Hvorfor skal du stemme Venstre?

Fortsatt usikker hva du skal velge? Da kan du jo ta en titt på disse punktene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hvorfor skal du stemme Venstre?

Synes du det er vanskelig å velge parti, fordi alle partiene har noe du er enig i?
Liker du venstresidens prinsipper om fellesskap og at det offentlige har ansvar for velferden?
Synes du høyresidens løsninger på praktiske problemer virker fornuftig og burde prøves?
Ønsker du å leve livet ditt mest mulig slik du vil, ta de valgene som er riktig for deg, samtidig som du ser at vi alle er endel av et felleskap — og derfor ikke bare kan ture fram som vi vil uten hensyn til våre medmennesker?

Du kan stemme Venstre hvis du
1)er enig i at kommunens behov for flere skoleplasser må dekkes ved å tenke smart, slik at økt skolesatsing ikke går ut over andre kommunale tjenester — og at lærerne må få gode arbeidsvilkår slik at de kan levere god kvalitet i klasserommet.
Eidsvoll Venstre mener det kan løses på følgende måte:
Skolen som nå skal bygges på Minnesund må bygges med ungdomsskole nå, ikke om noen år. Fordelen er at vi kan få en billig ungdomsskole hvis vi bygger den samtidig med barneskolen.
Begge vilbergskolene har behov for omfattende renovering. Trafikksituasjonen ved barnskolen er farlig og skolen bør derfor flyttes. Vilbergskolene er det neste store skoleprosjektet.
Barneskolene i sørbygda er sprengt. Det kan bygges en ny skole ved idrettsanlegget på Dal, og/eller bygge ut og restaurere Finstad-skolen. En eller flere skoler kan omgjøres til 1-4 —skole og 5-10. Dette bør diskuteres med berørte parter. Kanskje ser noen andre løsninger.
Tilbud om etterutdanning, moderne verktøy, god personalpolitikk og helserelaterte ressurser inn i skolen, tror vi er medisinen for en bedre skole.

2)mener tiden er overmoden for å utarbeide gode planer for tettstedene våre
Eidsvoll Venstre vil at tettstedene skal utvikles i samarbeid med de som bor der, næringslivet, frivillige lag og foreninger og andre interesenter.
Tettstedene skal fungere som hyggelige samfunn, med næring, fritidsaktiviteter og sosiale møtesteder.

Vi ønsker å utbedre veien mellom sundet og Dal over Finstad. Vi vil ha gang-og sykkelvei ved trafikkerte veier— spesielt viktig mellom Ålborglia og Sundet og på Dal.

Vil vil bygge Sund-byen. Eidsvoll Sentrum har et særpreg som vi må ta vare på og utvikle. Kommunen skal ha egne aktiviteter i sentrum, bygge ferdig strandpromenaden og sørge for serviceanlegg for biler og båter på Skjoldenestangen. Sundtoppen skal beholdes som grøntområde.

Med firefelts E6 og ny skole, tror vi Minnesund-området vil bli mer interessant. Det må derfor utarbeides en langsiktig plan som tar høyde for en betydelig befolkningsvekst.

3)mener det er viktig at kommunen legger forholdene til rette slik at folk kan starte sin egen bedrift, og småbedriftene kan leve godt og utvikle

Eidsvoll Venstre mener anbudsutsendelser må deles opp slik at også små lokale bedrifter kan besvare dem.

Vi mener kommunen må sørge for at det finnes kompetanse til å hjelpe folk med å starte, ha etablererfond og bistå med etablering av næringsparker egnet for mindre bedrifter.

Vi mener kommunen skal drive aktiv markedsføring for å tiltrekke seg næring som gjør at flere kan jobbe nærmere der de bor.

4)er opptatt av miljø, naturen og dyrkbar jord

Eidsvoll Venstre mener vi har nok bergknauser og udyrkbare områder i Eidsvoll. Det er ikke nødvendig å bygge på dyrkbar jord. Vi må ikke gjøre oss så sårbare at vi ikke opprettholder et minimum av matvareproduksjon i Norge.

Vi vil det skal være enkelt å velge miljøvennlige løsninger.

For å skape et godt kollektivtilbud og effektive, trygge veier, er vi avhengig av å jobbe godt sammen med våre nabokommuner og fylket. Vi har god kontakt med venstrelagene på Romerike og vi er alle enige om at dette er en viktig og prioritert sak — å skape gode forbindelser mellom tettstedene.

5)er enig i at kommunen må ta i bruk moderne teknologi og sørge for at kommunale tjenester er tilgjengelig på nettet hele døgnet.

Vi mener kommunen skal ligge i forkant og raskt ta i bruk nye verktøy som forenkler administrative oppgaver.

6)opptatt av kvaliteten på helsetjenester.

Vi vet mye om manglene i Eidsvoll. Det har vi fått avdekket gjennom den omfattende omorganiseringsprosessen og brukerundersøkelser. Vi har en dyktig kommunal administrasjon som jobber iherdig for å rette opp, forbedre og tydeliggjøre hvilken kvalitet brukerne kan forvente. Det er iverksatt en rekke tiltak, men det er viktig å være litt tålmodig. Alt løses ikke over natta.

Det vi vil se på, som bekymrer oss, er om vi passer på at folk har et godt nok liv, ut i fra sine forutsetninger, at de ikke bare eksisterer, men lever, har livskvalitet.
Er våre omsorgstjenester opplevd omsorg — eller er det praktisk helsearbeid? Har alle et sosialt liv, eller er de ensomme? Dette er spørsmål som er viktig for oss i neste periode.
Vi ønsker å være rause med personlige assistenter og god mat — er en selvfølge.

I tiden framover blir det mer fokus på forebyggende helse. Helse handler om mye. Frivillige lag og foreninger gjør en formidabel jobb for å skape trivsel og aktivitet. De er en viktig bidragsyter for å holde oss friske. Vi ønsker å jobbe tett med frivillige lag og foreninger, involvere dem i alt plan-og utviklningsarbeid. Kommunen er en tilrettelegger og bidragsyter for å sikre høyt aktivitetsnivå og bredde i tilbudet. Gode og trivelige nærmiljøer er nøkkelen, tror vi, til hverdagstrivselen. I denne sammenhengen er det en selvfølge at det også framover skal være mulig for alle å bade i Eidsvollhallen

7)I tillegg mener det er viktig å bygge et samfunn på respekt og toleranse, der vi alle er ulike individer med ulike behov og ønsker — samtidig som vi også er avhengig av hverandre

Enig? … da bør du stemme Venstre 🙂

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**