Venstres budsjettforslag

Arbeiderpartiet fikk ikke overraskende gjennom sitt budsjett uten tilpasninger. Her kan du lese om Venstres alternative budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres budsjettforslag viste debatten tidlig at det ikke ville være mulig å få gjennomslag for, og det ble derfor aldri fremmet.

I et forsøk på å påvirke ble det derfor i stedet fremmet et forslag om en tilpasning av Ap sitt budsjettforslag, hvor nyskaping og fremtidig verdiskaping ble forsøkt prioritert gjennom avsetting av midler til næringssjef og en egen Våler-tiltakspakke for nyetableringer. Dette ville vært en utgift som kunne gitt viktige inntekter på lengre sikt, og det trenger Våler. Men – heller ikke dette fikk gjennomslag.

Her er tekstbeskrivelsen av Venstres opprinnelige alternative budsjett:

VENSTRES FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012 MED VIDEREFØRING I ØKONOMIPLANPERIODEN 2012 – 2016

Våler Venstre ønsker en framtidsrettet og langsiktig strategi for utvikling av Våler. Bolyst er oppgave nummer 1 for Venstre. Bolyst gir økt innbyggertall og økt antall arbeidsplasser. Særlig viktig for bolyst er en god skole og gode oppvekstmiljøer, og at det skapes arbeidsplasser som muliggjør tilflytting.

Barna og de unge er Vålers viktigste ressurs, og en god skole er avgjørende både for å få tilflytting til Våler, og for å skape verdiskapning i framtida. Vi har simpelthen ikke råd til å vente med å få bedre skoleresultater.

Våler skal kjennetegnes av god velferd, og vi må tenke langsiktig i møtet med samhandlingsreformen slik at tilbudene våre er forebyggende og oppbyggende for folkehelsen.

Venstre er småbedriftenes parti, og vi vil løfte disse i Våler. Særlig viktig er tilsettingen av næringssjef og innbyggerkontakt, og en tiltakspakke for nyetableringer i Våler.

Vi tror det er mulig å snu en nedadgående spiral, men da må vi tenke utviklingsorientert og offensivt. Og — vi har ikke tid til å vente lenger. Derfor må partipolitikken ligge, og de beste løsningene velges. Jeg forventer derfor på at våre forslag seriøst blir vurdert også av flertallskonstellasjonen.

Budsjettforslaget i ord i forhold til formannskapet sitt forslag.

Fellesutgifter
Fellesutgifter er uendret.

Politiske organer, nemnder og råd
I dagens økonomiske situasjon er det svært uklokt å bruke mer penger på politikk. Vi ligger allerede høyt når det gjelder politiske utgifter i følge KOSTRA-tall, så det fornuftige ville faktisk være å spare inn noe mer. Dette betinger en god arbeidsfordeling med administrasjonen, hvor politikerne tar styringsansvar og ikke saksbehandlingsansvar.

Venstre sparer med dette kr. 273.041 i 2012 og hele planperioden totalt kroner 1.092.164, som omdisponeres til å styrke skole, helse og næring.

Administrasjon
Administrasjon er uendret.

Kultur og oppvekst
Skolestrukturen bør drøftes, men det er ikke forsvarlig å fremme et forslag om skolesammenslåing uten at det har skjedd en forutgående kvalitetsdebatt.

Vi vil tilføre noe friske midler til Ny GIV (en nasjonal satsing for å heve de faglig svakest presterende elevene) og Helhetlig skoleutvikling (en regional satsing for bedre styring av skolen), to satsinger som Våler er helt avhengig av å være med på for å kunne bedre skoleresultatene.

Vi vil bevare tilskudd til kulturaktiviteter, og tilskudd til kulturmidler for lag og foreninger. Dette er mindre beløp, men som har mye å si for trivsel, aktivitet, folkehelse og bolyst. Vi vil også opprettholde tilbudet på biblioteket som i dag, men øker til gjengjeld brukerbetalinger noe.

Vi beholder sommeråpne barnehager, men gir administrasjonen i oppgave å utrede reduksjon i stillinger og andre grep som totalt sett (inkludert overføringer til private barnehager) gir en liten reduksjon på barnehagebudsjettene.

Helse og omsorg
Vi vil som følge av andre omdisponeringer opprettholde 40 % ergoterapeut, 50 % TIFU-stilling, 10 % jordmorstilling, 50 % på legesenteret, 50 % stilling på psykisk helseteam og sykepleierstillingen på Haslemoen helsekontor (som vi uansett får refusjon for).

Vi vil heller ikke redusere sosialhjelpen slik det foreslås.

Næring og miljø
En av våre viktigste omprioriteringer ligger på dette området. Her vil vi sørge for en overlapping av ingeniør i tre måneder, noe som er viktig for kontinuitet og tjenestetilbudet også fra 2013 av.

Vi vil også avsette midler til å ansette egen næringssjef/innbyggerkontakt og midler til en tiltakspakke for nyskaping. Dette er kortsiktige utgifter som vil gi langsiktig vinning, og er nødvendige for å snu en negativ trend.

Vi må ikke bare bli gode på småbedriftene og næringsutvikling, vi må bli unike og best. Da skaper vi positiv oppmerksomhet, da får vi tilflytting og da får vi flere arbeidsplasser.

Annet
Overskuddsfondet reduseres for å gi økt handlingsrom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**