Rissa Venstre om skole

Vi ønsker nye skolebygg på Åsly og Stadsbygd skole.Vi vil rive de gamle deler av skolene som ikke er tilpassa funksjonshemmede, og som har dårlig inneklima. Skolene trenger naturfagrom og bedre tilpassa kunst- og håndverksrom. Skolene trenger nye bygg med godt inneklima og universell utforming, naturfagrom og tidsmessige kunst- og håndverksrom. Ny gymsal på Stadsbygd og basseng på Åsly må på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Studenter, høgskole, universitet, studier

Bedre kvalitet
Vi vil ha bedre kvalitet i skolen med flere lærere . Det er stadig endringer i skolen og lærerne får ikke faglig oppdatering slik at de kan møte utfordringene. Dette må det gjøres noe med. Vi foreslo 500 000kr til etterutdanning av lærere i det alternative samarbeidsbudsjettet i fjor, men ble nedstemt.
Venstre vil prioritere dette framfor frukt og grønt og leksehjelp som ikke brukes av de som trenger det mest.
Det er viktig at det blir lagt vekt på barns behov for å finne venner og en sosial arena når en skal utrede framtidas skole i Rissa, og vi er opptatt av at utredningen som nå har startet i kommunen blir åpen og inkluderende. Både foreldre, elever og ansatte må bli informert og hørt. Vi er opptatt av at det ikke blir forsinkelser, det har blitt utsatt altfor lenge å gjøre noe med skolebyggene.
Vi vil avvente konklusjonene i utredningen, men er i utgangspunktet positiv til felles ungdomsskole for Rissa og Stadsbygd. Det viktigste argumentet for dette er at elevene vil få flere valgmuligheter både sosialt og faglig med flere valgfag og flere venner.

Valgfag på Rissa vgs
Byråkratiet tar overhånd i skolen. Lærerne må få bruke tida si på det viktigste, som er å lage god undervisning
Vi må helhjertet støtte Rissa videregående skoles utvikling av attraktive programfag og valgfag. Vi vil arbeide for at det tilbys gründerklekkeri som valgfag i tillegg til breddeidrett.

Helsesøstertjenesten er viktig
Et godt og tilstrekkelig helsesøstertilbud til elevene er et veldig viktig forebyggende tiltak, og Venstre vil styrke denne tjenesten.
Rissa Venstre vil at kommunen sammen med de unge selv, foreldre, nærmiljø skal bidrar til å skape et
positivt, engasjerende og utviklende oppvekstmiljø. Det finnes knapt noen oppgave som er viktigere enn
dette. Uten ungdom stopper Rissa!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**