Nærøy kommune må snu befolkningsnedgangen, og nye innbyggere må ha et sted å bo

Førstekandidat til kommunevalget, Hans Martin Storø, vil sammen med 3. kandidat Sven Strøm og 5. kandidat Yngve Fjær, ta innitiativ til en sterk satsning på boligsituasjonen i Nærøy. Det er viktig både å legge til rette for økt boligbygging med atraktive boligtomter i pressområdene i kommunen, ungboprosjekter for å muliggjøre bygging i de deler av kommunen hvor det er vanskelig å skaffe finansiering og gjøre en innsats for å øke tilgangen til utleieboliger i kommunen, mener Storø, Strøm og Fjær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nærøy kommune har mistet ca 22% av sine innbyggere siden 1964. Dette er en utvikling som medfører en jevn reduksjon i kommunens inntekter og handlingsrom, dersom man ikke klarer å snu utviklingen til ny befolkningsvekst.
Forholdene ligger i stor grad til rette for at vi i de første årene kan klare å snu folketallsutviklingen i Nærøy. Dette avhenger imidlertid av flere forhold. Vi må klare å opprettholde og utvikle lokalsamfunn hvor folk ønsker å bosette seg. Vi må sikre et nødvendig tjenestetilbud i lokalsamfunnene, uten at de geografiske avstandene blir for store. Skal det være mulig å få nye innbyggere til kommunen, må det imidlertid også være mulig for dem å skaffe seg hus å bo i.
I flere lokalsamfunn i kommunen er det i dag et stort press på boligmarkedet. Flere bedrifter både i Nærøy og i vår nabokommune i vest, har opplevd en betydelig vekst i de siste årene, og har behov for rekrutering av nye ansatte. Boligsituasjonen setter imidlertid betydelige begrensninger for muligheten for rekrutering av nye tilsatte og tilflyttingen til Ytre-Namdal. Dette er en svært uheldig utvikling for hele regionen.
I en slik situasjon har Nærøy større arealer med tilgang til fast veiforbindelse, enn det Vikna har tilgjengelig. Nærøy kommune burde derfor kunne ytt et omfattende bidrag for å økt bosettingen i regionen, som ville virket positivt for utviklingen i både Nærøy og Vikna. Avstandene i aksene Rørvik-Kolvereid og Måneset-Arnøya er relativt kort, og her er det utviklet en felles handels- og arbeidsmarkedsregion. Økt muligheter for boligtilgang i dette området, vil derfor legge til rette for økt bosetning, som igjen vil gi nye innbyggere som gir næringslivet økt tilgang til arbeidskraft og en positiv utvikling for handelsnæringen og frivillige organisasjoner i regionen. Den samme situasjonen med boligmangel har vi også i flere av grendesamfunnene i Nærøy med større avstand til Nærøysundområdet, slik at en økt satsning på boliger vil bidra til et generelt løft for hele Nærøy.
I denne situasjonen er det flere tiltak som bør vurderes for å skaffe tilgang til flere boliger i Nærøy:
-Det må opparbeides flere attraktive boligfelt i kommunen.
-Lite attraktive tomter i eksisterende boligfelt som ikke er solg, bør selges til redusert kostnad, for å få dem bebygd.
-Kommunen bør engasjere seg i et "ungbo" prosjekt sammen med andre kommuner i Nord-Trøndelag, for å utvikle finansieringsløsninger i samarbeid med Husbanken, som gjør det mulig for ungdom å få fullfinansiert boligbygging i områder hvor det er vanskelig å få ordinære banker til å yte toppfinansiering.
-Det bør arbeides med reguleringsplaner for å muliggjøre økt boligbygging i 100 meters beltet mot sjøen. Vi har svært mye strandsone i Nærøy og Ytre-Namdal, og nærheten til sjøen kan være av svært stor betydning når folk skal foreta en vurdering av om de ønsker å bosette seg i regionen.
-Det bør arbeides med prosjekter som øker tilgangen til utleieboliger i Nærøy kommune, både i kommunal regi og i privat regi. Spesielt bør det settes søkelyset på eksisterende boligmasse, og få tatt en vurdering av hvilke tiltak som kan gjøre det mulig å få flere boenheter tilgjengelig for utleie, og gjøre tilgjengelige bygninger mer attraktive for utleie. I den sammenheng bør det vurderes om en organisert utleie av hus, hvor huseier unngår merarbeid og risiko, kan gjøre flere hus tilgjengelig for utleie.

Hans Martin Storø
1.kandidat Venstre i Nærøy
Sven Strøm
3. kandidat Venstre i Nærøy
Yngve Fjær
5. kandidat Venstre i Nærøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**