Dobbeltspor til Indre Østfold!

Hobøl Venstre vil ha dobbeltspor til Indre Østfold. Les 4. kandidat Eirik Romstads innlegg om saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det forventes fortsatt sterk vekst i folketallet i Indre Østfold, noe som skaper ekstra press på eksisterende arealer, spesielt i de kommunene som ligger nært Follo. Dagens utvikling preges av at Ski sprer seg østover med den følge at turområder og nærmiljøet forringes, samtidig som landbruksarealer trues av nedbygging. Tidligere visjoner om et dobbeltspor på Østre linje har stranda på at det ikke har vært tilstrekkelig banekapasitet på strekninga Ski-Oslo. De to nye sporene som skal bygges mellom Ski og Oslo fjerner denne innvendinga mot økt satsning på Østre linje.

Fordelene med dobbeltspor på Østre linje er bl.a.:
Redusert biltrafikk med påfølgende mindre negative virkninger på miljø og klima, og lavere risiko for ulykker i biltrafikken.
En mer hensiktsmessig bolig- og tettstedsutbygging i Indre Østfold ved at eksisterende sentre kan vokse planmessig i stedet for at arealer nært Ski gradvis bygges ned.
Økt tilflytting av personer med høg kompetanse, noe som gavner lokalt næringsliv og lokalsamfunnet forøvrig.

Hobøl og Spydeberg er to av de kommunene som har størst prosentvis vekst i folketallet, og det er lite som tyder på at denne veksten vil avta. Dobbeltspor gjør det lettere å få noe av denne veksten i kommuner som ligger lenger unna Follo og Ski. Det vil redusere presset på arealer i de to nemnte kommunene og gjøre det lettere å få til en balansert utbygging av eksisterende kommunal infra-struktur som skole og eldreboliger slik at man unngår topper i etablering: først bygges f.eks. skole, for noen år seinere å ha et overdimensjonert skolebygg. For kommunene lenger unna Follo og Ski bidrar dobbeltspor til det motsatte: man får en noe sterkere vekst på kort sikt og noe mindre vekst på lengre sikt. De gunstige virkningene av en balansert utvikling blir de samme.

Bygging av veg eller bane er tidkrevende oppgaver. Skal dobbeltspor til Askim eller Mysen bli en realitet i overskuelig framtid, bør derfor arbeidet med utredning og forprosjektering starte nå. Vi har ingen tid å miste viss vi ønsker å videreutvikle de positive sidene ved å bo i Indre Østfold.

Eirik Romstad
4. kandidat Hobøl Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**