Venstre skal tale miljøets sak

Mandag 31. oktober ble Bergens nye bystyre konstituert. Som byens største miljøparti vil vi i Venstre være premissleverandør i miljøpolitikken de neste fire årene. Les Julie Anderslands innlegg i BT her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Høyre, KrF og Frp har lagt frem en byrådserklæring som minner mye om den fra 2007 — ikke overraskende når det er de samme partiene som styrer. I denne sier byrådet eksplisitt at de ikke ønsker å innføre køprising, rushtidsdifferensierte bompenger eller andre tiltak som kan redusere biltrafikken og få ned køene i Bergen. Dette er et verdivalg byrådet, og deriblant KrF, har gjort med åpne øyne — for de hadde et alternativ.

Venstre gikk til valg på muligheten for å etablere et grønnere, borgerlig flertallsbyråd, og den muligheten har byens borgere gitt politikerne. Sammen med oss og Byluftlisten kunne KrF og Høyre valg en miljøvennlig sentrumsretning istedenfor å holde på samarbeidet med Fremskrittspartiet, som er den største bremseklossen for trafikkreduserende miljøtiltak i byen. KrF og Høyre valgte bort denne muligheten. Derfor vil Venstre drive konstruktiv miljøpolitikk fra vår opposisjonstilværelse.

Vekst gir store utfordringer
Frem mot 2030 skal Bergen og nabokommunene vokse med mer enn 160.000 innbyggere. Dette stiller oss overfor formidable utfordringer på en rekke områder. Dersom boligbyggingen fortsetter i dagens tempo, vil det ikke være boliger nok til alle disse nye bergenserne. Om næringslivet i byen ikke øker verdiskapingen, vil det ikke være nok arbeidsplasser til dem heller. Og sist men ikke minst: Om vi ikke får til en radikal omlegging av byutviklingen, vil ikke veksten være bærekraftig.

Med dagens usikre satsing vil ikke Bybanen bli bygget ut raskt nok, og busstilbudet vil ikke bli godt nok. Ei heller vil de mange gode veiprosjektene byrådet kjemper for, bli finansiert så lenge det ikke er mulig å øke bompengene. Selv om staten og fylkeskommunen skal løfte sin del av byrden, er det Bergen som er nøkkelen. Hvis ikke byrådet er villig til å få bort køene og aktivt redusere biltrafikken i byen, vil det hverken bli gjort noe med luftforurensningen eller skaffet mer penger til utbygging av samferdselsprosjekter og nødvendig infrastruktur. Ideologiske skylapper struper utviklingen av Bergen og koster næringslivet milliarder av kroner hvert eneste år.

Venstre som konstruktivt opposisjonsparti
Venstre skal være et konstruktivt opposisjonsparti som retter søkelyst mot disse utfordringene. Byrådets fremforhandlede plattform er god på mange områder. Vi vil gi honnør der honnør er på sin plass, og rose byrådet for en god studentboligsatsing, en ambisiøs kulturpolitikk og et sterkt kunnskapsfokus i skolepolitikken. Men grønnfargen mangler, og byrådet tør ikke gripe fatt i de virkelig store utfordringene eller de aller vanskeligste spørsmålene. Hvordan skal Bergen takle veksten og bli en moderne miljøby med økt fortetting, bedre kollektivtilbud og flere grønne lunger? Hvordan skal byluften i Bergen bli bedre slik at det ikke lenger er helsefarlig å oppholde seg utendørs vinterstid? Dette har ikke byrådet svar på. Forhåpentligvis kan Venstre hjelpe dem når løsningene deres svikter.

Julie Andersland (V)
Nestleder i Komité for klima, miljø og byutvikling

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende lørdag 12. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**