Et kreativt og verdiskapende Lund

Lund Venstre ønsker å hjelpe gründere i kommunen. Vi har behov for flere og mer varierte arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lund Venstre ønsker å gjenopprette næringssjefstillingen i kommunen. Vi ønsker å få opprettet et risikovillig investeringsfond. Lund kommune skal fortsatt være en kommune uten eiendomsskatt. Byggeklare tomter til både næringsliv og private må alltid stå klare, og de må være attraktive. Vi vil at kommunen skal ha et servicekontor som har utvidet åpningstid slik folk flest ikke trenger ta fri fra arbeid for å hjelp.

Gruppebilde_Liste_Valg2011

Venstre sentralt har laget denne 15 punkts planen for en bedre gründerpolitikk

15 punkter for en bedre gründerpolitikk

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere tar makten over egen arbeidsdag.

Skal vi lykkes i å bygge et nyskapende Norge, trengs det et bredt spekter av tiltak. Vi trenger ganske enkelt en bedre gründerpolitikk enn det vi ser i dag. Det har Venstre tatt konsekvensen av, og vi har derfor lagt frem en 15 punkt plan for å skape bedre vilkår for gründere og småbedrifter.

Slik vil vi ta grep for å skape en bedre gründerpolitikk:
1. Rett til bunnfradrag (næringsfradrag) for selvstendig næringsdrivende.
2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning ("Business Angles") for å sikre langsiktig kapital.
3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.

4. Reduksjon av trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende.

5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende (egen sykdom, barns sykdom, pensjon mv)
6. Fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.

9. Økt fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.

10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
12. Øke samtlige beløpsgrenser og fjerne timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.

13. Redusere næringslivets kostnader knyttet til regler, skjemavelde og offentlig rapportering med 25 pst innen 2012. Opprette et eget norsk regelråd (etter modell fra svensk suksess).
14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.

15. Et mer fleksibelt arbeidsliv — midlertidige ansettelser/overtid/permisjon mv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**