Politisk plattform for Skedsmo 2011-2015

Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre har kommet til enighet om politisk plattform for den kommende fireårsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Den politiske plattformen har blitt til ved enighet mellom forhandlingsutvalgene for de nevnte partier i møte 21.09.2011, og skal godkjennes av styrer/medlemsmøte i partiene i etterkant.

Plattformen skrives ut i 5 likelydende eksemplarer som signeres og offentliggjøres av partiene i fellesskap. Sammen med den politiske plattformen ligger også et dokument som tilkjennegir enighet om konstituering av formannsskap og hovedutvalg partiene imellom. Signatur på dette dokument godkjenner også vedlegget.

Partiene er enige om at de største økonomiske uttellingene i perioden er knyttet til skole samt pleie-og omsorgstjenestene. Innenfor de nedenstående områdene er partiene enige om at dette er strategier vi vil arbeide for i avtaleperioden:

Sosial, helse og omsorg:

Det skal bygges nye sykehjemsplasser slik at det oppnås full sykehjemsdekning innenfor egen kommune og for å dekke økt behov fra en voksende eldrebefolkning.

Det skal bygges nye omsorgsboliger i tråd med vedtatte planer.

Det skal legges til rette for etablering av livssyklustilpassede seniorboliger.

Det skal tilføres flere stillinger og økt fagkompetanse i pleie-og omsorgssektoren i tråd med økende behov.

Det skal legges til rette for at den enkelte kan bo hjemme så lenge som mulig ved hjelp av godt tilpassede hjemmetjenester.

Bo-og behandlingssentraene skal fortrinnsvis drives i kommunal regi. Driftsansvar til ideelle organisjoner/stiftelser kan vurderes dersom dette gir minst like bra kvalitet i tjenestetilbudet. Sykepleiertjenestene skal ikke konkurranseutsettes.

Det pågående arbeid med konkretisering av samhandlingsreformen, herunder samhandling med frivillige organisasjoner, intensiveres. Det foretas tilpasninger og kapasitetsutvidelse slik at kommunen kan løse utvidede oppgaver som følge av samhandlingsreformen.

Helsesøstertilbudet ved skolene skal styrkes.

Kommunens plan for fattigdomsbekjempelse skal rulleres i løpet av perioden, og det skal satses på utstrakt samarbeid med frivillige aktører i kampen mot økonomisk og sosial fattigdom.

Kommunens vedtatte rehabiliteringsplan skal rulleres i løpet av perioden, og det skal satses på et godt tjeneste-og oppfølgingstilbud, blant annet til funksjonshemmede og deres familier.

Lavterskeltilbudet for folk med psykiske lidelser skal forbedres.

Utfordringer og behov i barneverntjenesten og NAV skal kartlegges. Barneverntjenesten og NAV tilføres ressurser som gjør at de får utført oppgavene sine på en god måte. Barnevernet må ses i en regional sammenheng.

Det tverrsektorielle og forebyggende fokuset i SAMBUS (Sammen for Barn og Unge i Skedsmo) skal ligge til grunn for barnevernet. Det skal legges til rette for egne politiske debatter i kommunestyret om utviklingen i barnevernet etter mønster fra tilstandsrapporten for skolen.

Langt flere skal ved hjelp av Husbankens virkemidler og statlige garantiordninger få hjelp til å skaffe egen bolig. Det er en målsetting at flere skal eie sin egen bolig.

Personer som har svak boevne skal få styrket tjenestetilbud tilknyttet boligen.

Skole og oppvekst:

Skoleledelsens ansvar skal tydeliggjøres for å sikre at Skedsmoskolen er blant landets beste.

Lærertettheten skal økes, og etter-og videreutdanningstilbudet til lærerne skal styrkes. Det skal utarbeides en plan for systematisk kompetanseheving for lærerne.

Arbeidet for en mobbefri skole og et godt hjem-skolesamarbeid om gode læringsmiljøer skal fortsette, og det skal legges til rette for reell politisk medvirkning i dette gjennom rapportering til kommunestyret.

Antall lærlingplasser i kommunale virksomheter skal økes til én lærlingplass per 1000 innbyggere.

Full barnehagedekning skal opprettholdes gjennom barnehager i både privat og offentlig regi.

Pedagogtettheten i barnehagene skal økes.

Ny ungdomsskole på Strømmen skal bygges i perioden.

Behov for ny skole i Lillestrøm/Kjeller-området skal avklares i løpet av perioden.

Det skal utarbeides en egen tiltaksplan for ungdomsskoleelever med høyt fravær for å redusere antall drop-out i videregående skole, som f.eks. gjennom prosjektet Ny Giv.

Idrett, kultur og frivillighet:

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal følges opp gjennom perioden.

Det skal utarbeides en egen plan for kommunens framtidige frivillighetspolitikk.

Arbeidet med sammenhengende gang-, tur-og sykkelveier i kommunen skal videreføres. Markaområdene skal tilrettelegges med gode løypetraséer, god tilgjengelighet fra boligområdene og god brukervennlighet for funksjonshemmede.

Åttetallsturen på Strømmen skal fullføres.

Den kulturelle spaserstokken skal videreføres.

Kommunen skal være en aktiv medspiller og legge til rette for eksisterende og nye frivillige organisasjoner, og driftstilskuddet til frivillige organisasjoner skal styrkes.

Musikk-og kulturskolen skal utvides slik at flere får benyttet seg av dette tilbudet.

Barn og unge skal ha god tilgang på tilholdssteder for egen fritidsaktivitet i sitt nærmiljø i alle deler av kommunen, blant annet gjennom aktivitetshus med tilrettelagte tilbud.

Det skal arbeides for å realisere et innendørs regionalt svømme-og skøyteanlegg med internasjonale mål på Nedre Romerike, i samarbeid med de øvrige kommunene, fylkeskommunen, staten og private aktører

Gratisprinsippet for barn og unge skal videreføres.

Det skal utvikles et fremtidsrettet bibliotektilbud på Skedsmokorset.

Det skal finnes en permanent løsning for utvikling av en attraktiv kulturarena og møteplass på Skedsmokorset.

Sikre innføring av aktivitetskort for barn og unge i Skedsmo.


Miljø og energi:

Vedtatt klima-og energiplan skal følges opp med gjennomføring av tiltak som sikrer realisering av målsetningene om 30% kutt i klimagassutslippene innen 2020 og 50% kutt innen 2030.

Det skal vedtas en egen verneplan for gjenværende ravineområder i kommunen.

Det skal arbeides for tiltak som bidrar til en vesentlig forbedring av vannmiljøet i Nitelva, Sagelva og Leira, minst i tråd med kravene i EUs vanndirektiv. Vedtatt verneplan for Leira skal følges opp.

Det skal etableres flere byparker i Lillestrøm og Strømmen.

Utskiftingstakten i kommunens ledningsnett for vann og avløp skal økes.

Samferdsel:

Planlegging for fremtidig utvidelse av t-banenettet til Skedsmo skal igangsettes. Det skal tegnes opp traséer og settes av arealer for en ny t-banering som kobler Furusetbanen via Ahus og Lillestrøm sammen med Grorudbanen via Kjeller, Hvam og Lahaugmoen.

Arbeide for å øke antall bussavganger fra kollektivknutepunktene til boområdene.

Det skal etableres en attraktiv bysykkelordning som har god dekning innen hele Lillestrøm-Strømmen-Kjeller-triangelet og som er kompatibel med bysykkelordningen i Oslo.

Det skal satses på bedre tilrettelegging for gående og syklende.

Inntekter fra kommunal avgiftsparkering skal kunne benyttes til tiltak som bidrar til bedre tilrettelegging for gående og syklende.

Infrastruktur, trafikkløsninger og parkeringsforhold ved Forskningsparken Lillestrøm må forbedres.

Uønsket gjennomgangstrafikk og parkering i bomiljø og tettsteder skal reduseres.

I tråd med kommuneplanen styrkes fokus på areal-og energieffektivitet og bærekraftige samferdselsløsninger i forbindelse med sentrumsutvikling og nye byggeprosjekter.

Integrering:

Kommunen skal ha en positiv innstilling til å imøtekomme anmodninger fra Inkluderings-og mangfolddirektoratet når det gjelder bosetting av flyktninger. Den konkrete personfordelingen fra IMDi skal i størst mulig grad aksepteres, gitt rimelig varslingstid fra IMDi. Samarbeidet med IMDi skal styrkes med tanke på langsiktig forutsigbarhet og bistand til vellykket integrering.

Det er særlig viktig at folk som skal bo lenge i Norge lærer seg norsk. Skedsmo kommune skal derfor ha et sterkt fokus på språkopplæring i skole og barnehager.

For å bidra til tidlig språkutvikling og god norskopplæring skal det være tilbud om gratis kjernetid i barnehage og tidlig kartlegging av språkkunnskaper. Det må tilrettelegges for offensiv bruk av dette tilbudet.

Kommunen skal støtte særskilt opp under etniske minoriteters deltakelse i frivillig arbeid og frivillige organisasjoner, og legge til rette for felles møteplasser mellom minoriteter og majoritetsbefolkningen.

For å sikre best mulig integrering må kommunal bosetting skje i alle deler av kommunen.

Næringspolitikk:

Som bidrag til at Skedsmo kommune fremstår som en attraktiv kommune for næringsetablering, skal kommunen være en aktiv og sentral samarbeidspartner for Kunnskapsbyen Lillestrøm, Lillestrøm 2020, næringsrådene i kommunen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, offentlige og private bedrifter og andre regionale og nasjonale sammenslutninger som spiller viktige roller i næringspolitikken.

Kommunen skal tilby gode næringsarealer og bidra til at det etableres attraktive kontorlokaler slik at bedrifter kan etablere seg og vokse seg store i Skedsmo.

Det skal legges til rette for at Høyskolen i Oslo og Akershus kan vokse på Kjeller og styrke sin posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Det skal planlegges for etablering av en ny videregående skole i tilknytning til kunnskapsmiljøet på Kjeller.

Skedsmo skal styrkes som en attraktiv lokalisering for store nasjonale og internasjonale arrangementer.

By-og stedsutvikling:

Vekst og byutvikling skal gi økte muligheter for innbyggerne. Veksten skal planlegges og styres slik at det gir god trafikkavvikling, gode sosiale miljøer og en målrettet arealpolitikk som sikrer nødvendig jordvern og grønne lunger i byområdene.

Følge opp kommuneplanens målsettinger om knutepunktsutvikling og utbyggingsstrategier. Fortetting skal skje nær knutepunktene i Lillestrøm-Strømmen-Kjeller-triangelet.

Sikre attraktive nærsentra i alle kommunens tettsteder. Vi vil holde et spesielt fokus på å styrke nærsenteret på Skjetten og Skedsmokorset samt lokalsamfunnsutviklingen på Leirsund.

Kjøp av Kjeller Gård som et mulig nærmiljøsenter skal vurderes.

For å kunne håndtere befolkningsvekst og styrke reell lokaldemokratisk innflytelse på Romerike, skal det søkes nye organisatoriske samarbeidsformer i regionen.

Kommuneøkonomi:

Eiendomsskatten beholdes på 2 promille. Det skal fortsatt føres separat regnskap for bruk av eiendomsskattemidler. Midlene skal brukes i tråd med tidligere vedtatte føringer.

Det er et overordnet mål å sikre god økonomisk styring som bidrar til en økonomi som er bærekraftig på lang sikt. Ovennevnte tiltak skal gjennomføres innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Prioriteringen av enkelttiltakene skal skje i budsjettarbeidet.

Partiene forplikter seg til å forsøke å utarbeide omforente budsjettrammer og budsjettforslag.

Annet:

Det etableres et samtaleforum mellom partiene som samles 4 ganger per år. Forumet består av partienes medlemmer i formannskapet, partiledere, ledere i hovedutvalgene samt de gruppeledere som ikke sitter i de ovenfornevnte utvalg. Hensikten med forumet er å følge opp den politiske plattformen, samt å gå igjennom de saker som ligger foran oss og sondere mulighetene for at det kan etableres felles forståelse for sakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**