Verdiskapning sikrer velferd

Vi trenger flere nye bedrifter dersom vi også i fremtiden skal sikre sysselsetting og velferd, sa Borghild Tenden under trontaledebatten. nedenfor kan du lese Tendens innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Jeg har lyst til å bruke mine tilmålte fem minutter på et par politikkområder som er viktig for Venstre og som jeg ikke føler har fått den oppmerksomheten som de fortjener. Det gjelder verdiskapning og infrastruktur. Disse områdene henger også nøye sammen.

Verdiskaping for mer velferd
Venstre mener at for at velferden skal sikres for kommende generasjoner vil vi trenge mange flere nye bedrifter i framtiden. Derfor er Venstres stortingsgruppe-og den er stor og slagkraftig president – også denne perioden opptatt av rammevilkårene for de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Dette er viktig både av hensyn framtidig verdiskaping og av hensyn til maktspredning.

Omfattende bedriftskampanje
Venstre gjennomførte høsten 2010 en omfattende bedriftskampanje hvor nær 1000 små og store bedrifter ble besøkt. Tilbakemeldingene fra bedriftsledere og ansatte er at det er spesielt tre ting de er opptatt av. Det første er en kraftfull reduksjon i skjemaveldet, det andre er å gjøre det enklere (og billigere) å ansette flere, spesielt i oppstartsfasen og det tredje er tilgang på kapital.

Forenkling
Disse tilbakemeldingene har stort sammenfall med det engasjement Venstre har hatt i Stortinget både i tidligere og inneværende periode. Venstres representantforslag om å fastsette et mål om 25 prosents reduksjon i næringslivets skjemabelastning ble behandlet av Stortinget 30. november 2010. – Jeg mener at det er avgjørende viktig at også Norge setter seg et mål om skjemakutt. Bare på den måten er det mulig å få til en kraftfull og varig reduksjon i næringslivets kostnader. Uten et konkret mål er det mye lettere å la være å gjøre nødvendige og viktige grep. Vi har foreslått et eget Regelråd som har vært en suksess i Sverige. Dette ble nedstemt. De rødgrønne har gått høyt på banen når det gjelder forenkling. Dagens Næringsliv av 21. september hadde imidlertid overskriften " Giskes forenklingsbløff". Og Dagens næringsliv av 30. september hadde overskriften " Byråkratiet blir verre". Slik går det med denne viktige saken for næringslivet. Venstre har også fremmet et eget representantforslag om å heve beløpsgrensene for oppgaveplikt (rett til en årlig mva-oppgave) til 2 mill. kroner. Det vil etter Venstres syn være et målrettet forenklingstiltak for de minste bedriftene.

Nyetableringer
I forbindelse med den andre viktige saken for næringslivet, nemlig å gjøre det enklere og billigere å ansette flere, har Venstre både i i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 og i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fremmet forslag om å halvere arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter. Venstre har også fremmet en rekke forslag om å bedre rettigheter for de selvstendig næringsdrivende, både når det gjelder rett til minstefradrag og etablering av en fondsordning, innbetaling av forskuddstrekk, når det gjelder bedre sosiale rettigheter og når det gjelder bedring av pensjonsrettighetene.

Skatteincentiv
For å sikre tilgang til risikovillig kapital til nystartede bedrifter har Venstre fremmet forslag om et skatteincentiv — en KapitalFunn-ordning — som belønner investorer som bidrar med kapital og kompetanse i nystartede bedrifter i minimum tre år. Venstre fremmet også et eget representantforslag om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial, som høstet mange godord under Stortingets behandling 10. mars i år. Næringsminister Trond Giske sa bl.a. "Det er et grundig og gjennomarbeidet forslag representantene Tenden og Skei Grande har lagt fram. Forslaget tar opp mange av de ulike problemstillingene rundt å utforme effektive virkemidler for å fremme etablering og utvikling av oppstartsselskaper med stort vekstpotensial." Det er hyggelig og uvant med positive tilbakemeldinger fra rødgrønne, men det viktigste er tross alt at det skjer noe konkret.

Bane og vei
Så til infrastruktur — som jeg ser nå får for liten tid president! Når vi er rundt om på bedriftsbesøk ender ofte samtalene opp med å snakke om infrastruktur. Bedre veier, trafikksikre veier, gods fra vei til bane og fremkommelighet i og rundt de store byene.

Det har vært mye skryt fra de rødgrønne om pengebruk på vei og bane, og Venstre har støttet dette bortsett fra at vi bevilger mer til jernbane og kollektivtrafikk i de store byene. Når vi nå opplever at nybygde veier må stenge pga telehiv og dårlig fundamentering blir skrytet av antall kilomter med ny vei og asfalt litt underlig. Og når regjeringens prestisjeprosjekt Follobanen nå ser ut til å bli tre år forsinket pga forhold som har vært velkjent lenge, nemlig utfordringer knyttet til middelalderbyen — så må det også være litt vanskelig å forsvare. Det som imidlertid er gledelig innenfor samferdsel er det flere statsråder har lovet i valgkampen nemlig at staten skal bidra med støtte til dyre bybaneløsninger i og rundt de store byene våre. Dette ser vi frem til og det er viktig både for miljøet og fremkommeligheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**