Tiltak mot barnefattigdom i Marnardal

Venstre mener et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Vi mener det viktigste er ikke å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesket som virkelig trenger det.
I følge de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå er Marnardal Kommune blant de 10 kommuner i Norge med høyest prosentandel lavinntektsfamilier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Forlatt bamse

Barna påvirkes av fattigdom i familien. Felles for de fleste er at de bruker uforholdsmessig mye krefter og ressurser på å skjule fattigdommen fra sine omgivelser. Mange bruker like mye krefter på å tie overfor foreldrene om ønsker de måtte ha eller invitasjoner de har fått, da de vet at pengene ikke finnes. Man trenger bare forestille seg alle mulighetene som for mange barn tas som en selvfølge, men som blir utilgjengelige når inntekten ikke tillater det.

Barn kan ikke velge sin egen barndom. Marnardal Venstre mener det er nødvendig å iverksette tiltak i kommunen nå for å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier.

Venstre vil at kommunen skal øremerke midler i budsjettet og benytte seg av tilskuddsordninger som kan være med å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon blant barn. Det ble opprettet et tilskudd i 2005 som et ledd i regjeringens handlingsplan mot fattigdom og er knyttet opp til en tilsvarende satsing innenfor barne- og ungdomsvernet som Barne- og likestillingsdepartementet er ansvarlig for. Dette tilskuddet har ikke Marnardal kommune søkt om, enda Venstre sin lokallagsleder har påpekt behovet i 2 år. Det foreslås at midlene brukes på:

1) tiltak som sikter mot at barn og unge blir inkludert på viktige arenaer som barnehage, skolefritidsordning og ferie- og fritidsaktiviteter.

2) tiltak overfor ungdom opp til 24 år, uten utdanning og arbeid.

3) tiltak overfor familien i sin helhet i form av motivasjon, rådgivning og fritidsaktiviteter.

4) kompetanseheving.
5) å utvikle og forankre en kommunal handlingsplan.

I tillegg dette vil Venstre se at ordningen med “Opplevelseskortet” blir innført. Her må vi se til andre kommuner som har gjort lignende tiltak for inspirasjon og veiledning. Betydningen av tilbudet vil være av uendelig stor verdig for barna i vår kommune som trenger det. Vi kan ikke tillate at barna skal lide eller oppleve å bli ekskludert når det finnes ordninger vi som kommune kan innføre for å gi dem en bedre hverdag.

Ved valgdebatten på Laudal fikk vi et spørsmål rettet direkte til oss om våre forslag til bekjempelse av fattigdom blant barn og unge i Marnardal. Vi er det eneste partiet som har satt dette så tydelig på dagsordenen og situasjonen slik den er idag skal vi jobbe hardt for å forandre! Gi oss din stemme og vi skal gjøre vårt beste for at disse forslagene skal bli en realitet!

Stem Venstre!

Marnardal Venstre har skrevet en artikkel om dette emnet tidligere. Denne kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**