FOREBYGGING, FOLKEHELSE OG FRAMTIDSTANKER

Regjeringa la i juni 2009 fram Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) — Samhandlingsreformen. Våren 2011 vedtok Stortinget det nye understøttende lovverket med ny folkehelselov og ny lov om helse — omsorgstjenester i kommunene som trer i kraft 1.1.2012.
Hvor finner vi igjen økonomiske prioriteringer for forebygging og folkehelse i Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2012 og Handlingsprogram med økonomiplan for 2012-2015 i Ringsaker kommune? Vekst og utvikling er kommunens visjon. Hvordan vil vi i Ringsaker legge til rette for forebygging og folkehelse for å skape vekst og utvikling i kommunen i framtida?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

I følge Rådmannens budsjettforslag for 2012 for behovsvurderinger angående Samhandlingsreformen er "Viktige stikkord for framtidige helsetjenester forebygging og tidlig intervensjon". (s.84) Videre i kapitlet gjentas viktigheten av folkehelsearbeid og forebygging som sentrale virkemidler. Samtidig fortsettes det med følgende tekst "Det er ikke bevilget egne midler til kommunens arbeid med folkehelse og forebygging". Ringsaker kommune vil komme tilbake til hvordan folkehelsearbeidet i kommunen skal innrettes i en strategisk plan for helse- og omsorgstjenester. Hvordan skal vi kunne ta politiske beslutninger om økonomiske prioriteringer i forhold til en plan som ikke er lagt fram? I rådmannens budsjettforslag tildeles hele det økte rammetilskuddet fra staten på kr. 39,817 mill. kroner til opprettelse av kommunalmedisinsk senter på Tømmerli. Den strategiske planen for helse- og omsorgstjenester burde kommet i forkant av budsjettforslaget dersom det skulle vært mulig å ta framtidsrettede gode politiske beslutninger. Dersom Ringsaker skal ta intensjonene i ny lov om folkehelse på alvor, må det være en faglig og politisk forankret strategi for det framtidige arbeidet. En måte å gjøre dette på kan være å øremerke 5 % av midlene til forebyggende helsearbeid som det skrives i budsjettforslaget er viktige virkemidler, for å redusere antall sykehusinnleggelser, som igjen reduserer kommunens utgifter.

Forebygging
og tidlig intervensjon er viktige element i samhandlingsreformen. Hva er forebyggende helsearbeid og tidlig intervenering? Forebyggende helsearbeid deles i primærforebygging hvor målet er å oppnå god helseatferd, være frisk og unngå sykdom og skade. Eksempler her er helsestasjons- og skolehelsetjenesten, vaksinering, ulykkesforebygging, helseopplysning, lavterskeltilbud rettet mot risikogrupper. Videre i sekundærforebygging hvor målet er å forebygge tilbakefall og holde seg frisk som medisinering, aktivisering, røykeavvenning, kostholdsveiledning. Og deretter tertiærforebygging hvor målet er å lære å leve med problemet, men hindre at det blir verre. Eksempler: Å klare dagliglivets gjøremål, trene opp funksjonsevne, læring og mestring (rehabilitering). Hovedideen bak tidlig intervensjon er å identifisere og starte håndteringen av et helseproblem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir begrenset med en svært liten innsats.
Når det gjelder barn og unge i Ringsaker kommune — i hvilken enhet viser budsjettforslaget en økonomiplan som viser en økt satsning på forebygging og tidlig intervenering i tråd med Samhandlingsreformens lovverk som trer i kraft fra årsskiftet? I budsjettforslaget for 2012 ser vi en investering i skolesektoren i kommunen på 10,43 mill. kroner som utgjør 7,3 % av kommunens totale investeringsbudsjett. Driftsbudsjettetne i skole, barnevern og avlastning for barn og unge viser ubetydelige endringer. I tillegg foreslås nedleggelse av RAUS uten reelle alternativer. Hvordan skal enhetene som allerede er hardt økonomisk presset kunne ha økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon? Pengene må øremerkes formålet i budsjettet for 2012!

Hva er folkehelsearbeid?
I den nye folkehelseloven defineres folkehelsearbeid som "Samfunnets samlete innsats for:
å fremme helse
å redusere risiko for sykdom og skade
å beskytte mot ytre helsetrusler
Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å reduserte sosiale helseforskjeller. Strategiene retter seg mot hele befolkningen. I tillegg til helsesektorens innsatser, ligger påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer. Eksempler: Utdanning, arbeid, bo- og nærmiljøer, ren luft, fravær av støy, gang- og sykkelveier, turstier og friluftsliv, fysisk aktivitet i skolen". Hvordan skal Ringsaker kommune jobbe for å redusere sosiale helseforskjeller i framtida? Vi må tørre å sette av penger til å forebygge for risikoutsatte barn i hver enhet og i tiltak på tvers av enhetene — de kommunale enhetene må se samarbeidsløsninger også budsjettmessig for i framtida og kunne utnytte ressursene best mulig. Folkehelsearbeid må også prioriteres i Ringsaker i ?framtida om vi skal nå målsettingen om 35 000 innbyggere i 2020.
Vi må skape og se nye og alternative løsninger på tvers av tidligere tradisjonell tenkning. Verdiskapningen må skje i samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å kunne møte morgen dagens utfordringer. Venstre er mer opptatt av om velferdstjenestene er gode, enn av hvem som utfører dem. Venstre har ikke som mål å bruke private tjenester i alle sammenhenger, men det finnes en rekke ideelle organisasjoner og private institusjoner som gir gode omsorgstjenester også i Ringsaker. Disse gir et verdifullt bidrag i kommunen.
Ringsaker må investere i framtida og på de som er framtida!

Hanne Sofie Holmen

Foto: Sjur Alhaug

Hanne Sofie Holmen
Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**