatens brev pekes det også på at tilgjengelig veibredde er begrenset i nedre deler av Konventveien slik at parkering fører til gjennomkjøring også i andre lokalveier.

En stenging av Konventveien vil føre til at et større samlet boligområde skjermes for gjennomkjøring, tilsvarende som for deler av boligområdene i samme og andre bydeler.

Konventveien er en gammel vei i området, og en stenging kan slik sett hevdes å bety et brudd med en gammel veistruktur. Imidlertid, ettersom dagens regulerte status representerer et tydelig overordnet plangrep, mener Plan- og bygningsetaten at det vil være riktig å foreta en omregulering før veien evt. gjenåpnes.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byutvikling Infrastruktur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**