Er det vind i strømmen eller strøm i vinden?

Kommunedelplan for Ringsakerfjellet ble lagt fram i Formannskapet for vedtak onsdag 14.09, og vil bli lagt fram for endelig beslutning i kommunestyret 05.10.
Jeg er av den oppfatning at framføring av strøm må være en sak som fremmes til politisk behandling som egen sak, da den er mer omfattende og må besluttes på juridiske grunnlag.
Flertallet i styringsgruppa for kommunedelplan for Ringsakerfjellet anbefaler at det ikke blir ført strøm forbi Kroksjødemningen. Rådmannen derimot ser ikke noe problem i at det føres strøm forbi Kroksjødemningen.
Dvs, det frafalne Senterpartiet støtter nå AP og FrP og rådmannen og vil tillate strømframføring. SV støtter oss sammen med Ringsaklista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sjur Alhaug

Foto: A.Hovstø

Den 6. oktober i fjor vedtok kommunestyret Energi- og klimaplanen som sier at vi skal redusere utslipp av klimagasser og vi skal redusere energiforbruket i kommunen for å tilfredsstille våre egne, de nasjonale og internasjonale planer. Så er ikke tilfelle i Ringsaker lenger, alt er glemt.
Heller ikke konsekvensene på hva dette vil føre til om noen år, med krav fra hytteeierne om "universell utforming" med veg året rundt inn til hyttene, samt vann og kloakk til alle. En folkerett!
Derimot har vi vedtak på at en liten vindmølle på hyttetaket for å sikre solcellestrømmen i perioder ikke er lov, mens det er tillatt med strømaggregater; forstå det den som vil!
Vi skriver 2011.

Venstre ønsker spesielt å bevare de eksisterende kvalitetene i disse hytteområdene. Også for å ivareta det attraktive mangfoldet som Ringsakfjellet kan stå fram som. Vi foreslår heller at kommunen legger til rette for alternative muligheter for hytteeierne som er mer bærekraftig. Det å se på gjennom alternative energikilder og kloakkeringsmuligheter som i dag er vanlig handelsvare for den enkelte hytteeier.
Prosessen fra grunneier og administrasjonen i kommunen har gitt forventninger som gjør at å tenke alternativer er skjøvet til side.

I Energiloven og Plan- og bygningsloven (Pbl) er det forskrifter og regler for hvordan en områdekonsesjonær, Eidsiva energi skal forholde seg. Kommunen er den som i praksis skal bestemme. Ved endringen av Pbl ble kraftledninger helt unntatt fra loven, men dette unntaket gjelder ikke for anlegg i distribusjonsnettet, anlegg med spenning inntil 22 kV.
Eidsiva er pålagt å forelegge plan for nye anlegg i distribusjonsnettet.
Kommunen kan kreve at det utarbeides er reguleringsplan for tiltaket eller at det skal søkes om dispensasjon fra gjeldende planstatus.

I mange tilfeller velger kommunene å hoppe over gjerdet der det er lavest, nemlig sier at “den er grei”, men dette er ikke helt etter boken.
NVE har kompetanse til å varsle eller fremme innsigelse til reguleringsplaner for anlegg i distribusjonsnettet, og da må saken avgjøres faktisk i departementene.
Dette er den formelle delen av hvordan ting bør skje. Dessverre har grunneier og administrasjonen i kommunen latt ting skje uten å initiere alternative løsninger. Her burde en se på muligheter som forefinnes allerede. Dette er alternativer som anvendes i andre områder, men som aldri kom til diskusjon en gang før grunneier ble gitt muligheter for å kommersialisere området.

Ift Pbl skal det legges fram som egen sak og med konsekvensanalyse før en slik sak kan vedtas.
Dette hopper rådmannen lett over, eller smyger skigarden om du vil, og politikerne gjør vedtak på sviktende grunnlag og uten godt nok kunnskap.
Derfor vil Ringsaker Venstre gå imot forslaget, be om konsekvensutredning og heller be rådmannen legge til rette for en alternativ utvikling av energi og alternativ doløsning for området. Ved det foreliggende forslag til vedtak, vil Venstre i kommunestyret fremme et spørsmål om lovlighet for en slik beslutning.

Sjur J Alhaug
pt folkevalgt for Venstre i Ringsaker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**