Et næringsliv for fremtiden

Venstre vil sikre gode rammebetingelser for næringslivet og at kommunen skal være en stabil og forutsigbar tilrettelegger for at det kan skapes verdier og arbeidsplasser. Skedsmo skal fremstå som en attraktiv kommune for næringsetablering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres ordførerkandidat, Boye Bjerkholt, svarer på spørsmål om næringsutvikling.

Boye Bjerkholt

Foto: Mats Olsen

1. Hva er de viktigste grepene du og ditt parti går inn for i neste periode for å stimulere næringsutvikling og nyetablering i kommunen?

På det overordnede nivå, må vi fortsatt jobbe for å styrke områdets omdømme og markedsføre kommunen som et attraktivt sted for næringsetablering. Da må vi trekke frem både synergieffektene som ligger ved å bli en del av det etablerte forsknings-og kunnskapsmiljøet og det fortrinnet som ligger her infrastrukturmessig. På det operasjonelle nivået, må vi bidra til at gode idéer kan videreutvikles og foredles slik at det kan skapes nye bedrifter som etablerer seg her. Vi må også sørge for at det finnes gode og attraktive arealer for bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen.

2. Regionen har se senere årene tiltrukket seg mange virksomheter knyttet til forskning, kunnskap og ny teknologi. Hvordan vurderer du denne utviklingen?

Dette er en positiv og ønsket utvikling, som vi må bygge videre på. Det er et klart mål at vi skal trekke til oss flere bedrifter særlig innenfor de områdene hvor vi allerede har et etablert miljø, slik at vi kan bygge opp sterke næringsklynger. Dette ser vi blant annet innenfor fornybar energi som er en sektor som er i sterk vekst og som har stort potensiale, og hvor Kjeller-miljøet allerede har en ledende posisjon.

3. Hvordan vil du legge til rette for at denne trenden skal fortsette?

Kommunen må være en aktiv samarbeidspartner, både som tilrettelegger og som aktiv bidragsyter i prosjekter som har til hensikt å bidra til erfaringsutveksling og ny kunnskap. Det er også viktig at kommunen er med på å etablere felles arenaer for forskningsmiljøet, næringslivet, kulturlivet og kommunen selv, slik at vi kan jobbe sammen for å styrke områdets attraktivitet og legge til rette for en utvikling som skaper gode synergieffekter for alle parter.

4. Hva betyr denne tilstrømningen av kunnskapsbaserte virksomheter for regionen?

Det bidrar til at vi får flere høykompetente arbeidsplasser og til økt verdiskapning, og det er med på å forme utviklingen i hele regionen. Men ikke minst gjør det oss bedre rustet for fremtiden. Vår region konkurrerer ikke bare nasjonalt, men også europeisk og globalt. Skal vi hevde oss i denne konkurransen, og sikre høykompetente arbeidsplasser og høy verdiskapning for vårt lille samfunn, må vi bygge opp kunnskap som vårt konkurransefortrinn.

5. Hva anser du for å være de største utfordringene for at det lokale næringslivet skal blomstre?

Infrastrukturen er et stort fortrinn for vår region, men både innen kollektivtrafikken og biltrafikken er det kapasitetsproblemer på enkelte tider av døgnet. Med den veksten vi opplever, så er det en utfordring å sørge for at infrastrukturen utbedres i takt med veksten. Det kan også være en utfordring å få samlet mange ulike interesser til å samarbeide om å styre utviklingen i samme retning og samle seg om felles målsetninger, men jeg tror at det er noe vi skal få til, fordi fellesinteressene knyttet til å styrke regionens posisjon er så sterke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**