Venstre setter folk først

Venstre står for løsninger som sikrer verdighet og frihet for den enkelte. Vi ser på folk som folk, ikke som statistikk eller grupper. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som får mulighet til å bruke sine evner til beste for seg og samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon Julius Sandal

Jon Julius Sandal

Grorud Venstre ønsker at bydelen skal være et godt sted å bo for alle aldersgrupper. Vi vil være spesielt opptatt av tiltak som kan styrke lokalsamfunnet i Bydel Grorud, der kultur og idrett har en nøkkelrolle.

Grønn by. Venstre har alltid vært miljøpartiet i Norge. Vi har lenge kjempet for nedleggelse av Huken pukkverk og bevaring av markagrensen. Venstre har sørget for et billigere og bedre kollektivtilbud i Oslo slik vi lovet før kommunevalget i 2007. Vi har også sørget for økt frekvens på Vestli-banen og et bedre nattkollektivtilbud. Venstre mener at det skal lønne seg å reise kollektivt og vil fortsette kollektivsatsningen i Oslo. Vi vil kjempe for gjenåpning av Alnaelva og sørge for at byens badeplasser og parkområder er rene og innbydende.

Kultur. Venstre vil styrke ungdomsklubbene og gi tilbud til unge som ønsker et alternativ til organiserte aktiviteter, samt styrke satsingen på frivillige organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid. Venstre vil arbeide for at det etableres en kulturstasjon for Oslo musikk- og kulturskole i Groruddalen, kulturhus og kino, øke bibliotekenes åpningstid i bydelen og styrke bibliotekenes rolle som kulturinstitusjoner i bydelen.

Barnehagen. Venstre vil ha mangfold, kvalitet og valgfrihet i barnehagetilbudet, med likebehandling av private og kommunale barnehager. Det viktigste er ikke hvem som leverer tjenestene men at barnehagen skal være et pedagogisk tilbud til alle barn. En forutsetning for kvalitet i barnehagen er å øke antallet førskolelære og satse på personalets kompetanse. Vi vil sikre at areal- og bemanningsnormen overholdes og redusere størrelsen på barnegruppene i bydelens store basebarnehager.

Mangfold og valgfrihet i barnehagetilbudet vil gjøre bydelen til et mer attraktivt sted å bli værende og bosette seg i. Derfor vil vi ha flere små og mellomstore barnehager i barnas nærmiljø. For å sikre foreldrenes og de ansattes medbestemmelse vil Venstre gjeninnføre politisk eierrepresentasjon i barnehagenes samarbeidsutvalg.

Demokrati og medbestemmelse. Venstre vil skape et demokrati som alle syns verdt å delta i. Lav valgdeltagelse er en konsekvens av at politikere ofte ikke har gjort den jobben de er valgt til. Nemlig å representere folket. For Venstre er det en selvfølge at kommunen har en god og åpen dialog med innbyggerne. Bydelens innbyggerne skal kunne medvirke og bli hørt i saker som angår dem og tjenestene i bydelen. Slik er det dessverre ikke alltid i vår bydel. Prosessene rundt nedleggelsen av bydelens små barnehager, ignorering av foreldreutvalgenes klager og den langvarige kampen for å få realisert et ridehus på Nordtvet er eksempler på dette.

Politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Venstre vil derfor være en tydelig stemme i bydelsutvalget på vegne av bydelens innbyggere. En god dialog med bydelens innbyggere handler også om bydelens omdømme.

Mangfold og integrering. Venstre vil gjøre det mer attraktivt for ressurssterke personer å bosette seg i bydelen. Dette er viktig om vi skal lykkes med å snu den negative utviklingen med fraflytting fra dalen. Dette krever etablering av nye attraktive boområder, gode barnehager, skoler, omsorg og et variert kulturtilbud. Venstre vil styrke norskopplæringen for barn som ikke kan godt nok norsk, fordi godt norsk språk er en nøkkel til utdanning og arbeid. Venstre er også villig til å bruke ulike virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige lærere.

Verdig alderdom. Alle som trenger omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og ivaretar den enkeltes ønsker og behov. Venstre vil sikre seniorsentre og frivillighetssentraler og bygge ut hjemmetjenestene slik at eldre som ønsker det, gis muligheter til å bo hjemme så lenge som mulig. Venstre vil sikre at alle som ønsker det skal få enerom på sykehjem og legge til rette for språkopplæring for ansatte med svake norskkunnskaper.

Venstre best i test. De sosialistiske partiene liker å kritisere Venstre for hvordan vi bruker vår vippeposisjon i bystyret til å gjennomføre vår egen politikk, – slik vi har lovet våre velgere. Billigere, bedre og mer miljøvennlig kollektivtilbud, bevaring av grønne lunger, en større satsning på kultur og idrett, opprusting av Osloskolen og videreutdanning av lærere, er bare noe av det vi har fått gjennomført. Ingen har fått mer igjen for stemmen sin som de som stemte på Venstre i Oslo ved forrige kommunevalg. I Venstre har vi nemlig den holdning overfor våre velgere å få gjennomført mest mulig av vår politikk, uavhengig av hvem som sitter i byrådskontorene. Med kun fem representanter i bystyret har Venstre ifølge Aftenposten innfridd 40 prosent av valgløftene. Venstre er ganske enkelt best i test.

I motsetning til Arbeiderpartiet har Venstre ikke noe å skamme seg over hvordan vi har brukt vår posisjon, alle de gangene Arbeiderpartiet har gått sammen med Høyre og FrP for å fremme dårlig byutvikling. Av lokale saker er Alnaelvasaken og nedleggelsen av bydelens små barnehager eksempler på dette. Mangeårig kamp for stenging av Huken pukkverk er også et resultat av denne AP/H/FrP-alliansen. Et sterkt Venstre er den beste garantien for at Huken pukkverk faktisk blir stengt.

Jon Julius Sandal, bystyrekandidat og Venstres førstekandidat til bydelsutvalget på Grorud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**