Med Venstre for et framtidsrettet Vestfold

Venstre vil ha fokus på fylkets hovedoppgaver; videregående skoler, samferdsel og en framtidsrettet arealutvikling av fylkets svært verdifulle arealer. Vi må intensivere kampen mot frafallet i skolen. Videre må vi få på plass transportløsninger som er smarte og kostnadseffektive.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


For våre dyktige og engasjerte fylkestingskandidater vil temaene nedenfor være de viktigste sakene som de vil arbeide for. Derfor trenger de din støtte ved fylkestingsvalget 12. september.

Kåre Pettersen

Som en del av Venstres grunnleggende ideologi er det viktig for oss å sette folk før systemene.

Godt valg!

Kåre Pettersen
1 kandidat Vestfold Venstre


Kunnskap og like muligheter

Venstre ønsker en sterk offentlig skole som setter den enkelte elev først. En skole med høy kvalitet og kompetente og motiverte lærere er Venstres førsteprioritet på veien mot kunnskapssamfunnet. Venstre vil ha mangfold i skolen og rett til fritt skolevalg.

Skolestua Hedrum Bygdetun

Foto: Kåre Pettersen

Kamp mot frafallet i den videregående skolen
Venstre ser det som svært alvorlig at mange unge mennesker ikke fullfører videregående opplæring. Venstre vil gjøre kampen mot frafallet i videregående til en hovedsak i perioden 2011 — 2015.

Kultur, idrett og friluftsliv
Vestfold Venstre ønsker en kulturpolitikk med vekt på bredde, mangfold og frivillighet. Kunst og kultur er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. Venstre vil prioritere kulturtiltak som utvikler kulturinstitusjoner og kulturarbeidere i Vestfold.

Velferd og folkehelse
Vestfold Venstre vil sikre Vestfolds innbyggere et moderne sykehustilbud. Videre må det forebyggende helsearbeidet styrkes. Samfunnsøkonomisk er det mye mer lønnsomt å forebygge sykdom enn å behandle.

 Fra v.: Aina Dahl (2.kandidat), Kåre Pettersen (1.kandidat), Karin S. Frøyd (3. kandidat)

Fra v.: Aina Dahl (2.kandidat), Kåre Pettersen (1.kandidat), Karin S. Frøyd (3. kandidat)

En framtidsrettet samferdselssatsing
Venstre vil føre en samferdselspolitikk som gir god mobilitet for befolkningen, bidrar til et framtidig utslippsfritt samfunn og gir økt verdiskaping for næringslivet. Derfor vil vi jobbe for en forutsigbar utbygging av Vestfoldbanen ved bruk av prosjektfinansiering og bruk av statlig reguleringsplaner for å kutte planleggingsfasen. Nå vet vi at ny E18 står ferdig i 2016. Da er det virkelig på tide å få på plass årstallet for en ferdigstillelse av en ny moderne Vestfoldbane.

I fylket har vi 80 millioner til veiinvesteringer hvert år. Nå ligger det fylkesveiprosjekter på til sammen 3.2 milliarder i kø. Det vil derfor ta mer enn 40 — førti — år å komme à jour uten at nye prosjekter kommer til. Derfor må vi også for fullt satse på gode kollektivløsninger i Vestfold. Alt burde ligge til rette for dette.

Et kreativt og verdiskapende Vestfold

Vestfold trenger en næringspolitikk som stimulerer og som legger forholdene til rette for gründere og et mangfold innenfor verdiskapning. Venstre vil arbeide for en næringspolitikk som gjør det lettere å utvikle små og mellomstore bedrifter.

Klima — miljø — areal
Vestfold Venstre er garantisten for en miljøpolitikk som sikrer vern av Vestfolds verdifulle matjord

 Fylkeshuset i Vestfold

Fylkeshuset i Vestfold

og som har nullutslippssamfunnet som langsiktig visjon. Venstre vil konsekvent arbeide for at Vestfold blir et grønnere og mer miljøvennlig fylke.

Demokrati — åpenhet og fornyelse
Åpenhet og redelighet er en forutsetning for et velfungerende folkestyre. Venstre vil kjempe for åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet og personvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**