Budsjettflertall for samarbeidsbudsjettet mellom Høyre, KrF og Venstre

Torsdag vedtok kommunestyret budsjettforslaget som ble lagt frem av Venstre, KrF og Høyre. Venstres gruppeleder påpekte i sitt hovedinnlegg mange av de gode elementene som var inkludert i budsjettforslaget. Hun kom også inn på et ønske om en mer inkluderende prosess i forkant av budsjettforslaget, der hun etterlyste innspill fra de partiene som ikke var med på budsjettforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I forkant av budsjettbehandlingen i formannskapet, ble det lagt opp til en bredest mulig budsjettbehandling fra Venstre, KrF og Høyres side. Vi hadde hver på vår side gjennomført gruppemøter og kommet frem til prioriterte saker som vi ønsket skulle tilgodeses i budsjettet. Til denne prosessen inviterte vi også de andre partiene, men det viste seg at de på forhånd i stor utstrekning allerede hadde laget ferdig egne budsjettforslag og etter en kort diskusjon i formannskapet, så de andre partiene ingen grunn til å gå inn i videre dialog med Venstre, Høyre og KrF.

Venstres gruppeleder mener dette var beklagelig. Selv om man ikke ville få til en full budsjettenighet gitt de ulike måtene å finansiere årets budsjett på, mente hun at det burde ha forekommet mer dialog og meningsutvekslinger. Ved å favne bredt i den første fasen av budsjettsamarbeidet, kunne flere ha blitt hørt. Å ha bestemt seg på forhånd for at man ikke ønsker dette, mente Anja Berggård Endresen, var en uting. Dette kom hun også inn på i sitt hovedinnlegg der hun også påpekte mange av de gode tingene som både igangsettes og videreføres i budsjettvedtaket.

Venstre er godt fornøyd med budsjettforslaget vi har vært med på å både utforme og fremme. Det legger opp til fortsatt godt tjenestetilbud i kommunen, men tar samtidig hensyn til de krevende økonomiske forutsetningene som også rådmannen skisserte i sitt utkast til Handlings- og økonomiplan.

Det var en god prosess bak forslaget som ble fremmet i formannskapet, og som nå fremmes i kommunestyret. Mange viktige hensyn er tatt, og vi vil i de kommende år, kunne fortsette med å tilby gode tjenester til kommunens innbyggere. Jeg er sikker på at i våre forslag, er det og mange elementer som våre politiske motstandere kunne si seg enige i, og jeg beklager den utvikling budsjettprosessen tok da ingen andre enn Krf, Høyre og Venstre ønsket å delta da vi åpnet opp for et bredt budsjettfremlegg ved å invitere alle de andre politiske partiene med.

I år trodde jeg at alle partiene skulle få oppleve mer demokrati og vi la derfor opp til en åpen budsjettprosess. Det viste seg at andre hadde bestemt seg for mindre demokrati og hadde tatt avgjørelsene på kammerset allerede før selve budsjettbehandlingen begynte i formannskapet.
Venstre gikk i forkant av årets valgkamp ut og sa at vi ville fremheve vår egen politikk og våre egne politiske beslutninger. Frem til nå i budsjettbehandlingen, bærer den preg av at de som står bak andre budsjettforslag, har lagt mindre vekt på dette og mer vekt på å fremheve det de mener er svake sider ved samarbeidsbudsjettet mellom Venstre, Høyre og KrF. De om det.

Tiden er inne for å vise at de tar feil. For å begrunne dette, er det enkelte saker jeg ønsker å trekke frem og skryte litt ekstra av i samarbeidsbudsjettet til Krf, Høyre og Venstre.
Vi vil opprettholde de kvaliteter som gjør Solaskolen til en god institusjon for læring. Vi vil og i større grad legge opp til sambruk av både utstyr og rom for hhv kulturskolen og ordinær skole i Sola. Dette er en måte å forenkle tilgangen til kulturell utfoldelse gjennom å utvide material- og lokalesamarbeid mellom skolene og kulturskole.

Vi vil sikre småbarnsforeldre flere valgmuligheter, og har lagt inn løsning med en kommunal kontantstøtte for toåringene. Dette er en konsekvens av de rødgrønnes vedtak om å fjerne denne på nasjonalt plan. Vi vil tilby mer mangfold og for noen er denne løsningen en fortsettelse av kontantstøtten.

Mangfold er et ord som jeg også på andre måter synes skinner gjennom i budsjettforslaget vårt. Solabuen består av et mangfold av individer, med et mangfold av både ressurser og utfordringer. For noen er utfordringene i det meste laget, og det er viktig at vi og for sårbare og utsatte grupper, tilrettelegger for et verdig liv. Det er også en av begrunnelsene bak at vi i budsjettet prioriterer lavterskeltilbud/arbeidstrening for mennesker med rusproblematikk. Dette er en mangeartet gruppe, og det må legges til grunn flere alternative arbeidstreningsmuligheter enn det som foreligger i dag.

Ved gjennomføring av samhandlingsreformen, vil vi også stå ovenfor et større mangfold i forhold til pleietrengende pasienter som kommunen selv nå skal behandle og følge opp. Vårt budsjett legger opp til mange nye varme hender i perioden som kommer. Bestillerkontoret styrkes også, slik at man får et bredere overblikk over hvor behovene til enhver tid er.

Mangfoldet manifesterer seg også i at eldre og pleietrengende ikke nødvendigvis ser på institusjonalisering som den beste løsningen. For noen er det tryggeste å bo på sykehjem, men vi må også legge til rette for at de som kan og ønsker også kan få bo hjemme, dersom det er den beste løsningen. I den forbindelse, trenger vi både å jobbe videre i forhold til hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi for å trygge hverdagen for de som bor hjemme. Forslaget om hjemmebesøk til alle over åtti, er også et skritt i riktig retning. Da vil man både kunne avdekke behov, samt få signaler om hvilke tiltak som bør igangsettes for å sikre en verdig alderdom.

Mangfoldet vises også i måten vi tenker bredt i forhold til et kommende nytt kommunehus. Det finnes mange veier til Rom, og det finnes også flere alternative løsninger i forhold til finansiering av et kommende kommunehus. Vi åpner opp for løsninger som OPS prosjekt eller samarbeidsløsninger.
I media har jeg forstått det som om sparing er et onde som mange av de andre budsjettforslagene i aller største grad vil unngå. Venstre mener at sparing og effektivisering ikke alltid er ord med negativ klang. I forhold til energi og ressursbruk, mener vi at det fortsatt er noe å hente. Ikke først og fremst av hensyn til lommeboka til budsjettkameratene, men av hensyn til miljøet. Det være seg miljøkrav til nye kommunale biler, eller samarbeid med Lyse for at ikke gatelysene skal stå på døgnet rundt.

Avslutningsvis vil jeg bare si at jeg føler meg trygg på budsjettfremlegget vi har presentert i kveld. Det er noe alle kommunens innbyggere kan leve godt med, og det bærer preg av langsiktige løsninger som både er trygge og forutsigbare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**