Lovlig å innføre parlamentarisme i Moss

Kommunelovens bestemmelser om å innføre parlamenatarisme i Moss kommune er så langt fulgt. Det endelige vedtaket i bystyret gjenstår når utredningen foreligger. Dersom opposisjonen fortsatt er i tvil om lovligheten, kan de da fremme en lovlighetsklage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Stopp forbudt!

Foto: H. Bast

I Moss Avis den 7. desember stiller Hans-Olav Toft to spørsmål vedrørende prosessen rundt innføring av kommunal parlamentarisme (KP) i Moss. Tofts spørsmål har samklang med opposisjonens kommentarer og innspill i debatten i høst, særlig gjelder dette diskusjonene rundt lovlighetsklagen på vedtaket om utredning av KP i Moss. Her følger det som etter all hensikt er objektive svar på Tofts spørsmål og bidrag til et mer balansert grunnlag for debatt. Jeg vil etter beste evne svare på Tofts spørsmål

Toft stiller først følgende spørsmål: Ble forslaget om innføring av KP i forrige periode tatt opp på en måte som gjorde befolkningen oppmerksom på at det ville komme?

På bystyremøtet 8. desember 2008 kom Venstre med et eget, skriftlig forslag om innføring av KP under behandlingen av økonomiplanen for Moss kommune. Forslaget innebar at KP skulle utredes og en plan for implementering skulle presenteres for bystyret innen juni 2009. Forslaget ble støttet av KrF, Høyre og FrP, men falt.

Ved behandling av økonomiplanen i bystyret 7. desember 2009 fremmet Frp et verbalforslag om innføring av KP fra neste kommunevalg. Frp fremmet på nytt et verbalforslag om innføring av KP ved behandling av økonomiplanen i bystyret 13. desember 2010. I motsetning til i 2009, ble verbalforslaget trukket ut fra resten av FrPs alternative forslag til økonomiplan, for særskilt votering.

Årsaken til egen votering om dette forslaget, ble gjengitt av daværende ordfører Paul Erik Krogsvold til å sikre oppfyllelse av Kommunelovens krav ved eventuell innføring av KP. Forslaget ble støttet av KrF, Høyre, Venstre og uavhengig Haaland, men falt. Tre år på rad signaliserte altså det borgerlige samarbeid at de samlet ønsket innføring av KP. Dette ble fremmet i økonomiplanen fordi denne skal ta høyde for endringer i økonomiske premisser for 4 år frem.

Tofts 2. spørsmål: Ble ønsket om innføring av KP løftet frem i valgkampen?

Her er Tofts og opposisjonens konklusjoner delvis feil. Både dagens opposisjon og posisjon forsøkte å løfte KP frem i valgkampen. Moss Venstre har i sitt program for denne valgperioden et innledende avsnitt om begrunnelse for og hensikt med KP. Det samme har FrP. Høyre har i sitt program beskrevet samme mål og hensikter, men ikke nevnt KP som et verktøy uttrykkelig. Frp publiserte også en egen valgkampavis, hvor KP ble tatt op. Eirik Tveiten (Rødt) advarte under valgkampen mot FrP og KP i et leserinnlegg i Moss Avis. Moss Avis konfronterte FrP med sine forslag om parlamentarisme i en artikkel 22. juni i år.

Det er ikke de politiske partiene som avgjør hva som blir dekket av eller skrevet om i media. All ære til Frp og Rødt som forsøkte å sette temaet på dagsorden i valgkampen. Moss Venstre har fremmet eller støttet forslag om innføring av KP siden desember 2008, og har aldri lagt skjul på at vi ønsker dette. Moss Venstre håper uansett at opposisjonen fremmer en lovlighetsklage når vedtak om innføring at KP blir fremmet i 2012. Alle er tjent med en grundig og objektiv vurdering i denne saken; spesielt om den til slutt blir respektert av både posisjon og opposisjon.

Joakim Sveli
leder
Moss Venstre

Kronikken fra Hans-Olav Toft på moss-avis.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**